Delail'ül Hayrat
Bismillahirrahmanirrahim

Delail-ül Hayrat

Tuesday

 • Niyet: 

  Neveyt ul erbain

  Neveyt ul halvet

  Neveyt ul uzlet

  Neveyt ul itikaf

  Neveyt ul riyazet

  Neveytul  süluk

  lillahil Teala fi hazel mescid

   

  El Hayyu la Yemut: 

  Levlake Levlak lema halaktul eflak. İnneke Mansur. 

  Ya Habibi ya Resul. 

   

  Allahumme inni es‘eluke min hayri ma ta‘lemu 

  euzubike min  şerri ma Ta‘lem. 

  Ve estağfiyruke min kulli ma ta‘lemu inneke ta‘lemu 

  vela na‘lemu ve ente allamul guyub. 

  Allahumme erhamni min zamani haza 

  ve ihdakıl fıteni 

  ve tetavuli ehlil cur‘eti aleyye 

  vestida fiyhim iyyay. 

 • Allahummecalni minke fiy iyazin meni‘in 

  ve hirzin hasinin min cemi‘il halkıke hatta

  tubelligani eceli muafa. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede men salla aleyh. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede men lem yusalli aleyh. 

   

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema tenbegis salatu aleyh. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema tecibus salatu aleyh. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema emerte en yusalla aleyh.

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin nillezi nuruhu 

  min nuril envari ve eşraka bi şuai sırrıhil esrar. 

   

 • Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ehli beytihil ebrari ecma‘in.

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala alihi bahri envarike 

  ve ma‘dini esrarike 

  ve lisani huccetike 

  ve arusi memleketike 

  ve imami hazretike 

  ve hatemi enbiyaike salaten tedumu bidevamike 

  ve tebka bibe-kaaike salaten turdike ve turdihi 

  ve terda biha anna ya Rabbel alemin. 

   

  Allahumme Rabbel hilli vel haram. 

  Ve Rabbel meş‘aril haram. 

  Ve Rabbel beytil haram. 

  Ve Rabber ruknil vel makam. 

   

  Eblig li Seyyidina ve Mevlana Muhammedin minnes selam. 

   

 • Allahumme salli ala Seyyiduna ve Mevlana Muhammedin Seyyidil Evveline vel Ahirin. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Muhammedin fiy-kulli vaktin ve hin.

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Muhammedin fil meleil‘a‘la ila yevmiddin. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina 

  ve Mevlana Muhammedin hatta terisel arda 

  ve men aleyha ve ente hayrul varisin. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinin nebiyil ummiyyi

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyidina İbrahime inneke hamidun mecid. 

  Ve barik ala Seyyiduna Muhammedinin nebiil ummiyyi

  kema barekte ala Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede ma ahata bihi ilmuk,

  ve cera bihi kalemuk ve sebekat bihi meşiyyetuke

  ve sallet aleyhi melaiketuke salaten daimeten bi devamike 

  bakıyeten bi fadlike ve ihsanike ila ebedil ebedi ebede.

  La nihayete li ebediyyetihi ve la fenaa li deymumiyyetih. 

   

 • Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede ma ahata bihi ilmuk,

  ve ahsahu kitabuke 

  ve şehidet bihi melaiketuke verda an ashabihi 

  verham ummetehu inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala cemi‘il ashabi Seyyiduna Muhammed. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyiduna İbrahim 

  ve barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahime fil alemine 

  inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme bi huşu il galbi indes-sucud. 

   

 • Leke ya Seyyidi bi gayri cuhud. 

  Ve bike ya Allahu ya Celilu 

  ve la şey a yuda nike fiy galizil uhud.

  Ve bi kursiyyikel mukelleli binnuri ila arşikel azimil mecid.

  Ve bima kane tehte arşike hakka. 

   

  Gable en tehluges semavati ve savter-ruud. 

  Zake is kunte misle ma lem tezel gattu ilahen urifte bit-tevhid. 

  Fecealni minel muhibbinel mahbu binel mugarrabinel 

  arifiynel aşikine lek. 

   

  Ya Allah, ya Allah ya Allah,

  ya Allah, ya Allah, ya Allah

  ya Allah, ya Allahu ya Vedud. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adede ma ehata bihi ilmuk. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adede ma ahsahu kitabuk. 

   

 • Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adede ma nefezet bihi kudretuk. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  adede ma hakkı hakkı iradetuk. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  adede ma teveccehe ileyhi emruke ve nehyuk. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  adede ma vesiahu sam‘uk. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  adede ma ahata bihi basaruk. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  adede ma zekerehuz zakirun. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  adede ma gafele an zikrihil gafilun. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  adede katril emtar. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adede evrakıl eşcar. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adede devabbil kıfar. 

   

 • Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adede devabbil bihar. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adede miyahil bihar. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adede ma azleme aleyhil leylu ve edaa aleyhin nehar. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  bil guduvvi vel asal. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adeder rimal. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adeden nisai verrical. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  rizaae nefsik. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  midade kelimatik. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  mil‘a semavatike ve ardık. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  zinete arşik. 

   

 • Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  adede mahlukatik. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  efdale salavatik. 

   

  Allahumme salli ala Nebiyyir rahme. 

  Allahumme salli ala şefiy‘il umme. 

  Allahumme salli ala kaşifil gumme. 

  Allahumme salli ala muciliz zulme. 

  Allahumme salli ala mulin nime. 

  Allahumme salli ala mu‘tir rahme. 

  Allahumme salli ala sahibil havzıl mevrud. 

  Allahumme salli ala sahibil makamil mahmud.. 

  Allahumme salli ala sahibil livail ma‘kud. 

  Allahumme salli ala sahibil mekanil meşhud. 

  Allahumme salli alel mevsufiybil keremi vel cud. 

  Allahumme salli ala men huve fiyssemai 

  Seyyiduna Mahmudun ve fil ardı Seyyiduna Muhammed. 

   

  Allahumme salli ala sahibiş şaame. 

  Allahumme salli ala sahibil alame. 

