Delail'ül Hayrat
Bismillahirrahmanirrahim

Delail-ül Hayrat

Saturday

 • Niyet: 

  Neveyt ul erbain

  Neveyt ul halvet

  Neveyt ul uzlet

  Neveyt ul itikaf

  Neveyt ul riyazet

  Neveyt ul  süluk

  Lillahi Teala fi hazel mescid

   

  El Hayyu la Yemut: 

  Levlake Levlak lema halaktul eflak. Inneke Mansur. 

  Ya Habibi ya Resul

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin. 

  Ve a‘tıhil vesilete vel fazilete 

  ved dereceter refi‘ate 

  veb‘ashu makamen Mahmudenillezi 

  ve adtehu inneke la tuhliful miad.  

   

 • Allahumme azzim şa‘nehu  

  ve beyyin burhanehu. 

  Ve eblic huccetehu. 

  Ve beyyin faziletehu. 

   

  Ve tekabbel şefaatehu fil ummetihi 

  vesta‘milna bi sunnetihi ya Rabbel alemine 

  ve ya Rabbel arşil azim. 

   

  Allahumme ya Rabbi uhşurna fiy zumretihi 

  ve tahte livaihi veskına bika‘sihi 

  venfa‘na bi mehabbetihi amine ya Rabbel Alemin.

   

  Allahumme ya Rabbi bellighu anha efdales-selami 

  veczihi anna efdale ma cazeyte bihin-nebiyye 

  an ummetihi ya Rabbel Alemin. 

   

  Allahumme ya Rabbi inni es‘eluke en tağfiyreli 

  ve terhameni ve tetube aleyye 

  ve tuafiyyeni min cemi‘il belai 

  vel belvail harici minel ardı 

  vennazili minessemai inneke ala kulli şey‘in kadir. 

 • Birahmetike ve en tagfiyre lil mu‘minine 

  vel muminati vel muslimine 

  vel muslimatil ahyai minhum 

  vel  emvat. 

   

  Ve radıyallahu an ezvacihit tahirati ummehatil mu‘minin. 

  Ve radıyallahu an ashabihil a‘lami eimmetil huda 

  ve mesabihid dunya ve anıt tabi‘ine 

  ve tabiit tabi‘ine lehum  ihsanin ila yevmiddin. 

  Velhamdulillahi Rabbil Alemin. 

   

  Allahumme Rabbel ervahı vel ecsadil baliye. 

  Es‘eluke bitaatil ervahir raciati ila ecsadiha 

  ve bitaatil ecsadil multeimeti bi urukıha. 

  Ve bi kelimatiken nafizeti fiyhim 

  Ve ahzikel hakka minhum 

  vel halıku beyne yedeyke yentezirune fasle kazaike 

  Ve yercune rahmetek. 

  Ve yehafune ikabek en tec‘alen nure fiy basari. 

  Ve zikreke billeyli ven nehari ala lisani 

  ve amelen salihen ferzukni. 

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyidina İbrahime 

  ve barik ala Seyyidina Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyidina İbrahim. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ali Seyyidina Muhammedin 

  kema cealteha ala Seyyidina İbrahime 

  ve ali Seyyidina İbrahime inneke hamidun  mecid. 

  Ve barik ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyidina İbrahime 

  ve ali Seyyidina İbrahime inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin abdike 

  ve resulike ve salli alel mu‘minine vel mu‘minati 

  vel muslimine vel muslimat. 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala alihi adede ma ehade bihi ilmuk ve ahsahu kitabuk. 

  Ve şehidet bihi melaiketuke. 

  Salaten daimeten tedumu bidevami mulkillah.

 • Allahumme inni es`eluke bi esmaikel izami ma alimtu minha ve ma lem alem. 

  Ve bil esmailleti semmeyte biha nefseke ma alimtu minha 

  ve ma lem alem. 

  Entu salliye ala Seyyidina Muhammedin abdike 

  ve Nebiyyike ve Resulike adede ma halakte min kabli 

  en tekunes semau mebniyyeten 

  vel ardu medhiyye. 

  Vel cibalu mursiyeten 

  Vel uyunu munfecireten. 

  Vel enharu munhemireten. 

  Veş şemsu muşrikaten 

  Vel kameru mudien. 

  Vel kevakibu mustenireten 

  Vel biharu mucriye 

  Vel eşcaru muşmira. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin adede ilmik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede hilmik. 

  Ve salli ala  Seyyidina Muhammedin adede kelimatik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede nimetik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede fadlik.

 • Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede cudik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede semavatik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ardik.

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  ma halakte fiy seb‘i semavatike min melaiketik.  

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  ma halakte fiy ardike minel cinni vel insi 

  ve gayri hima minel vahşi vettayri ve gayri hima. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  ma cera bihil kalemu fiy ilmi gaybike 

  ve ma yecri bihi ila yevmil kıyame. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adedel katri vel matar. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede men yahmeduke 

  ve yeşkuruke ve yuhelliluke ve yumecciduke 

  ve yeşhedu enneke entellah. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  ma salleyte aleyhi ente ve melaiketuk. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  men salla aleyhi min halkık. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  men lem yusalli aleyhi min halkık. 

 • Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adedel 

  cibali verrimali velhasa. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adedeş 

  şeceri ve evrakıha vel mederi ve eskaliha. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  kulli senetin vema tahluku fiyha 

  ve ma yemutu fiyha. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  ma tahluku kulle yevmin 

  ve ma yemutu fiyhi ila yevmil kıyame. 

   

  Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin adedes 

  sehabil cariyeti ma beynes semai vel ardı 

  ve ma tamturu minel miyah.

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adeder riyahil musahharati fiy meşarikıl ardi 

  ve megaribiha ve cevfiyha ve kıbletiha. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede nucumis sema. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma halekte fiy biharike minel hiytani 

  ve devab bi vel miyahi ver rimali ve gayri zalik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adeden nebati velhasa. 

 • Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adeden neml. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adedel miyahil azbe. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adedel miyahil milha. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ni‘metike ala cemi‘il halkık. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede nikmetike

  ve azabike ala men kefere 

  Seyyidina Muhammedin s.a.v. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma dametid dunya vel ahiretu. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma dametil halaiku fil cenne. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma dametil halaiku fiynnar.

   

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ala kadri ma tuhibbuhu ve terda. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ala kadri ma yuhibbuke ve yerdak. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin ebedel abidine 

  ve enzilhul menzilel mukarrebe indeke 

  ve a‘tıhil vesilete vel fazile 

  veşşefaat veddereceter refiy‘ete 

  vel makamel mahmudellezi vaadtehu inneke la tuhliful miad.

 • Allahumme inni es‘eluke bi enneke maliki 

  ve Seyyidi ve Mevlaye ve sıkati 

  ve recai es‘eluke bi hurmetiş şehril harami 

  vel beledil harami vel meş‘aril harami. 

  Ve kabri nebiyyike aleyhisselamu en tehebeli 

  minel hayri ma la ya‘lemu ilmehu illa ente 

  ve tasrife anni minessui ma la ya‘lemu ilmehu illa ent. 

  Allahumme ya men vehebe li 

  Seyyiduna Ademe 

  Seyyidena Şit 

  ve li Seyyidina İbrahime 

  Seyyidena İsmaile 

  ve Seyyidina İshak 

  ve redde Seyyiduna Yusufe

   ala Seyyidina Yakub. 

  Ve ya men keşefel belae an Seyyidina Eyyube. 

  Ve ya men redde Seyyidina Musa ila ummih. 

  Ve ya zaidel Seyyidina hadri fil ilmih. 

  Ve ya men vehebe li Seyyidina Davude 

  Seyyidina Suleyman 

  ve li Seyyidina Zekeriyya 

  Seyyidina Yahya

 • ve li Seyyidetina Meryeme 

  ve Seyyidena  İsa.

  Ve ya hafiyzebnehu Seyyidina Şu‘ayb. 

   

  Es‘eluke en tusalliye ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala cemi‘in nebiyyine vel Murselin. 

  Ve ya men vehebe li Seyyidena Muhammedin sallallahu aleyhi

  ve sellemeş şefaate veddereceter refiyate en tagfiyreli zunubi

  ve testureli uyubi kulleha 

  ve tucireni minen nari 

  ve tucibe li rıdvaneke

  ve emeneke ve gufraneke 

  ve ihsaneke ve tumettiani fiy cennetike maallezine en‘amte aleyhim minen Nebiyyine 

  ve Sıddıkıyne veşşuhedai ves Salihin inneke ala kulli şey‘in kadir. 

   

  Ve sallallahu ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala alihi ma ez‘acetir riyahu sehaben rukamen 

  ve zaka kulli ziruhin himamen 

  ve evsilisselame li ehlisselami fiy darisselami tahiyyeten 

  ve selama. 

 • --- 3 x 

  Allahumme efridni lima halakteni lehu 

  vela teşgalni bima tekeffelte li bihi vela tahrimni 

  ve ena es‘eluke vela tuazzibni 

  ve ena estağfiruk. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala alihi ve sellim. 

  Allahumme inni eseluke ve eteveccehu ileyke 

  bi habibikel Mustafa İndeke 

  ya Habibena ya Seyyiduna Muhammed 

  inna netevesselu bike ila Rabbike feşfa‘lena indelmevlel 

  azimi ya ni‘mer Resulut tahir.

  ---

   

  ---3x

  Allahumme şeffiy‘hu fiyna bicahihi indek.

  ---

   

  Vec‘elna min hayril musalline velmusellimine aleyh. 

  Ve min hayrin mukarrebiyne minhu vel varidine aleyh. 

 • Ve min ahyaril muhibbine fiyhi vel mahbubine ledeyh. 

  Ve ferrihnabihi fiy arasatil kıyameh. 

  Vece‘alhu lena delilen ila cennetin naimim bila meunetin 

  vela meşakkatin vela munakaşatil hisabi 

  vece‘alhu mukbilen aleyna 

  vela tece‘alhu gadiben aleyna. 

   

  Vagfirlena ve li validiyna 

  ve licemi‘il musliminel ahyai minhum velmeyyitin. 

  Ve ahiru da‘vana enilhamdulillahi Rabbilalemin. 

   

  Fe es‘eluke ya Allah ya Allah ya Allah ya Hayyu ya Kayyum. 

  Ya Zel celali vel ikram. 

  La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin. 

   

  Es‘eluke bima hamele kursiyyuke min azametike 

  ve celalike ve behaike ve kudretike ve sultanik.

  Ve bihakkı esmaaikel mahzunetil meknunetil 

  mutahharatilleti lem yettali‘ 

  aleyha ehadun min halkık. 

 • Ve bi hakkıl ismillezi vada‘tehu alel leyli feezlem 

  ve alen nehari festenare 

  ve alessemavati festekallet 

  ve alel ardı feste-karret 

  ve alel bihari fenfeceret 

  ve alel uyuni fenebeat 

  ve alessehabi feemtaret. 

   

  Ve es‘eluke bil esmail mektubeti 

  fiy cebheti Seyyidina Cibrile Aleyhisselam 

  ve bilesmail mektubeti 

  fiy cebheti Seyyidina İsrafile aleyhisselam 

  ve ala cemiil melaike. 

   

  Ve es‘eluke bil esmail mektubeti havlelarş 

  ve bil esmail mektubeti havlel-kursiy. 

  Ve es‘eluke bismikel azimil a‘zamillezi semmeyte bihi nefsek.

  Ve es‘eluke bi hakkı esmaaike kulliha ma alimtu minha 

  ve ma lem a‘lem.

   

  Ve es‘eluke bil esmailleti deake biha Seyyidina Adem aleyhisselam.

 • Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Nuhun aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Salihun aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Yunusualeyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Musa aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Harunu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Şuayb aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina İbrahimaleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina İsmailu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Davud aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Suleymanu Aleyhisselam

  ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Zekerriyya aleyhisselam. 

  ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Yuşau aleyhisselam. 

  ve bil es-mailleti deake bihel Seyyiduna Hıdiru aleyhisselam 

  ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna İlyasu aleyhisselam. 

  ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Elyesa aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Zulkifl aleyhisselam. 

  ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna İsa aleyhisselam. 

   

  Ayağa kalk: 

  ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Muhammedun 

  sallallahu aleyhi ve selleme Nebiyyuke ve Resuluke 

  ve Habibuke ve Safiyyuk.

 • Ya men kale ve kavluhul hakku vallahu halakakum 

  ve ma ta‘melun. 

  Vela yasduru an ehadin bin abidihi kavlun 

  vela fiy‘lun vela hareketun vela sukunun illa 

  vekad sebeka fiy ilmihi 

  ve kazaihi ve kaderihi keyfe yekunu kema elhemteni

  ve kadeyte li bicemi hazel kitab ve yesserte aleyye 

  fihit tarika vel esbabe ve nefeyte an kalbi fiy hazen nebiyyil kerimiş şekke

  vel irtiyabe ve gallebte hubbehu indi ala hubbi cemi‘il akribai vel ehibba. 

   

  Es‘eluke ya Allah ya Allah ya Allahu en terzukani 

  ve kulle men ehabbehu 

  vettebeahu şefaatehu 

  ve murafakatehu 

  yevmel hisabi min gayri munakaşatin 

  ve la azabin ve la tevbihin ve la itab. 

  Ve entağfiyreli zunubi v

  e testure uyubi ya Vehhab ya Gaffar.  

  Ve en tun‘imeni binnazari ila 

  vechikel kerimi fiy cumletil ahbabi yevmel mezidi ves sevab. 

 • Ve en tetekabbele minni ameli. 

  Ve en ta‘fuve amma ehata ilmuke bihi min hatieti 

  ve nisyani ve zeleli. 

   

  Ve en tubelligani min ziyareti kabrihi vetteslimi aleyhi 

  ve ala sahibeyhi gayete emeli bimennike 

  ve fazlike ve cudike ve keremike ya Raufu ya Rahimu ya Veliyy

  Ve en tucaziyehu anni ve an kulli men hamene bihi 

  vettebeahu minel muslimine 

  vel muslimatil ahyai minhum vel emvat. 

   

  Efdale ve etemme ve e‘amme macazeyte bihi ehaden min alkıke

  ya Kaviyyu ya Aziyzu ya Aliyy. 