   

 • Allahumme salli alel Mevsufiybil kerame. 

  Allahumme salli alel mahsusi biz-zeame. 

  Allahumme salli ala men kane tuzilluhul gamame. 

  Allahumme salli ala men kane yeraa men halfehu 

  kema yera men emameh. 

   

  Allahumme salli aleşşefiyil muşeffe-i yevmel giyame. 

  Allahumme sallı ala sahibid zara‘e

  Allahumme salli ala sahibiş şefaa. 

  Allahumme salli ala sahibil vesile. 

  Allahumme salli ala sahibil fazile. 

  Allahumme salli ala sahibid derecetir refia. 

  Allahumme salli ala sahibil hirave. 

  Allahumme salli ala sahibin na‘leyn. 

  Allahumme salli ala sahibil hucce. 

  Allahumme salli ala sahibil burhan. 

  Allahumme salli ala sahibis Sultan. 

  Allahumme salli ala sahibit tac. 

  Allahumme salli ala sahibil mi‘rac. 

  Allahumme salli ala sahibil kadib. 

   

 • Allahumme salli ala rakibin necib. 

  Allahumme salli ala rakibil burak.

  Allahumme salli ala muhterıkıs sebi‘it tıbak. 

  Allahumme salli aleş şefii fiycemi‘il enam. 

  Allahumme salli ala men sebbeha fiy keffiyhit taam. 

  Allahumme salli ala men beka ileyhil ciz‘u ve hanne li fiyrakıh.

  Allahumme salli ala men tevessele bihi tayrul felah. 

  Allahumme salli ala men sebbahat fiy keffiyhil hasa. 

  Allahumme salli ala men teşeffa‘a ileyhiz zabyu bi efsahi kelam. 

  Allahumme salli ala men kellemehuz zabbu fiy meclisihi maa ashabihil-a‘lam. 

  Allahumme salli alel beşirin nezir: 

  Allahumme salli ales siracil munir. 

  Allahumme salli ala men şeka ileyhil bair. 

  Allahumme salli ala men tefeccera min beyni esabiihil maun nemir. 

  Allahumme salli alet tahiril mutahhar. 

  Allahumme salli ala nuril envar. 

  Allahumme salli ala menin şakka‘lehul kamer. 

  Allahumme salli alet tayyibil mutayyeb. 

  Allahumme salli aler resulil mukarreb. 

  Allahumme salli alel fecris saatı‘ı. 

   

 • Allahumme salli alen necmis sakıb. 

  Allahumme salli alel urvetil vuska. 

  Allahumme salli ala neziri ehlil arz. 

  Allahumme salli aleş şefiy‘i yevmil arz. 

  Allahumme salli ales saki linnasi minel havz. 

  Allahumme salli ala sahibi livail hamd. 

  Allahumme salli alel muşemmiri an saaidil cidd. 

  Allahumme salli alel musta‘mili fiy merdatike gayetel cehd. 

  Allahumme salli alen Nebiyyil hatem. 

  Allahumme salli aler Resulil hatim. 

  Allahumme salli alel Mustafel kaim. 

  Allahumme salli ala Resulike ebil Kasım. 

  Allahumme salli ala sahibil ayet. 

  Allahumme salli ala sahibid delalet. 

  Allahumme salli ala sahibil işaret . 

  Allahumme salli ala sahibil keramet. 

  Allahumme salli ala sahibil alamet. 

  Allahumme salli ala sahibi beyyinet. 

  Allahumme salli ala sahibil mu‘cizet. 

  Allahumme salli ala sahibil havarıkıl adat. 

   

 • Allahumme salli ala men sellemte aleyhil ahcar. 

  Allahumme salli ala men secedet beyne yedeyhil eşcar. 

  Allahumme salli ala men tefette gat min nurihil eshar. 

  Allahumme salli ala men tabet bi beraketihis simar. 

  Allahumme salli ala menihdarret min bakıyyeti vedulihil eşcar.

  Allahumme salli ala men fadet min nurihi cemiul envar. 

  Allahumme salli ala men bissalati aleyhi tuhattul evzar. 

  Allahumme salli ala men bissalati aleyhi tunalu menazilul ebrar. 

  Allahumme salli ala men bissalati aleyhi yurhamul kibaru vessigar. 

   

  Allahumme salli ala men bissalati aleyhi tetene‘ ammu fiy hazihid dari ve fiy tilked dar. 

  Allahumme salli ala men bissalati aleyhi tunalu rahmetul azizil gaffar. 

  Allahumme salli alel mansuril mueyyed. 

  Allahumme salli alel muhtaril mumecced. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammed. 

  Allahumme salli ala men kane iza meşa fil berril agferi teallakatil vuhuşu bi ez yalih. 

  Allahumme salli aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslime. 

  Velhamdu lillahi rabbil alemin. 

   

   

 • Elhamdulillahi ala hilmihi 

  ba‘de ilmihi ve ala af-vihi ba‘de kudretih. 

  Allahumme inni euzu bike minel fakri illa ileyk. 

  Ve minezzulli illa lek ve minel havfiy illa mink. 

  Ve euzu bike en ekule zuran ev agşa fucura ev ekune bike magrura. 

  Ve euzubike min şema-tetil a‘dai 

  ve udalid dai 

  ve haybetir recai 

  ve zevalin ni‘meti  

  ve fucuatin nikme. 

   

  --- 3 x

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve sellem aleyhi veczihi anna ma huve ehluhu Habibu. 

  Allahumme salli ala Seyyidina İbrahime 

  ve sellim aleyhi vec-zihi anna ma huve ehluhu, Halilu.

  ---

   

   

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin

  kema salleyte ve rahimte ve barekte ala Seyyiduna İbrahime

  fil alemine inneke hamidun meci-dun adede halkık. 

  Ve ridaae nefsike ve zine-te arşike ve midade kelimatik. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede men salla aleyh. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  adede men lem yusalli aleyh. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  adede ma sulliye aleyh. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ed afe ma sulliye aleyh. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin, 

  kema Hu ve ehluh. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  kema tuhibbu ve terdaleh. 