   

  Ve es‘elukellahumme bi hakkı ma aksemtu bihi aleyke 

  en tusalliye ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  ma halakte min kabli en tekunes semau mebniyye 

  vel ardu medhiyye

 • vel cibalu ulviyye 

  vel uyunu munfecire 

  ve biharu musahhare 

  vel enharu munhemire 

  veşşemsu mudhiye 

  vel kameru mudia 

  vennecmu munira 

  vela ya‘lemu ehadun haysu tekunu illa ent. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede kelamik. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede ayatil kur‘ani 

  ve hurufih. 

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede men yusalli aleyh. 

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede men lem yusalli aleyh. 

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi mil‘e ardik. Ve en tusalli aleyhi

  ve ala alihi adede ma cera bihil kalemu fiy ummil kitab. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede ma halakte 

  fiy seb‘i semavatik. 

 • Ve en tusalli aleyhi 

  ve ala alihi adede ma ente halikuhu 

  fiyhinne ila yevmil kıyameti 

  Fiy kulli yevmin elfe merrah. 

  Ve en tusalli aleyhi 

  ve ala alihi adede katril matari 

  ve kulli katretin kaderet min semaike 

  ila ardike min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merrah. 

  Sadakallahulaziym 

   

  Dua: 

   

  Es‘eluke bismikel azimuttamme Kebiri en la tusallita aleyna Cabbaren aniden. 

  Ve la seytanen meriden 

  ve la insanen hasuden 

  ve la daifen min halkike 

  Ve la Barren 

  Ve la faciren 

  ve la abiden 

  ve la aniden

 • ---3 x 

  Ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal

  ---

   

  Allahümme inni es ‘elükes-sıhhate 

  vel afiyete vel emanete 

  ve hüsnel-hulkı ver rızae bil kaderi 

  birahmetike ya Erhamerrahimin

   

  Allahümme inni es’elükes-sebate fil emri  

  vel azimete aler ruşdi. 

  Ve es’elüke şükrü nimetike  

  ve husne ibadetike.

   

  Ve es’elüke  lisanen  sadikan  

  ve kalben  selimen. 

  Ve euzü bike  min şerri ma ta’lemü. 

  Ve es’elüke  min hayri  ma ta’lemü. 

  Ve estağfiruke mimma  ta’lemü.

  Allâhümme inni  es`elüke min hayri mâ seeleke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.)

 • Ve neûzü bike min şerri mestaâzeke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.).

  Ve entel-müstaân, ve  aleykel belâg,  

  ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim.

   

  Altın Silsienin ruhaniyetine hediye eyle: 

   

  İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed (s.a.v.), 

  Seyyiduna Ebu Bekir, 

  Seyyiduna Selmani Farisi, 

  Seyyiduna Kasim bin Muhammed, 

  Seyyiduna Caferi Sadık, 

  Seyyiduna Beyazıd Bestami, 

  Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,

  Seyyiduna Ebu Ali Farmedi, 

  Seyyiduna Yusuf Hamadani, 

  Seyyiduna Hızır as, 

  Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani, 

  Seyyiduna Arif Reyvegeri, 

  Seyyiduna Mahmud Fagnevi, 

 • Seyyiduna Aziz Ali Ramitani, 

  Seyyiduna Muhammed Semmasi, 

  Seyyiduna Seyyid Emir Kulal, 

  Seyyiduna Şahi Nakşibendi, 

  Seyyiduna Aladdin Attar, 

  Seyyiduna Yakup el Cerhi, 

  Seyyiduna Ubeydullah Ahrar, 

  Seyyiduna Muhammed Zahid, 

  Seyyiduna Derviş Muhammed, 

  Seyyiduna Ahmed Emkeneki, 

  Seyyiduna Muhammed Bakibillah, 

  Seyyiduna İmam Rabbani, 

  Seyyiduna Muhammed Masum, 

  Seyyiduna Şeyh Seyfeddin, 

  Seyyiduna Nur Muhammed, 

  Seyyiduna Habibullah Canı Canan, 

  Seyyiduna Abdullah Dehlevi, 

  Seyyiduna Halid el Bağdadi, 

  Seyyiduna İsmail Dağıstani, 

  Seyyiduna Has Muhammed, 

 • Seyyiduna Şeyh Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Cemaleddin Gumuki, 

  Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri, 

  Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni, 

  Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,

  Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani, 

  Seyyiduna Sahib el Zaman 

  Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani-el Rabbani ks. 

  Seyyiduna Şeyh Mehmed el Rabbani ks 

  el Fatiha! 

   

  Bahusus Sahib el zaman Mehdi as ve Vuzera: 

   

  1 - Şehamet ul Ferdani ks 

  2 - Yusuf es Sıddiyk ks 

  3 - Abdurrauf ul Yemani ks 

  4 - İmam ul Arifin Emanul Hakk ks 

  5 - Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks 

  6 - Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks 

  7 - Burhan elKermai Gavs ul Enam ks   

  Ya Sahib uz Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. 

  Alallahu Teala derecatihim daimen 

  ve berakatihim ve enfasehumul kudsiyyeti 

  bi hurmeti men la Nebiyye badehu

  bi hurmeti suret ul Fatiha!

   

 • Niyet: 

  Neveyt ul erbain

  Neveyt ul halvet

  Neveyt ul uzlet

  Neveyt ul itikaf

  Neveyt ul riyazet

  Neveyt ul  süluk

  Lillahi Teala fi hazel mescid

   

  El Hayyu la Yemut: 

  Levlake Levlak lema halaktul eflak. Inneke Mansur. 

  Ya Habibi ya Resul

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin. 

  Ve a‘tıhil vesilete vel fazilete 

  ved dereceter refi‘ate 

  veb‘ashu makamen Mahmudenillezi 

  ve adtehu inneke la tuhliful miad.  

   

 • Allahumme azzim şa‘nehu  

  ve beyyin burhanehu. 

  Ve eblic huccetehu. 

  Ve beyyin faziletehu. 

   

  Ve tekabbel şefaatehu fil ummetihi 

  vesta‘milna bi sunnetihi ya Rabbel alemine 

  ve ya Rabbel arşil azim. 

   

  Allahumme ya Rabbi uhşurna fiy zumretihi 

  ve tahte livaihi veskına bika‘sihi 

  venfa‘na bi mehabbetihi amine ya Rabbel Alemin.

   

  Allahumme ya Rabbi bellighu anha efdales-selami 

  veczihi anna efdale ma cazeyte bihin-nebiyye 

  an ummetihi ya Rabbel Alemin. 

   

  Allahumme ya Rabbi inni es‘eluke en tağfiyreli 

  ve terhameni ve tetube aleyye 

  ve tuafiyyeni min cemi‘il belai 

  vel belvail harici minel ardı 

  vennazili minessemai inneke ala kulli şey‘in kadir. 

 • Birahmetike ve en tagfiyre lil mu‘minine 

  vel muminati vel muslimine 

  vel muslimatil ahyai minhum 

  vel  emvat. 

   

  Ve radıyallahu an ezvacihit tahirati ummehatil mu‘minin. 

  Ve radıyallahu an ashabihil a‘lami eimmetil huda 

  ve mesabihid dunya ve anıt tabi‘ine 

  ve tabiit tabi‘ine lehum  ihsanin ila yevmiddin. 

  Velhamdulillahi Rabbil Alemin. 

   

  Allahumme Rabbel ervahı vel ecsadil baliye. 

  Es‘eluke bitaatil ervahir raciati ila ecsadiha 

  ve bitaatil ecsadil multeimeti bi urukıha. 

  Ve bi kelimatiken nafizeti fiyhim 

  Ve ahzikel hakka minhum 

  vel halıku beyne yedeyke yentezirune fasle kazaike 

  Ve yercune rahmetek. 

  Ve yehafune ikabek en tec‘alen nure fiy basari. 

  Ve zikreke billeyli ven nehari ala lisani 

  ve amelen salihen ferzukni. 

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyidina İbrahime 

  ve barik ala Seyyidina Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyidina İbrahim. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ali Seyyidina Muhammedin 

  kema cealteha ala Seyyidina İbrahime 

  ve ali Seyyidina İbrahime inneke hamidun  mecid. 

  Ve barik ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyidina İbrahime 

  ve ali Seyyidina İbrahime inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin abdike 

  ve resulike ve salli alel mu‘minine vel mu‘minati 

  vel muslimine vel muslimat. 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala alihi adede ma ehade bihi ilmuk ve ahsahu kitabuk. 

  Ve şehidet bihi melaiketuke. 

  Salaten daimeten tedumu bidevami mulkillah.

 • Allahumme inni es`eluke bi esmaikel izami ma alimtu minha ve ma lem alem. 

  Ve bil esmailleti semmeyte biha nefseke ma alimtu minha 

  ve ma lem alem. 

  Entu salliye ala Seyyidina Muhammedin abdike 

  ve Nebiyyike ve Resulike adede ma halakte min kabli 

  en tekunes semau mebniyyeten 

  vel ardu medhiyye. 

  Vel cibalu mursiyeten 

  Vel uyunu munfecireten. 

  Vel enharu munhemireten. 

  Veş şemsu muşrikaten 

  Vel kameru mudien. 

  Vel kevakibu mustenireten 

  Vel biharu mucriye 

  Vel eşcaru muşmira. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin adede ilmik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede hilmik. 

  Ve salli ala  Seyyidina Muhammedin adede kelimatik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede nimetik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede fadlik.

 • Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede cudik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede semavatik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ardik.

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  ma halakte fiy seb‘i semavatike min melaiketik.  

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  ma halakte fiy ardike minel cinni vel insi 

  ve gayri hima minel vahşi vettayri ve gayri hima. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  ma cera bihil kalemu fiy ilmi gaybike 

  ve ma yecri bihi ila yevmil kıyame. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adedel katri vel matar. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede men yahmeduke 

  ve yeşkuruke ve yuhelliluke ve yumecciduke 

  ve yeşhedu enneke entellah. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  ma salleyte aleyhi ente ve melaiketuk. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  men salla aleyhi min halkık. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  men lem yusalli aleyhi min halkık. 

 • Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adedel 

  cibali verrimali velhasa. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adedeş 

  şeceri ve evrakıha vel mederi ve eskaliha. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  kulli senetin vema tahluku fiyha 

  ve ma yemutu fiyha. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  ma tahluku kulle yevmin 

  ve ma yemutu fiyhi ila yevmil kıyame. 

   

  Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin adedes 

  sehabil cariyeti ma beynes semai vel ardı 

  ve ma tamturu minel miyah.

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adeder riyahil musahharati fiy meşarikıl ardi 

  ve megaribiha ve cevfiyha ve kıbletiha. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede nucumis sema. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma halekte fiy biharike minel hiytani 

  ve devab bi vel miyahi ver rimali ve gayri zalik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adeden nebati velhasa. 

 • Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adeden neml. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adedel miyahil azbe. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adedel miyahil milha. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ni‘metike ala cemi‘il halkık. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede nikmetike

  ve azabike ala men kefere 

  Seyyidina Muhammedin s.a.v. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma dametid dunya vel ahiretu. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma dametil halaiku fil cenne. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma dametil halaiku fiynnar.

   

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ala kadri ma tuhibbuhu ve terda. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ala kadri ma yuhibbuke ve yerdak. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin ebedel abidine 

  ve enzilhul menzilel mukarrebe indeke 

  ve a‘tıhil vesilete vel fazile 

  veşşefaat veddereceter refiy‘ete 

  vel makamel mahmudellezi vaadtehu inneke la tuhliful miad.

 • Allahumme inni es‘eluke bi enneke maliki 

  ve Seyyidi ve Mevlaye ve sıkati 

  ve recai es‘eluke bi hurmetiş şehril harami 

  vel beledil harami vel meş‘aril harami. 

  Ve kabri nebiyyike aleyhisselamu en tehebeli 

  minel hayri ma la ya‘lemu ilmehu illa ente 

  ve tasrife anni minessui ma la ya‘lemu ilmehu illa ent. 

  Allahumme ya men vehebe li 

  Seyyiduna Ademe 

  Seyyidena Şit 

  ve li Seyyidina İbrahime 

  Seyyidena İsmaile 

  ve Seyyidina İshak 

  ve redde Seyyiduna Yusufe

   ala Seyyidina Yakub. 

  Ve ya men keşefel belae an Seyyidina Eyyube. 

  Ve ya men redde Seyyidina Musa ila ummih. 

  Ve ya zaidel Seyyidina hadri fil ilmih. 

  Ve ya men vehebe li Seyyidina Davude 

  Seyyidina Suleyman 

  ve li Seyyidina Zekeriyya 

  Seyyidina Yahya

 • ve li Seyyidetina Meryeme 

  ve Seyyidena  İsa.

  Ve ya hafiyzebnehu Seyyidina Şu‘ayb. 

   

  Es‘eluke en tusalliye ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala cemi‘in nebiyyine vel Murselin. 

  Ve ya men vehebe li Seyyidena Muhammedin sallallahu aleyhi

  ve sellemeş şefaate veddereceter refiyate en tagfiyreli zunubi

  ve testureli uyubi kulleha 

  ve tucireni minen nari 

  ve tucibe li rıdvaneke

  ve emeneke ve gufraneke 

  ve ihsaneke ve tumettiani fiy cennetike maallezine en‘amte aleyhim minen Nebiyyine 

  ve Sıddıkıyne veşşuhedai ves Salihin inneke ala kulli şey‘in kadir. 

   

  Ve sallallahu ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala alihi ma ez‘acetir riyahu sehaben rukamen 

  ve zaka kulli ziruhin himamen 

  ve evsilisselame li ehlisselami fiy darisselami tahiyyeten 

  ve selama. 

 • --- 3 x 

  Allahumme efridni lima halakteni lehu 

  vela teşgalni bima tekeffelte li bihi vela tahrimni 

  ve ena es‘eluke vela tuazzibni 

  ve ena estağfiruk. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala alihi ve sellim. 

  Allahumme inni eseluke ve eteveccehu ileyke 

  bi habibikel Mustafa İndeke 

  ya Habibena ya Seyyiduna Muhammed 

  inna netevesselu bike ila Rabbike feşfa‘lena indelmevlel 

  azimi ya ni‘mer Resulut tahir.

  ---

   

  ---3x

  Allahumme şeffiy‘hu fiyna bicahihi indek.

  ---

   

  Vec‘elna min hayril musalline velmusellimine aleyh. 

  Ve min hayrin mukarrebiyne minhu vel varidine aleyh. 

 • Ve min ahyaril muhibbine fiyhi vel mahbubine ledeyh. 

  Ve ferrihnabihi fiy arasatil kıyameh. 