  Sadakallahulaziym 

   

 • Dua 

  Es‘eluke bismikel azimuttamme Kebiri en la tusallita aleyna Cabbaren aniden. 

  Ve la seytanen meriden 

  ve la insanen hasuden 

  ve la zaifen min halkike 

  Ve la Barren 

  Ve la faciren 

  ve la abiden 

  ve la aniden

   

  --- 3  x

  Ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal

  ---

   

  Allahümme inni es ‘elükes-sıhhate 

  vel afiyete vel emanete 

  ve hüsnel-hulkı ver rızae bil kaderi birahmetike 

  ya Erhamerrahimin

  Allahümme inni es’elükes-sebate fil emri 

  vel azimete aler ruşdi. 

   

   

 • Ve es’elüke şükrü nimetike  

  ve husne ibadetike .

  Ve es’elüke  lisanen  sadikan  

  ve kalben  selimen. 

  Ve euzü bike  min şerri ma ta’lemü. 

  Ve es’elüke  min hayri  ma ta’lemü. 

  Ve estağfiruke mimma  ta’lemü.

   

  Allâhümme inni  es`elüke min hayri mâ seeleke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.)

  Ve neûzü bike min şerri mestaâzeke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.).

  Ve entel-müstaân, ve  aleykel belâg,  

  ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim.

   

  Altın Silsienin ruhaniyetine hediye eyle: 

  İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed (s.a.v.), 

  Seyyiduna Ebu Bekir, 

  Seyyiduna Selmani Farisi, 

  Seyyiduna Kasim bin Muhammed, 

   

 • Seyyiduna Caferi Sadık, 

  Seyyiduna Beyazıd Bestami, 

  Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,

  Seyyiduna Ebu Ali Farmedi, 

  Seyyiduna Yusuf Hamadani, 

  Seyyiduna Hızır as, 

  Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani, 

  Seyyiduna Arif Reyvegeri, 

  Seyyiduna Mahmud Fagnevi, 

  Seyyiduna Aziz Ali Ramitani, 

  Seyyiduna Muhammed Semmasi, 

  Seyyiduna Seyyid Emir Kulal, 

  Seyyiduna Şahi Nakşibendi, 

  Seyyiduna Aladdin Attar, 

  Seyyiduna Yakup el Cerhi, 

  Seyyiduna Ubeydullah Ahrar, 

  Seyyiduna Muhammed Zahid, 

  Seyyiduna Derviş Muhammed, 

  Seyyiduna Ahmed Emkeneki, 

  Seyyiduna Muhammed Bakibillah, 

   

 • Seyyiduna İmam Rabbani, 

  Seyyiduna Muhammed Masum, 

  Seyyiduna Şeyh Seyfeddin, 

  Seyyiduna Nur Muhammed, 

  Seyyiduna Habibullah Canı Canan, 

  Seyyiduna Abdullah Dehlevi, 

  Seyyiduna Halid el Bağdadi, 

  Seyyiduna İsmail Dağıstani, 

  Seyyiduna Has Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Cemaleddin Gumuki, 

  Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri, 

  Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni, 

  Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,

  Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani, 

  Seyyiduna Sahib el Zaman 

  Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani-el Rabbani ks. 

  Seyyiduna Şeyh Mehmed el Rabbani ks

  el Fatiha! 

   

   

 • Bahusus Sahib el zaman Mehdi as ve Vuzera: 

   

  1 - Şehamet ul Ferdani ks 

  2 - Yusuf es Sıddiyk ks 

  3 - Abdurrauf ul Yemani ks 

  4 - İmam ul Arifin Emanul Hakk ks 

  5 - Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks 

  6 - Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks 

  7 - Burhan elKermai Gavs ul Enam ks 

   

  Ya Sahib el Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. 

  Alallahu Teala derecatihim daimen 

  ve berakatihim 

  ve enfasehumul kudsiyyeti 

  bi hurmeti men la Nebiyye badehu 

  bi hurmeti Şahı Merdan suret ul Fatiha!

 • Niyet: 

  Neveyt ul erbain

  Neveyt ul halvet

  Neveyt ul uzlet

  Neveyt ul itikaf

  Neveyt ul riyazet

  Neveytul  süluk

  lillahil Teala fi hazel mescid

   

  El Hayyu la Yemut: 

  Levlake Levlak lema halaktul eflak. İnneke Mansur. 

  Ya Habibi ya Resul. 

   

  Allahumme inni es‘eluke min hayri ma ta‘lemu 

  euzubike min  şerri ma Ta‘lem. 

  Ve estağfiyruke min kulli ma ta‘lemu inneke ta‘lemu 

  vela na‘lemu ve ente allamul guyub. 

  Allahumme erhamni min zamani haza 

  ve ihdakıl fıteni 

  ve tetavuli ehlil cur‘eti aleyye 

  vestida fiyhim iyyay. 

 • Allahummecalni minke fiy iyazin meni‘in 

  ve hirzin hasinin min cemi‘il halkıke hatta

  tubelligani eceli muafa. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede men salla aleyh. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede men lem yusalli aleyh. 

   

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema tenbegis salatu aleyh. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema tecibus salatu aleyh. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema emerte en yusalla aleyh.

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin nillezi nuruhu 

  min nuril envari ve eşraka bi şuai sırrıhil esrar. 

   

 • Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ehli beytihil ebrari ecma‘in.

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala alihi bahri envarike 

  ve ma‘dini esrarike 

  ve lisani huccetike 

  ve arusi memleketike 

  ve imami hazretike 

  ve hatemi enbiyaike salaten tedumu bidevamike 

  ve tebka bibe-kaaike salaten turdike ve turdihi 

  ve terda biha anna ya Rabbel alemin. 

   

  Allahumme Rabbel hilli vel haram. 

  Ve Rabbel meş‘aril haram. 

  Ve Rabbel beytil haram. 

  Ve Rabber ruknil vel makam. 

   

  Eblig li Seyyidina ve Mevlana Muhammedin minnes selam. 

   

 • Allahumme salli ala Seyyiduna ve Mevlana Muhammedin Seyyidil Evveline vel Ahirin. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Muhammedin fiy-kulli vaktin ve hin.

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Muhammedin fil meleil‘a‘la ila yevmiddin. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina 

  ve Mevlana Muhammedin hatta terisel arda 

  ve men aleyha ve ente hayrul varisin. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinin nebiyil ummiyyi

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyidina İbrahime inneke hamidun mecid. 

  Ve barik ala Seyyiduna Muhammedinin nebiil ummiyyi

  kema barekte ala Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede ma ahata bihi ilmuk,

  ve cera bihi kalemuk ve sebekat bihi meşiyyetuke

  ve sallet aleyhi melaiketuke salaten daimeten bi devamike 

  bakıyeten bi fadlike ve ihsanike ila ebedil ebedi ebede.

  La nihayete li ebediyyetihi ve la fenaa li deymumiyyetih. 

   

 • Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede ma ahata bihi ilmuk,

  ve ahsahu kitabuke 

  ve şehidet bihi melaiketuke verda an ashabihi 

  verham ummetehu inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala cemi‘il ashabi Seyyiduna Muhammed. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyiduna İbrahim 

  ve barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahime fil alemine 

  inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme bi huşu il galbi indes-sucud. 

   

 • Leke ya Seyyidi bi gayri cuhud. 

  Ve bike ya Allahu ya Celilu 

  ve la şey a yuda nike fiy galizil uhud.

  Ve bi kursiyyikel mukelleli binnuri ila arşikel azimil mecid.

  Ve bima kane tehte arşike hakka. 

   

  Gable en tehluges semavati ve savter-ruud. 

  Zake is kunte misle ma lem tezel gattu ilahen urifte bit-tevhid. 

  Fecealni minel muhibbinel mahbu binel mugarrabinel 

  arifiynel aşikine lek. 

   

  Ya Allah, ya Allah ya Allah,

  ya Allah, ya Allah, ya Allah

  ya Allah, ya Allahu ya Vedud. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adede ma ehata bihi ilmuk. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adede ma ahsahu kitabuk. 

   

 • Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adede ma nefezet bihi kudretuk. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  adede ma hakkı hakkı iradetuk. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  adede ma teveccehe ileyhi emruke ve nehyuk. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  adede ma vesiahu sam‘uk. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  adede ma ahata bihi basaruk. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  adede ma zekerehuz zakirun. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  adede ma gafele an zikrihil gafilun. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  adede katril emtar. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adede evrakıl eşcar. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adede devabbil kıfar. 

   

 • Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adede devabbil bihar. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adede miyahil bihar. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adede ma azleme aleyhil leylu ve edaa aleyhin nehar. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  bil guduvvi vel asal. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adeder rimal. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adeden nisai verrical. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  rizaae nefsik. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  midade kelimatik. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  mil‘a semavatike ve ardık. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  zinete arşik. 

   

 • Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  adede mahlukatik. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  efdale salavatik. 

   

  Allahumme salli ala Nebiyyir rahme. 

  Allahumme salli ala şefiy‘il umme. 

  Allahumme salli ala kaşifil gumme. 

  Allahumme salli ala muciliz zulme. 

  Allahumme salli ala mulin nime. 

  Allahumme salli ala mu‘tir rahme. 

  Allahumme salli ala sahibil havzıl mevrud. 

  Allahumme salli ala sahibil makamil mahmud.. 

  Allahumme salli ala sahibil livail ma‘kud. 

  Allahumme salli ala sahibil mekanil meşhud. 

  Allahumme salli alel mevsufiybil keremi vel cud. 

  Allahumme salli ala men huve fiyssemai 

  Seyyiduna Mahmudun ve fil ardı Seyyiduna Muhammed. 

   

  Allahumme salli ala sahibiş şaame. 

  Allahumme salli ala sahibil alame. 

   

 • Allahumme salli alel Mevsufiybil kerame. 

  Allahumme salli alel mahsusi biz-zeame. 

  Allahumme salli ala men kane tuzilluhul gamame. 

  Allahumme salli ala men kane yeraa men halfehu 

  kema yera men emameh. 

   

  Allahumme salli aleşşefiyil muşeffe-i yevmel giyame. 

  Allahumme sallı ala sahibid zara‘e

  Allahumme salli ala sahibiş şefaa. 

  Allahumme salli ala sahibil vesile. 

  Allahumme salli ala sahibil fazile. 

  Allahumme salli ala sahibid derecetir refia. 

  Allahumme salli ala sahibil hirave. 

  Allahumme salli ala sahibin na‘leyn. 

  Allahumme salli ala sahibil hucce. 

  Allahumme salli ala sahibil burhan. 

  Allahumme salli ala sahibis Sultan. 

  Allahumme salli ala sahibit tac. 

  Allahumme salli ala sahibil mi‘rac. 

  Allahumme salli ala sahibil kadib. 

   

 • Allahumme salli ala rakibin necib. 

  Allahumme salli ala rakibil burak.

  Allahumme salli ala muhterıkıs sebi‘it tıbak. 

  Allahumme salli aleş şefii fiycemi‘il enam. 

  Allahumme salli ala men sebbeha fiy keffiyhit taam. 

  Allahumme salli ala men beka ileyhil ciz‘u ve hanne li fiyrakıh.

  Allahumme salli ala men tevessele bihi tayrul felah. 

  Allahumme salli ala men sebbahat fiy keffiyhil hasa. 

  Allahumme salli ala men teşeffa‘a ileyhiz zabyu bi efsahi kelam. 

  Allahumme salli ala men kellemehuz zabbu fiy meclisihi maa ashabihil-a‘lam. 

  Allahumme salli alel beşirin nezir: 

  Allahumme salli ales siracil munir. 

  Allahumme salli ala men şeka ileyhil bair. 

  Allahumme salli ala men tefeccera min beyni esabiihil maun nemir. 