  Vece‘alhu lena delilen ila cennetin naimim bila meunetin 

  vela meşakkatin vela munakaşatil hisabi 

  vece‘alhu mukbilen aleyna 

  vela tece‘alhu gadiben aleyna. 

   

  Vagfirlena ve li validiyna 

  ve licemi‘il musliminel ahyai minhum velmeyyitin. 

  Ve ahiru da‘vana enilhamdulillahi Rabbilalemin. 

   

  Fe es‘eluke ya Allah ya Allah ya Allah ya Hayyu ya Kayyum. 

  Ya Zel celali vel ikram. 

  La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin. 

   

  Es‘eluke bima hamele kursiyyuke min azametike 

  ve celalike ve behaike ve kudretike ve sultanik.

  Ve bihakkı esmaaikel mahzunetil meknunetil 

  mutahharatilleti lem yettali‘ 

  aleyha ehadun min halkık. 

 • Ve bi hakkıl ismillezi vada‘tehu alel leyli feezlem 

  ve alen nehari festenare 

  ve alessemavati festekallet 

  ve alel ardı feste-karret 

  ve alel bihari fenfeceret 

  ve alel uyuni fenebeat 

  ve alessehabi feemtaret. 

   

  Ve es‘eluke bil esmail mektubeti 

  fiy cebheti Seyyidina Cibrile Aleyhisselam 

  ve bilesmail mektubeti 

  fiy cebheti Seyyidina İsrafile aleyhisselam 

  ve ala cemiil melaike. 

   

  Ve es‘eluke bil esmail mektubeti havlelarş 

  ve bil esmail mektubeti havlel-kursiy. 

  Ve es‘eluke bismikel azimil a‘zamillezi semmeyte bihi nefsek.

  Ve es‘eluke bi hakkı esmaaike kulliha ma alimtu minha 

  ve ma lem a‘lem.

   

  Ve es‘eluke bil esmailleti deake biha Seyyidina Adem aleyhisselam.

 • Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Nuhun aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Salihun aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Yunusualeyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Musa aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Harunu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Şuayb aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina İbrahimaleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina İsmailu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Davud aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Suleymanu Aleyhisselam

  ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Zekerriyya aleyhisselam. 

  ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Yuşau aleyhisselam. 

  ve bil es-mailleti deake bihel Seyyiduna Hıdiru aleyhisselam 

  ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna İlyasu aleyhisselam. 

  ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Elyesa aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Zulkifl aleyhisselam. 

  ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna İsa aleyhisselam. 

   

  Ayağa kalk: 

  ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Muhammedun 

  sallallahu aleyhi ve selleme Nebiyyuke ve Resuluke 

  ve Habibuke ve Safiyyuk.

 • Ya men kale ve kavluhul hakku vallahu halakakum 

  ve ma ta‘melun. 

  Vela yasduru an ehadin bin abidihi kavlun 

  vela fiy‘lun vela hareketun vela sukunun illa 

  vekad sebeka fiy ilmihi 

  ve kazaihi ve kaderihi keyfe yekunu kema elhemteni

  ve kadeyte li bicemi hazel kitab ve yesserte aleyye 

  fihit tarika vel esbabe ve nefeyte an kalbi fiy hazen nebiyyil kerimiş şekke

  vel irtiyabe ve gallebte hubbehu indi ala hubbi cemi‘il akribai vel ehibba. 

   

  Es‘eluke ya Allah ya Allah ya Allahu en terzukani 

  ve kulle men ehabbehu 

  vettebeahu şefaatehu 

  ve murafakatehu 

  yevmel hisabi min gayri munakaşatin 

  ve la azabin ve la tevbihin ve la itab. 

  Ve entağfiyreli zunubi v

  e testure uyubi ya Vehhab ya Gaffar.  

  Ve en tun‘imeni binnazari ila 

  vechikel kerimi fiy cumletil ahbabi yevmel mezidi ves sevab. 

 • Ve en tetekabbele minni ameli. 

  Ve en ta‘fuve amma ehata ilmuke bihi min hatieti 

  ve nisyani ve zeleli. 

   

  Ve en tubelligani min ziyareti kabrihi vetteslimi aleyhi 

  ve ala sahibeyhi gayete emeli bimennike 

  ve fazlike ve cudike ve keremike ya Raufu ya Rahimu ya Veliyy

  Ve en tucaziyehu anni ve an kulli men hamene bihi 

  vettebeahu minel muslimine 

  vel muslimatil ahyai minhum vel emvat. 

   

  Efdale ve etemme ve e‘amme macazeyte bihi ehaden min alkıke

  ya Kaviyyu ya Aziyzu ya Aliyy. 

   

  Ve es‘elukellahumme bi hakkı ma aksemtu bihi aleyke 

  en tusalliye ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  ma halakte min kabli en tekunes semau mebniyye 

  vel ardu medhiyye

 • vel cibalu ulviyye 

  vel uyunu munfecire 

  ve biharu musahhare 

  vel enharu munhemire 

  veşşemsu mudhiye 

  vel kameru mudia 

  vennecmu munira 

  vela ya‘lemu ehadun haysu tekunu illa ent. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede kelamik. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede ayatil kur‘ani 

  ve hurufih. 

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede men yusalli aleyh. 

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede men lem yusalli aleyh. 

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi mil‘e ardik. Ve en tusalli aleyhi

  ve ala alihi adede ma cera bihil kalemu fiy ummil kitab. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede ma halakte 

  fiy seb‘i semavatik. 

 • Ve en tusalli aleyhi 

  ve ala alihi adede ma ente halikuhu 

  fiyhinne ila yevmil kıyameti 

  Fiy kulli yevmin elfe merrah. 

  Ve en tusalli aleyhi 

  ve ala alihi adede katril matari 

  ve kulli katretin kaderet min semaike 

  ila ardike min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merrah. 

  Sadakallahulaziym 

   

  Dua: 

   

  Es‘eluke bismikel azimuttamme Kebiri en la tusallita aleyna Cabbaren aniden. 

  Ve la seytanen meriden 

  ve la insanen hasuden 

  ve la daifen min halkike 

  Ve la Barren 

  Ve la faciren 

  ve la abiden 

  ve la aniden

 • ---3 x 

  Ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal

  ---

   

  Allahümme inni es ‘elükes-sıhhate 

  vel afiyete vel emanete 

  ve hüsnel-hulkı ver rızae bil kaderi 

  birahmetike ya Erhamerrahimin

   

  Allahümme inni es’elükes-sebate fil emri  

  vel azimete aler ruşdi. 

  Ve es’elüke şükrü nimetike  

  ve husne ibadetike.

   

  Ve es’elüke  lisanen  sadikan  

  ve kalben  selimen. 

  Ve euzü bike  min şerri ma ta’lemü. 

  Ve es’elüke  min hayri  ma ta’lemü. 

  Ve estağfiruke mimma  ta’lemü.

  Allâhümme inni  es`elüke min hayri mâ seeleke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.)

 • Ve neûzü bike min şerri mestaâzeke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.).

  Ve entel-müstaân, ve  aleykel belâg,  

  ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim.