  Allahumme salli alet tahiril mutahhar. 

  Allahumme salli ala nuril envar. 

  Allahumme salli ala menin şakka‘lehul kamer. 

  Allahumme salli alet tayyibil mutayyeb. 

  Allahumme salli aler resulil mukarreb. 

  Allahumme salli alel fecris saatı‘ı. 

   

 • Allahumme salli alen necmis sakıb. 

  Allahumme salli alel urvetil vuska. 

  Allahumme salli ala neziri ehlil arz. 

  Allahumme salli aleş şefiy‘i yevmil arz. 

  Allahumme salli ales saki linnasi minel havz. 

  Allahumme salli ala sahibi livail hamd. 

  Allahumme salli alel muşemmiri an saaidil cidd. 

  Allahumme salli alel musta‘mili fiy merdatike gayetel cehd. 

  Allahumme salli alen Nebiyyil hatem. 

  Allahumme salli aler Resulil hatim. 

  Allahumme salli alel Mustafel kaim. 

  Allahumme salli ala Resulike ebil Kasım. 

  Allahumme salli ala sahibil ayet. 

  Allahumme salli ala sahibid delalet. 

  Allahumme salli ala sahibil işaret . 

  Allahumme salli ala sahibil keramet. 

  Allahumme salli ala sahibil alamet. 

  Allahumme salli ala sahibi beyyinet. 

  Allahumme salli ala sahibil mu‘cizet. 

  Allahumme salli ala sahibil havarıkıl adat. 

   

 • Allahumme salli ala men sellemte aleyhil ahcar. 

  Allahumme salli ala men secedet beyne yedeyhil eşcar. 

  Allahumme salli ala men tefette gat min nurihil eshar. 

  Allahumme salli ala men tabet bi beraketihis simar. 

  Allahumme salli ala menihdarret min bakıyyeti vedulihil eşcar.

  Allahumme salli ala men fadet min nurihi cemiul envar. 

  Allahumme salli ala men bissalati aleyhi tuhattul evzar. 

  Allahumme salli ala men bissalati aleyhi tunalu menazilul ebrar. 

  Allahumme salli ala men bissalati aleyhi yurhamul kibaru vessigar. 

   

  Allahumme salli ala men bissalati aleyhi tetene‘ ammu fiy hazihid dari ve fiy tilked dar. 

  Allahumme salli ala men bissalati aleyhi tunalu rahmetul azizil gaffar. 

  Allahumme salli alel mansuril mueyyed. 

  Allahumme salli alel muhtaril mumecced. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammed. 

  Allahumme salli ala men kane iza meşa fil berril agferi teallakatil vuhuşu bi ez yalih. 

  Allahumme salli aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslime. 

  Velhamdu lillahi rabbil alemin. 

   

   

 • Elhamdulillahi ala hilmihi 

  ba‘de ilmihi ve ala af-vihi ba‘de kudretih. 

  Allahumme inni euzu bike minel fakri illa ileyk. 

  Ve minezzulli illa lek ve minel havfiy illa mink. 

  Ve euzu bike en ekule zuran ev agşa fucura ev ekune bike magrura. 

  Ve euzubike min şema-tetil a‘dai 

  ve udalid dai 

  ve haybetir recai 

  ve zevalin ni‘meti  

  ve fucuatin nikme. 

   

  --- 3 x

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve sellem aleyhi veczihi anna ma huve ehluhu Habibu. 

  Allahumme salli ala Seyyidina İbrahime 

  ve sellim aleyhi vec-zihi anna ma huve ehluhu, Halilu.

  ---

   

   

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin

  kema salleyte ve rahimte ve barekte ala Seyyiduna İbrahime

  fil alemine inneke hamidun meci-dun adede halkık. 

  Ve ridaae nefsike ve zine-te arşike ve midade kelimatik. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede men salla aleyh. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  adede men lem yusalli aleyh. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  adede ma sulliye aleyh. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ed afe ma sulliye aleyh. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin, 

  kema Hu ve ehluh. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  kema tuhibbu ve terdaleh. 

  Sadakallahulaziym 

   

 • Dua 

  Es‘eluke bismikel azimuttamme Kebiri en la tusallita aleyna Cabbaren aniden. 

  Ve la seytanen meriden 

  ve la insanen hasuden 

  ve la zaifen min halkike 

  Ve la Barren 

  Ve la faciren 

  ve la abiden 

  ve la aniden

   

  --- 3  x

  Ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal

  ---

   

  Allahümme inni es ‘elükes-sıhhate 

  vel afiyete vel emanete 

  ve hüsnel-hulkı ver rızae bil kaderi birahmetike 

  ya Erhamerrahimin

  Allahümme inni es’elükes-sebate fil emri 

  vel azimete aler ruşdi. 

   

   

 • Ve es’elüke şükrü nimetike  

  ve husne ibadetike .

  Ve es’elüke  lisanen  sadikan  

  ve kalben  selimen. 

  Ve euzü bike  min şerri ma ta’lemü. 

  Ve es’elüke  min hayri  ma ta’lemü. 

  Ve estağfiruke mimma  ta’lemü.

   

  Allâhümme inni  es`elüke min hayri mâ seeleke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.)

  Ve neûzü bike min şerri mestaâzeke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.).

  Ve entel-müstaân, ve  aleykel belâg,  

  ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim.