   

  Altın Silsienin ruhaniyetine hediye eyle: 

   

  İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed (s.a.v.), 

  Seyyiduna Ebu Bekir, 

  Seyyiduna Selmani Farisi, 

  Seyyiduna Kasim bin Muhammed, 

  Seyyiduna Caferi Sadık, 

  Seyyiduna Beyazıd Bestami, 

  Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,

  Seyyiduna Ebu Ali Farmedi, 

  Seyyiduna Yusuf Hamadani, 

  Seyyiduna Hızır as, 

  Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani, 

  Seyyiduna Arif Reyvegeri, 

  Seyyiduna Mahmud Fagnevi, 

 • Seyyiduna Aziz Ali Ramitani, 

  Seyyiduna Muhammed Semmasi, 

  Seyyiduna Seyyid Emir Kulal, 

  Seyyiduna Şahi Nakşibendi, 

  Seyyiduna Aladdin Attar, 

  Seyyiduna Yakup el Cerhi, 

  Seyyiduna Ubeydullah Ahrar, 

  Seyyiduna Muhammed Zahid, 

  Seyyiduna Derviş Muhammed, 

  Seyyiduna Ahmed Emkeneki, 

  Seyyiduna Muhammed Bakibillah, 

  Seyyiduna İmam Rabbani, 

  Seyyiduna Muhammed Masum, 

  Seyyiduna Şeyh Seyfeddin, 

  Seyyiduna Nur Muhammed, 

  Seyyiduna Habibullah Canı Canan, 

  Seyyiduna Abdullah Dehlevi, 

  Seyyiduna Halid el Bağdadi, 

  Seyyiduna İsmail Dağıstani, 

  Seyyiduna Has Muhammed, 

 • Seyyiduna Şeyh Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Cemaleddin Gumuki, 

  Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri, 

  Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni, 

  Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,

  Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani, 

  Seyyiduna Sahib el Zaman 

  Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani-el Rabbani ks. 

  Seyyiduna Şeyh Mehmed el Rabbani ks 

  el Fatiha! 

   

  Bahusus Sahib el zaman Mehdi as ve Vuzera: 

   

  1 - Şehamet ul Ferdani ks 

  2 - Yusuf es Sıddiyk ks 

  3 - Abdurrauf ul Yemani ks 

  4 - İmam ul Arifin Emanul Hakk ks 

  5 - Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks 

  6 - Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks 

  7 - Burhan elKermai Gavs ul Enam ks   

  Ya Sahib uz Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. 

  Alallahu Teala derecatihim daimen 

  ve berakatihim ve enfasehumul kudsiyyeti 

  bi hurmeti men la Nebiyye badehu

  bi hurmeti suret ul Fatiha!

   

 • Niyet: 

  Neveyt ul erbain

  Neveyt ul halvet

  Neveyt ul uzlet

  Neveyt ul itikaf

  Neveyt ul riyazet

  Neveyt ul  süluk

  Lillahi Teala fi hazel mescid

   

  El Hayyu la Yemut: 

  Levlake Levlak lema halaktul eflak. Inneke Mansur. 

  Ya Habibi ya Resul

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin. 

  Ve a‘tıhil vesilete vel fazilete 

  ved dereceter refi‘ate 

  veb‘ashu makamen Mahmudenillezi 

  ve adtehu inneke la tuhliful miad.  

   

 • Allahumme azzim şa‘nehu  

  ve beyyin burhanehu. 

  Ve eblic huccetehu. 

  Ve beyyin faziletehu. 

   

  Ve tekabbel şefaatehu fil ummetihi 

  vesta‘milna bi sunnetihi ya Rabbel alemine 

  ve ya Rabbel arşil azim. 

   

  Allahumme ya Rabbi uhşurna fiy zumretihi 

  ve tahte livaihi veskına bika‘sihi 

  venfa‘na bi mehabbetihi amine ya Rabbel Alemin.

   

  Allahumme ya Rabbi bellighu anha efdales-selami 

  veczihi anna efdale ma cazeyte bihin-nebiyye 

  an ummetihi ya Rabbel Alemin. 

   

  Allahumme ya Rabbi inni es‘eluke en tağfiyreli 

  ve terhameni ve tetube aleyye 

  ve tuafiyyeni min cemi‘il belai 

  vel belvail harici minel ardı 

  vennazili minessemai inneke ala kulli şey‘in kadir. 

 • Birahmetike ve en tagfiyre lil mu‘minine 

  vel muminati vel muslimine 

  vel muslimatil ahyai minhum 

  vel  emvat. 

   

  Ve radıyallahu an ezvacihit tahirati ummehatil mu‘minin. 

  Ve radıyallahu an ashabihil a‘lami eimmetil huda 

  ve mesabihid dunya ve anıt tabi‘ine 

  ve tabiit tabi‘ine lehum  ihsanin ila yevmiddin. 

  Velhamdulillahi Rabbil Alemin. 

   

  Allahumme Rabbel ervahı vel ecsadil baliye. 

  Es‘eluke bitaatil ervahir raciati ila ecsadiha 

  ve bitaatil ecsadil multeimeti bi urukıha. 

  Ve bi kelimatiken nafizeti fiyhim 

  Ve ahzikel hakka minhum 

  vel halıku beyne yedeyke yentezirune fasle kazaike 

  Ve yercune rahmetek. 

  Ve yehafune ikabek en tec‘alen nure fiy basari. 

  Ve zikreke billeyli ven nehari ala lisani 

  ve amelen salihen ferzukni. 

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyidina İbrahime 

  ve barik ala Seyyidina Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyidina İbrahim. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ali Seyyidina Muhammedin 

  kema cealteha ala Seyyidina İbrahime 

  ve ali Seyyidina İbrahime inneke hamidun  mecid. 

  Ve barik ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyidina İbrahime 

  ve ali Seyyidina İbrahime inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin abdike 

  ve resulike ve salli alel mu‘minine vel mu‘minati 

  vel muslimine vel muslimat. 

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala alihi adede ma ehade bihi ilmuk ve ahsahu kitabuk. 

  Ve şehidet bihi melaiketuke. 

  Salaten daimeten tedumu bidevami mulkillah.

 • Allahumme inni es`eluke bi esmaikel izami ma alimtu minha ve ma lem alem. 

  Ve bil esmailleti semmeyte biha nefseke ma alimtu minha 

  ve ma lem alem. 

  Entu salliye ala Seyyidina Muhammedin abdike 

  ve Nebiyyike ve Resulike adede ma halakte min kabli 

  en tekunes semau mebniyyeten 

  vel ardu medhiyye. 

  Vel cibalu mursiyeten 

  Vel uyunu munfecireten. 

  Vel enharu munhemireten. 

  Veş şemsu muşrikaten 

  Vel kameru mudien. 

  Vel kevakibu mustenireten 

  Vel biharu mucriye 

  Vel eşcaru muşmira. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin adede ilmik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede hilmik. 

  Ve salli ala  Seyyidina Muhammedin adede kelimatik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede nimetik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede fadlik.

 • Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede cudik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede semavatik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ardik.

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  ma halakte fiy seb‘i semavatike min melaiketik.  

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  ma halakte fiy ardike minel cinni vel insi 

  ve gayri hima minel vahşi vettayri ve gayri hima. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  ma cera bihil kalemu fiy ilmi gaybike 

  ve ma yecri bihi ila yevmil kıyame. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adedel katri vel matar. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede men yahmeduke 

  ve yeşkuruke ve yuhelliluke ve yumecciduke 

  ve yeşhedu enneke entellah. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  ma salleyte aleyhi ente ve melaiketuk. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  men salla aleyhi min halkık. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  men lem yusalli aleyhi min halkık. 

 • Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adedel 

  cibali verrimali velhasa. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adedeş 

  şeceri ve evrakıha vel mederi ve eskaliha. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  kulli senetin vema tahluku fiyha 

  ve ma yemutu fiyha. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede 

  ma tahluku kulle yevmin 

  ve ma yemutu fiyhi ila yevmil kıyame. 

   

  Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin adedes 

  sehabil cariyeti ma beynes semai vel ardı 

  ve ma tamturu minel miyah.

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adeder riyahil musahharati fiy meşarikıl ardi 

  ve megaribiha ve cevfiyha ve kıbletiha. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede nucumis sema. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma halekte fiy biharike minel hiytani 

  ve devab bi vel miyahi ver rimali ve gayri zalik. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adeden nebati velhasa. 

 • Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adeden neml. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adedel miyahil azbe. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adedel miyahil milha. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ni‘metike ala cemi‘il halkık. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede nikmetike

  ve azabike ala men kefere 

  Seyyidina Muhammedin s.a.v. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma dametid dunya vel ahiretu. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma dametil halaiku fil cenne. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma dametil halaiku fiynnar.

   

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ala kadri ma tuhibbuhu ve terda. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ala kadri ma yuhibbuke ve yerdak. 

  Ve salli ala Seyyidina Muhammedin ebedel abidine 

  ve enzilhul menzilel mukarrebe indeke 

  ve a‘tıhil vesilete vel fazile 

  veşşefaat veddereceter refiy‘ete 

  vel makamel mahmudellezi vaadtehu inneke la tuhliful miad.

 • Allahumme inni es‘eluke bi enneke maliki 

  ve Seyyidi ve Mevlaye ve sıkati 

  ve recai es‘eluke bi hurmetiş şehril harami 

  vel beledil harami vel meş‘aril harami. 

  Ve kabri nebiyyike aleyhisselamu en tehebeli 

  minel hayri ma la ya‘lemu ilmehu illa ente 

  ve tasrife anni minessui ma la ya‘lemu ilmehu illa ent. 

  Allahumme ya men vehebe li 

  Seyyiduna Ademe 

  Seyyidena Şit 

  ve li Seyyidina İbrahime 

  Seyyidena İsmaile 

  ve Seyyidina İshak 

  ve redde Seyyiduna Yusufe

   ala Seyyidina Yakub. 

  Ve ya men keşefel belae an Seyyidina Eyyube. 

  Ve ya men redde Seyyidina Musa ila ummih. 

  Ve ya zaidel Seyyidina hadri fil ilmih. 

  Ve ya men vehebe li Seyyidina Davude 

  Seyyidina Suleyman 

  ve li Seyyidina Zekeriyya 

  Seyyidina Yahya

 • ve li Seyyidetina Meryeme 

  ve Seyyidena  İsa.

  Ve ya hafiyzebnehu Seyyidina Şu‘ayb. 

   

  Es‘eluke en tusalliye ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala cemi‘in nebiyyine vel Murselin. 

  Ve ya men vehebe li Seyyidena Muhammedin sallallahu aleyhi

  ve sellemeş şefaate veddereceter refiyate en tagfiyreli zunubi

  ve testureli uyubi kulleha 

  ve tucireni minen nari 

  ve tucibe li rıdvaneke

  ve emeneke ve gufraneke 

  ve ihsaneke ve tumettiani fiy cennetike maallezine en‘amte aleyhim minen Nebiyyine 

  ve Sıddıkıyne veşşuhedai ves Salihin inneke ala kulli şey‘in kadir. 

   

  Ve sallallahu ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala alihi ma ez‘acetir riyahu sehaben rukamen 

  ve zaka kulli ziruhin himamen 

  ve evsilisselame li ehlisselami fiy darisselami tahiyyeten 

  ve selama. 

 • --- 3 x 

  Allahumme efridni lima halakteni lehu 

  vela teşgalni bima tekeffelte li bihi vela tahrimni 

  ve ena es‘eluke vela tuazzibni 

  ve ena estağfiruk. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala alihi ve sellim. 

  Allahumme inni eseluke ve eteveccehu ileyke 

  bi habibikel Mustafa İndeke 

  ya Habibena ya Seyyiduna Muhammed 

  inna netevesselu bike ila Rabbike feşfa‘lena indelmevlel 

  azimi ya ni‘mer Resulut tahir.

  ---

   

  ---3x

  Allahumme şeffiy‘hu fiyna bicahihi indek.

  ---

   

  Vec‘elna min hayril musalline velmusellimine aleyh. 

  Ve min hayrin mukarrebiyne minhu vel varidine aleyh. 

 • Ve min ahyaril muhibbine fiyhi vel mahbubine ledeyh. 

  Ve ferrihnabihi fiy arasatil kıyameh. 

  Vece‘alhu lena delilen ila cennetin naimim bila meunetin 

  vela meşakkatin vela munakaşatil hisabi 

  vece‘alhu mukbilen aleyna 

  vela tece‘alhu gadiben aleyna. 

   

  Vagfirlena ve li validiyna 

  ve licemi‘il musliminel ahyai minhum velmeyyitin. 

  Ve ahiru da‘vana enilhamdulillahi Rabbilalemin. 

   

  Fe es‘eluke ya Allah ya Allah ya Allah ya Hayyu ya Kayyum. 

  Ya Zel celali vel ikram. 

  La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin. 

   

  Es‘eluke bima hamele kursiyyuke min azametike 

  ve celalike ve behaike ve kudretike ve sultanik.

  Ve bihakkı esmaaikel mahzunetil meknunetil 

  mutahharatilleti lem yettali‘ 

  aleyha ehadun min halkık. 

 • Ve bi hakkıl ismillezi vada‘tehu alel leyli feezlem 

  ve alen nehari festenare 

  ve alessemavati festekallet 

  ve alel ardı feste-karret 

  ve alel bihari fenfeceret 

  ve alel uyuni fenebeat 

  ve alessehabi feemtaret. 

   

  Ve es‘eluke bil esmail mektubeti 

  fiy cebheti Seyyidina Cibrile Aleyhisselam 

  ve bilesmail mektubeti 

  fiy cebheti Seyyidina İsrafile aleyhisselam 

  ve ala cemiil melaike. 

   

  Ve es‘eluke bil esmail mektubeti havlelarş 

  ve bil esmail mektubeti havlel-kursiy. 

  Ve es‘eluke bismikel azimil a‘zamillezi semmeyte bihi nefsek.

  Ve es‘eluke bi hakkı esmaaike kulliha ma alimtu minha 

  ve ma lem a‘lem.

   

  Ve es‘eluke bil esmailleti deake biha Seyyidina Adem aleyhisselam.

 • Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Nuhun aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Salihun aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Yunusualeyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Musa aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Harunu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Şuayb aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina İbrahimaleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina İsmailu aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Davud aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Suleymanu Aleyhisselam

  ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Zekerriyya aleyhisselam. 

  ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Yuşau aleyhisselam. 

  ve bil es-mailleti deake bihel Seyyiduna Hıdiru aleyhisselam 

  ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna İlyasu aleyhisselam. 

  ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Elyesa aleyhisselam. 

  Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Zulkifl aleyhisselam. 

  ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna İsa aleyhisselam. 