   

  Altın Silsienin ruhaniyetine hediye eyle: 

  İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed (s.a.v.), 

  Seyyiduna Ebu Bekir, 

  Seyyiduna Selmani Farisi, 

  Seyyiduna Kasim bin Muhammed, 

   

 • Seyyiduna Caferi Sadık, 

  Seyyiduna Beyazıd Bestami, 

  Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,

  Seyyiduna Ebu Ali Farmedi, 

  Seyyiduna Yusuf Hamadani, 

  Seyyiduna Hızır as, 

  Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani, 

  Seyyiduna Arif Reyvegeri, 

  Seyyiduna Mahmud Fagnevi, 

  Seyyiduna Aziz Ali Ramitani, 

  Seyyiduna Muhammed Semmasi, 

  Seyyiduna Seyyid Emir Kulal, 

  Seyyiduna Şahi Nakşibendi, 

  Seyyiduna Aladdin Attar, 

  Seyyiduna Yakup el Cerhi, 

  Seyyiduna Ubeydullah Ahrar, 

  Seyyiduna Muhammed Zahid, 

  Seyyiduna Derviş Muhammed, 

  Seyyiduna Ahmed Emkeneki, 

  Seyyiduna Muhammed Bakibillah, 

   

 • Seyyiduna İmam Rabbani, 

  Seyyiduna Muhammed Masum, 

  Seyyiduna Şeyh Seyfeddin, 

  Seyyiduna Nur Muhammed, 

  Seyyiduna Habibullah Canı Canan, 

  Seyyiduna Abdullah Dehlevi, 

  Seyyiduna Halid el Bağdadi, 

  Seyyiduna İsmail Dağıstani, 

  Seyyiduna Has Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Cemaleddin Gumuki, 

  Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri, 

  Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni, 

  Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,

  Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani, 

  Seyyiduna Sahib el Zaman 

  Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani-el Rabbani ks. 

  Seyyiduna Şeyh Mehmed el Rabbani ks

  el Fatiha! 

   

   

 • Bahusus Sahib el zaman Mehdi as ve Vuzera: 

   

  1 - Şehamet ul Ferdani ks 

  2 - Yusuf es Sıddiyk ks 

  3 - Abdurrauf ul Yemani ks 

  4 - İmam ul Arifin Emanul Hakk ks 

  5 - Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks 

  6 - Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks 

  7 - Burhan elKermai Gavs ul Enam ks 

   

  Ya Sahib el Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. 

  Alallahu Teala derecatihim daimen 

  ve berakatihim 

  ve enfasehumul kudsiyyeti 

  bi hurmeti men la Nebiyye badehu 

  bi hurmeti Şahı Merdan suret ul Fatiha!

 • Niyet: 

  Neveyt ul erbain

  Neveyt ul halvet

  Neveyt ul uzlet

  Neveyt ul itikaf

  Neveyt ul riyazet

  Neveytul  süluk

  lillahil Teala fi hazel mescid

   

  El Hayyu la Yemut: 

  Levlake Levlak lema halaktul eflak. İnneke Mansur. 

  Ya Habibi ya Resul. 

   

  Allahumme inni es‘eluke min hayri ma ta‘lemu 

  euzubike min  şerri ma Ta‘lem. 

  Ve estağfiyruke min kulli ma ta‘lemu inneke ta‘lemu 

  vela na‘lemu ve ente allamul guyub. 

  Allahumme erhamni min zamani haza 

  ve ihdakıl fıteni 

  ve tetavuli ehlil cur‘eti aleyye 

  vestida fiyhim iyyay. 

 • Allahummecalni minke fiy iyazin meni‘in 

  ve hirzin hasinin min cemi‘il halkıke hatta

  tubelligani eceli muafa. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede men salla aleyh. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede men lem yusalli aleyh. 

   

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema tenbegis salatu aleyh. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema tecibus salatu aleyh. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema emerte en yusalla aleyh.

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin nillezi nuruhu 

  min nuril envari ve eşraka bi şuai sırrıhil esrar. 

   

 • Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ehli beytihil ebrari ecma‘in.

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala alihi bahri envarike 

  ve ma‘dini esrarike 

  ve lisani huccetike 

  ve arusi memleketike 

  ve imami hazretike 

  ve hatemi enbiyaike salaten tedumu bidevamike 

  ve tebka bibe-kaaike salaten turdike ve turdihi 

  ve terda biha anna ya Rabbel alemin. 

   

  Allahumme Rabbel hilli vel haram. 

  Ve Rabbel meş‘aril haram. 

  Ve Rabbel beytil haram. 

  Ve Rabber ruknil vel makam. 

   

  Eblig li Seyyidina ve Mevlana Muhammedin minnes selam. 

   

 • Allahumme salli ala Seyyiduna ve Mevlana Muhammedin Seyyidil Evveline vel Ahirin. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Muhammedin fiy-kulli vaktin ve hin.

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Muhammedin fil meleil‘a‘la ila yevmiddin. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina 

  ve Mevlana Muhammedin hatta terisel arda 

  ve men aleyha ve ente hayrul varisin. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinin nebiyil ummiyyi

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyidina İbrahime inneke hamidun mecid. 

  Ve barik ala Seyyiduna Muhammedinin nebiil ummiyyi

  kema barekte ala Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede ma ahata bihi ilmuk,

  ve cera bihi kalemuk ve sebekat bihi meşiyyetuke

  ve sallet aleyhi melaiketuke salaten daimeten bi devamike 

  bakıyeten bi fadlike ve ihsanike ila ebedil ebedi ebede.

  La nihayete li ebediyyetihi ve la fenaa li deymumiyyetih. 

   

 • Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede ma ahata bihi ilmuk,

  ve ahsahu kitabuke 

  ve şehidet bihi melaiketuke verda an ashabihi 

  verham ummetehu inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala cemi‘il ashabi Seyyiduna Muhammed. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyiduna İbrahim 

  ve barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahime fil alemine 

  inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme bi huşu il galbi indes-sucud. 

   

 • Leke ya Seyyidi bi gayri cuhud. 

  Ve bike ya Allahu ya Celilu 

  ve la şey a yuda nike fiy galizil uhud.

  Ve bi kursiyyikel mukelleli binnuri ila arşikel azimil mecid.

  Ve bima kane tehte arşike hakka. 

   

  Gable en tehluges semavati ve savter-ruud. 

  Zake is kunte misle ma lem tezel gattu ilahen urifte bit-tevhid. 

  Fecealni minel muhibbinel mahbu binel mugarrabinel 

  arifiynel aşikine lek. 

   

  Ya Allah, ya Allah ya Allah,

  ya Allah, ya Allah, ya Allah

  ya Allah, ya Allahu ya Vedud. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adede ma ehata bihi ilmuk. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adede ma ahsahu kitabuk. 

   

 • Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adede ma nefezet bihi kudretuk. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  adede ma hakkı hakkı iradetuk. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  adede ma teveccehe ileyhi emruke ve nehyuk. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  adede ma vesiahu sam‘uk. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  adede ma ahata bihi basaruk. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  adede ma zekerehuz zakirun. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  adede ma gafele an zikrihil gafilun. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  adede katril emtar. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adede evrakıl eşcar. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adede devabbil kıfar. 

   

 • Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adede devabbil bihar. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adede miyahil bihar. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adede ma azleme aleyhil leylu ve edaa aleyhin nehar. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  bil guduvvi vel asal. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adeder rimal. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin

  adeden nisai verrical. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  rizaae nefsik. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  midade kelimatik. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  mil‘a semavatike ve ardık. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  zinete arşik. 

   

 • Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  adede mahlukatik. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin 

  efdale salavatik. 

   

  Allahumme salli ala Nebiyyir rahme. 

  Allahumme salli ala şefiy‘il umme. 

  Allahumme salli ala kaşifil gumme. 

  Allahumme salli ala muciliz zulme. 

  Allahumme salli ala mulin nime. 

  Allahumme salli ala mu‘tir rahme. 

  Allahumme salli ala sahibil havzıl mevrud. 

  Allahumme salli ala sahibil makamil mahmud.. 

  Allahumme salli ala sahibil livail ma‘kud. 

  Allahumme salli ala sahibil mekanil meşhud. 

  Allahumme salli alel mevsufiybil keremi vel cud. 

  Allahumme salli ala men huve fiyssemai 

  Seyyiduna Mahmudun ve fil ardı Seyyiduna Muhammed. 

   

  Allahumme salli ala sahibiş şaame. 

  Allahumme salli ala sahibil alame. 

   

 • Allahumme salli alel Mevsufiybil kerame. 

  Allahumme salli alel mahsusi biz-zeame. 

  Allahumme salli ala men kane tuzilluhul gamame. 

  Allahumme salli ala men kane yeraa men halfehu 

  kema yera men emameh. 

   

  Allahumme salli aleşşefiyil muşeffe-i yevmel giyame. 

  Allahumme sallı ala sahibid zara‘e

  Allahumme salli ala sahibiş şefaa. 

  Allahumme salli ala sahibil vesile. 

  Allahumme salli ala sahibil fazile. 

  Allahumme salli ala sahibid derecetir refia. 

  Allahumme salli ala sahibil hirave. 

  Allahumme salli ala sahibin na‘leyn. 

  Allahumme salli ala sahibil hucce. 

  Allahumme salli ala sahibil burhan. 

  Allahumme salli ala sahibis Sultan. 

  Allahumme salli ala sahibit tac. 

  Allahumme salli ala sahibil mi‘rac. 

  Allahumme salli ala sahibil kadib. 

   

 • Allahumme salli ala rakibin necib. 

  Allahumme salli ala rakibil burak.

  Allahumme salli ala muhterıkıs sebi‘it tıbak. 

  Allahumme salli aleş şefii fiycemi‘il enam. 

  Allahumme salli ala men sebbeha fiy keffiyhit taam. 

  Allahumme salli ala men beka ileyhil ciz‘u ve hanne li fiyrakıh.

  Allahumme salli ala men tevessele bihi tayrul felah. 

  Allahumme salli ala men sebbahat fiy keffiyhil hasa. 

  Allahumme salli ala men teşeffa‘a ileyhiz zabyu bi efsahi kelam. 

  Allahumme salli ala men kellemehuz zabbu fiy meclisihi maa ashabihil-a‘lam. 

  Allahumme salli alel beşirin nezir: 

  Allahumme salli ales siracil munir. 

  Allahumme salli ala men şeka ileyhil bair. 

  Allahumme salli ala men tefeccera min beyni esabiihil maun nemir. 

  Allahumme salli alet tahiril mutahhar. 

  Allahumme salli ala nuril envar. 

  Allahumme salli ala menin şakka‘lehul kamer. 

  Allahumme salli alet tayyibil mutayyeb. 

  Allahumme salli aler resulil mukarreb. 

  Allahumme salli alel fecris saatı‘ı. 

   

 • Allahumme salli alen necmis sakıb. 

  Allahumme salli alel urvetil vuska. 

  Allahumme salli ala neziri ehlil arz. 

  Allahumme salli aleş şefiy‘i yevmil arz. 

  Allahumme salli ales saki linnasi minel havz. 

  Allahumme salli ala sahibi livail hamd. 

  Allahumme salli alel muşemmiri an saaidil cidd. 

  Allahumme salli alel musta‘mili fiy merdatike gayetel cehd. 

  Allahumme salli alen Nebiyyil hatem. 

  Allahumme salli aler Resulil hatim. 

  Allahumme salli alel Mustafel kaim. 

  Allahumme salli ala Resulike ebil Kasım. 

  Allahumme salli ala sahibil ayet. 

  Allahumme salli ala sahibid delalet. 

  Allahumme salli ala sahibil işaret . 

  Allahumme salli ala sahibil keramet. 

  Allahumme salli ala sahibil alamet. 

  Allahumme salli ala sahibi beyyinet. 

  Allahumme salli ala sahibil mu‘cizet. 

  Allahumme salli ala sahibil havarıkıl adat. 

   

 • Allahumme salli ala men sellemte aleyhil ahcar. 

  Allahumme salli ala men secedet beyne yedeyhil eşcar. 

  Allahumme salli ala men tefette gat min nurihil eshar. 

  Allahumme salli ala men tabet bi beraketihis simar. 

  Allahumme salli ala menihdarret min bakıyyeti vedulihil eşcar.

  Allahumme salli ala men fadet min nurihi cemiul envar. 

  Allahumme salli ala men bissalati aleyhi tuhattul evzar. 