   

  Ayağa kalk: 

  ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Muhammedun 

  sallallahu aleyhi ve selleme Nebiyyuke ve Resuluke 

  ve Habibuke ve Safiyyuk.

 • Ya men kale ve kavluhul hakku vallahu halakakum 

  ve ma ta‘melun. 

  Vela yasduru an ehadin bin abidihi kavlun 

  vela fiy‘lun vela hareketun vela sukunun illa 

  vekad sebeka fiy ilmihi 

  ve kazaihi ve kaderihi keyfe yekunu kema elhemteni

  ve kadeyte li bicemi hazel kitab ve yesserte aleyye 

  fihit tarika vel esbabe ve nefeyte an kalbi fiy hazen nebiyyil kerimiş şekke

  vel irtiyabe ve gallebte hubbehu indi ala hubbi cemi‘il akribai vel ehibba. 

   

  Es‘eluke ya Allah ya Allah ya Allahu en terzukani 

  ve kulle men ehabbehu 

  vettebeahu şefaatehu 

  ve murafakatehu 

  yevmel hisabi min gayri munakaşatin 

  ve la azabin ve la tevbihin ve la itab. 

  Ve entağfiyreli zunubi v

  e testure uyubi ya Vehhab ya Gaffar.  

  Ve en tun‘imeni binnazari ila 

  vechikel kerimi fiy cumletil ahbabi yevmel mezidi ves sevab. 

 • Ve en tetekabbele minni ameli. 

  Ve en ta‘fuve amma ehata ilmuke bihi min hatieti 

  ve nisyani ve zeleli. 

   

  Ve en tubelligani min ziyareti kabrihi vetteslimi aleyhi 

  ve ala sahibeyhi gayete emeli bimennike 

  ve fazlike ve cudike ve keremike ya Raufu ya Rahimu ya Veliyy

  Ve en tucaziyehu anni ve an kulli men hamene bihi 

  vettebeahu minel muslimine 

  vel muslimatil ahyai minhum vel emvat. 

   

  Efdale ve etemme ve e‘amme macazeyte bihi ehaden min alkıke

  ya Kaviyyu ya Aziyzu ya Aliyy. 

   

  Ve es‘elukellahumme bi hakkı ma aksemtu bihi aleyke 

  en tusalliye ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  ma halakte min kabli en tekunes semau mebniyye 

  vel ardu medhiyye

 • vel cibalu ulviyye 

  vel uyunu munfecire 

  ve biharu musahhare 

  vel enharu munhemire 

  veşşemsu mudhiye 

  vel kameru mudia 

  vennecmu munira 

  vela ya‘lemu ehadun haysu tekunu illa ent. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede kelamik. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede ayatil kur‘ani 

  ve hurufih. 

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede men yusalli aleyh. 

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede men lem yusalli aleyh. 

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi mil‘e ardik. Ve en tusalli aleyhi

  ve ala alihi adede ma cera bihil kalemu fiy ummil kitab. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede ma halakte 

  fiy seb‘i semavatik. 

 • Ve en tusalli aleyhi 

  ve ala alihi adede ma ente halikuhu 

  fiyhinne ila yevmil kıyameti 

  Fiy kulli yevmin elfe merrah. 

  Ve en tusalli aleyhi 

  ve ala alihi adede katril matari 

  ve kulli katretin kaderet min semaike 

  ila ardike min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merrah. 

  Sadakallahulaziym 

   

  Dua: 

   

  Es‘eluke bismikel azimuttamme Kebiri en la tusallita aleyna Cabbaren aniden. 

  Ve la seytanen meriden 

  ve la insanen hasuden 

  ve la daifen min halkike 

  Ve la Barren 

  Ve la faciren 

  ve la abiden 

  ve la aniden

 • ---3 x 

  Ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal

  ---

   

  Allahümme inni es ‘elükes-sıhhate 

  vel afiyete vel emanete 

  ve hüsnel-hulkı ver rızae bil kaderi 

  birahmetike ya Erhamerrahimin

   

  Allahümme inni es’elükes-sebate fil emri  

  vel azimete aler ruşdi. 

  Ve es’elüke şükrü nimetike  

  ve husne ibadetike.

   

  Ve es’elüke  lisanen  sadikan  

  ve kalben  selimen. 

  Ve euzü bike  min şerri ma ta’lemü. 

  Ve es’elüke  min hayri  ma ta’lemü. 

  Ve estağfiruke mimma  ta’lemü.

  Allâhümme inni  es`elüke min hayri mâ seeleke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.)

 • Ve neûzü bike min şerri mestaâzeke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.).

  Ve entel-müstaân, ve  aleykel belâg,  

  ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim.

   

  Altın Silsienin ruhaniyetine hediye eyle: 

   

  İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed (s.a.v.), 

  Seyyiduna Ebu Bekir, 

  Seyyiduna Selmani Farisi, 

  Seyyiduna Kasim bin Muhammed, 

  Seyyiduna Caferi Sadık, 

  Seyyiduna Beyazıd Bestami, 

  Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,

  Seyyiduna Ebu Ali Farmedi, 

  Seyyiduna Yusuf Hamadani, 

  Seyyiduna Hızır as, 

  Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani, 

  Seyyiduna Arif Reyvegeri, 

  Seyyiduna Mahmud Fagnevi, 

 • Seyyiduna Aziz Ali Ramitani, 

  Seyyiduna Muhammed Semmasi, 

  Seyyiduna Seyyid Emir Kulal, 

  Seyyiduna Şahi Nakşibendi, 

  Seyyiduna Aladdin Attar, 

  Seyyiduna Yakup el Cerhi, 

  Seyyiduna Ubeydullah Ahrar, 

  Seyyiduna Muhammed Zahid, 

  Seyyiduna Derviş Muhammed, 

  Seyyiduna Ahmed Emkeneki, 

  Seyyiduna Muhammed Bakibillah, 

  Seyyiduna İmam Rabbani, 

  Seyyiduna Muhammed Masum, 

  Seyyiduna Şeyh Seyfeddin, 

  Seyyiduna Nur Muhammed, 

  Seyyiduna Habibullah Canı Canan, 

  Seyyiduna Abdullah Dehlevi, 

  Seyyiduna Halid el Bağdadi, 

  Seyyiduna İsmail Dağıstani, 

  Seyyiduna Has Muhammed, 

 • Seyyiduna Şeyh Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Cemaleddin Gumuki, 

  Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri, 

  Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni, 

  Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,

  Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani, 

  Seyyiduna Sahib el Zaman 

  Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani-el Rabbani ks. 

  Seyyiduna Şeyh Mehmed el Rabbani ks 

  el Fatiha! 

   

  Bahusus Sahib el zaman Mehdi as ve Vuzera: 

   

  1 - Şehamet ul Ferdani ks 

  2 - Yusuf es Sıddiyk ks 

  3 - Abdurrauf ul Yemani ks 

  4 - İmam ul Arifin Emanul Hakk ks 

  5 - Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks 

  6 - Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks 

  7 - Burhan elKermai Gavs ul Enam ks   

  Ya Sahib uz Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. 

  Alallahu Teala derecatihim daimen 

  ve berakatihim ve enfasehumul kudsiyyeti 

  bi hurmeti men la Nebiyye badehu

  bi hurmeti suret ul Fatiha!

   

powered by webEdition CMS