  Allahumme salli ala men bissalati aleyhi tunalu menazilul ebrar. 

  Allahumme salli ala men bissalati aleyhi yurhamul kibaru vessigar. 

   

  Allahumme salli ala men bissalati aleyhi tetene‘ ammu fiy hazihid dari ve fiy tilked dar. 

  Allahumme salli ala men bissalati aleyhi tunalu rahmetul azizil gaffar. 

  Allahumme salli alel mansuril mueyyed. 

  Allahumme salli alel muhtaril mumecced. 

  Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammed. 

  Allahumme salli ala men kane iza meşa fil berril agferi teallakatil vuhuşu bi ez yalih. 

  Allahumme salli aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslime. 

  Velhamdu lillahi rabbil alemin. 

   

   

 • Elhamdulillahi ala hilmihi 

  ba‘de ilmihi ve ala af-vihi ba‘de kudretih. 

  Allahumme inni euzu bike minel fakri illa ileyk. 

  Ve minezzulli illa lek ve minel havfiy illa mink. 

  Ve euzu bike en ekule zuran ev agşa fucura ev ekune bike magrura. 

  Ve euzubike min şema-tetil a‘dai 

  ve udalid dai 

  ve haybetir recai 

  ve zevalin ni‘meti  

  ve fucuatin nikme. 

   

  --- 3 x

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve sellem aleyhi veczihi anna ma huve ehluhu Habibu. 

  Allahumme salli ala Seyyidina İbrahime 

  ve sellim aleyhi vec-zihi anna ma huve ehluhu, Halilu.

  ---

   

   

 • Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin

  kema salleyte ve rahimte ve barekte ala Seyyiduna İbrahime

  fil alemine inneke hamidun meci-dun adede halkık. 

  Ve ridaae nefsike ve zine-te arşike ve midade kelimatik. 

   

  Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin 

  adede men salla aleyh. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  adede men lem yusalli aleyh. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  adede ma sulliye aleyh. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ed afe ma sulliye aleyh. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin, 

  kema Hu ve ehluh. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  kema tuhibbu ve terdaleh. 

  Sadakallahulaziym 

   

 • Dua 

  Es‘eluke bismikel azimuttamme Kebiri en la tusallita aleyna Cabbaren aniden. 

  Ve la seytanen meriden 

  ve la insanen hasuden 

  ve la zaifen min halkike 

  Ve la Barren 

  Ve la faciren 

  ve la abiden 

  ve la aniden

   

  --- 3  x

  Ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal

  ---

   

  Allahümme inni es ‘elükes-sıhhate 

  vel afiyete vel emanete 

  ve hüsnel-hulkı ver rızae bil kaderi birahmetike 

  ya Erhamerrahimin

  Allahümme inni es’elükes-sebate fil emri 

  vel azimete aler ruşdi. 

   

   

 • Ve es’elüke şükrü nimetike  

  ve husne ibadetike .

  Ve es’elüke  lisanen  sadikan  

  ve kalben  selimen. 

  Ve euzü bike  min şerri ma ta’lemü. 

  Ve es’elüke  min hayri  ma ta’lemü. 

  Ve estağfiruke mimma  ta’lemü.

   

  Allâhümme inni  es`elüke min hayri mâ seeleke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.)

  Ve neûzü bike min şerri mestaâzeke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.).

  Ve entel-müstaân, ve  aleykel belâg,  

  ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim.

   

  Altın Silsienin ruhaniyetine hediye eyle: 

  İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed (s.a.v.), 

  Seyyiduna Ebu Bekir, 

  Seyyiduna Selmani Farisi, 

  Seyyiduna Kasim bin Muhammed, 

   

 • Seyyiduna Caferi Sadık, 

  Seyyiduna Beyazıd Bestami, 

  Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,

  Seyyiduna Ebu Ali Farmedi, 

  Seyyiduna Yusuf Hamadani, 

  Seyyiduna Hızır as, 

  Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani, 

  Seyyiduna Arif Reyvegeri, 

  Seyyiduna Mahmud Fagnevi, 

  Seyyiduna Aziz Ali Ramitani, 

  Seyyiduna Muhammed Semmasi, 

  Seyyiduna Seyyid Emir Kulal, 

  Seyyiduna Şahi Nakşibendi, 

  Seyyiduna Aladdin Attar, 

  Seyyiduna Yakup el Cerhi, 

  Seyyiduna Ubeydullah Ahrar, 

  Seyyiduna Muhammed Zahid, 

  Seyyiduna Derviş Muhammed, 

  Seyyiduna Ahmed Emkeneki, 

  Seyyiduna Muhammed Bakibillah, 

   

 • Seyyiduna İmam Rabbani, 

  Seyyiduna Muhammed Masum, 

  Seyyiduna Şeyh Seyfeddin, 

  Seyyiduna Nur Muhammed, 

  Seyyiduna Habibullah Canı Canan, 

  Seyyiduna Abdullah Dehlevi, 

  Seyyiduna Halid el Bağdadi, 

  Seyyiduna İsmail Dağıstani, 

  Seyyiduna Has Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Cemaleddin Gumuki, 

  Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri, 

  Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni, 

  Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,

  Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani, 

  Seyyiduna Sahib el Zaman 

  Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani-el Rabbani ks. 

  Seyyiduna Şeyh Mehmed el Rabbani ks

  el Fatiha! 

   

   

 • Bahusus Sahib el zaman Mehdi as ve Vuzera: 

   

  1 - Şehamet ul Ferdani ks 

  2 - Yusuf es Sıddiyk ks 

  3 - Abdurrauf ul Yemani ks 

  4 - İmam ul Arifin Emanul Hakk ks 

  5 - Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks 

  6 - Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks 

  7 - Burhan elKermai Gavs ul Enam ks 

   

  Ya Sahib el Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. 

  Alallahu Teala derecatihim daimen 

  ve berakatihim 

  ve enfasehumul kudsiyyeti 

  bi hurmeti men la Nebiyye badehu 

  bi hurmeti Şahı Merdan suret ul Fatiha!

powered by webEdition CMS