Delail'ül Hayrat
Bismillahirrahmanirrahim

Delail-ül Hayrat

Montag :: Pazartesi

 • Niyet: 

  Neveyt ul erbain

  Neveyt ul halvet

  Neveyt ul uzlet

  Neveyt ul itikaf

  Neveyt ul riyazet

  Neveyt ul  süluk

  Lillahi Teala fi hazel mescid

   

  Bismillahirrahmanirrahim 

  Elhamdu lillahi Rabbil‘alemin. 

  Vesselatu vesselamu ala Seyyidina Muhammedin 

  Hatemil-Enbiyai vel Murselin ve ala alihi ve sahbihi- ecmain 

   

  Estağfiyrullah, Estağfiyrullah, 

  Estağfiyrullah ya Rabbel arşil Aziym 

  Estağfiyrullah ya Rabbel arşil Kerim 

  Estağfiyrullah ya Rabbelalemin. 

  O ki, Habibtir! 

  O Habibin şanı ne yücedir!  

  Onu sever, Onu överim. 

  O, yaratılmışlar içinde anılmaya ve övülmeye en layık olandır.

  En güzel Salatlar Onadır. 

  Ya Rabbi, izin ver bizim de her nefeste zikrimiz Ondan, fikrimiz Ondan, işimiz Ondan olsun.

  Onun şanı ne yücedir! 

  O ki, el Hayyu la Yemut`tur inneke Mansur! 

  Asla ölmeyen ebedi diri olandır. 

  Onunla olanlar da asla ölmezler. 

 • Ya Rabbi bizleri Habibinin ahlakı ile ahlaklandır. 

  Beni, ana-babamı, kardeşlerimi, ailemi 

  ve çocuklarımı ecdadımı ve zürriyetimi dünya ve ahirette salihlerden  

  ve saidlerden sıddıklardan yaz. 

  Dunya ve ahirette yüzümüz ak, akibetimiz güzel, şerefimiz yüce olsun. 

  Muhammedi Edeb ilen edeblenelim.

  Şefaat ya Resulallah, meded ya Sahib el Zaman! 

  Destur ya Seyyidi ya Şahı Merdan!  

   

  El Hayyu la Yemut:  

  Levlake Levlak lema halaktul eflak.

  İnneke Mansur ya Habibi ya Resul. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinnin nebiyyiz 

  zahidi resulil melikis samedil vahidi sallallahu aleyhi 

  vesseleme salaten daimeten 

  ila muntehel ebedi bilen kıtain 

  vela nefadin salaten tuncina bihamin harri cehennemeve bi‘sel mihad. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ummiyyi ve ala alihi ve sellim. 

  Salaten layuhsa lehu adedun vela yuaddu leha meded. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  salaten tukrimu biha mesvahu

  ve tubelligu biha yevmel kıyameti mineşşefaati rıza. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinin 

  nebiyyil asilis seyyidin nebilillezi ca e bilvahyi vettenzili 

  ve evdahe beyanet te‘vıli vecae-ehul eminu 

  Seyyiduna Cibrilu aleyhisselamu bil kerameti vettafdili 

  ve esra bihil melikul celilu fil leylil behimittavili  

  fekeşe felehu an a‘lel melekuti ve erahu senael ceberut. 

 • Ve nazaraila kudretil hayyid daaimil bakıllezi la yemut. 

  Sallallahu aleyhi ve selleme salaten makruneten bilcemali 

  vel husni vel kemali vel hayri vel ifdal. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  Seyyiduna Muhammedin adedel aktar. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  SeyyidunaMuhammedin adede verakıl eşcar.

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  Seyyiduna Muhammedin adede zebedil bihar. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  Seyyiduna Muhammedin adedel enhar. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  Seyyiduna Muhammedin adede remlis sahara vel gıfar. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  Seyyiduna Muhammedin adede sıklil cibali vel ahcar. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  Seyyiduna Muhammedin adede ehlil cenneti ve ehlin nar. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  Seyyiduna Muhammedin adedel ebrari vel tuccar. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  Seyyiduna Muhammedin adede ma yahtelifu 

  bihil leylu ven nehar. 

  Vece‘al allahumme salatena aleyhi hicaben min azabinnari 

  ve sebeben li ibahati daril karari inneke entel azizul gaffar. 

  Ve sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala alihit  tayyibine 

  ve zurriyetihil mubarekine 

 • ve sahabetihil ekremike 

  ve ezvacihi ummehatil mu‘minine salaten 

  mevsuleten tetereddedu ila yevmiddin. 

   

  --- 3 x 

  Allahumme salli ala Seyyidil ebrari 

  ve zeynil Murselinel ahyari 

  ve ekremi men ezlame aleyhil leylu 

  ve eşraka aleyhinnehar.

  --- 

  Allahumme ya zelmennillezi la yukafeem-tinanuhu  

  vet tavlillezi la yu- cazain‘ amuhu ve ihsanu. 

  Nes‘eluke bike ve la nes‘eluke bi ehadin gayrike en 

  tutlika elsinetena indes sual. 

   

  Ve tuveffiykana li salihil a‘mal.

  Ve tec‘alena minel aminine yevmer recfiy 

  vez zelazili ya zel izzeti vel Celal. 

  Es‘eluke ya nuren nuri kablel ezmineti vedduhur. 

  Entel baki bila zeval. 

  El ganiyyu bila misal.  

  El kuddusut tahirul aliyyul kahirullezi la yuhitu bihi mekanun

  vela yeştemilu aleyhi zaman. 

  Es‘eluke bi esmaikel husna kulliha ve bia‘zami esmaike ileyke

  ve eşrefiyha indeke menzile ve eczeliha indeke sevab. 

  Ve esreiha minke icaba. 

  Ve bismikel  mahzunil meknunil celilil ecellil kebiril ekberil

  azimil azamillezi tuhibbuhu 

  ve terda ammen deake bihi ve testecibu lehu duae. 

 • Es‘elukellahumme bila ilahe illa entel Hannan ul Mennanu bediussemavatı

  vel ardi zul Celali vel İkram.  

  Alimul gaybi veş şehadetil kebirul muteal. 

  Ve es‘eluke bismikel azimil azamillezi iza duite bihi ecebte 

  ve iza suilte bihi a‘tayt. 

  Ve es‘eluke bismikellezi yezillu li azametihil uzamaau 

  vel muluku vessibau vel hevaammu 

  ve kullu şey‘in halaktehu ya Allahu yarabbi-estecib 

  da‘veti ya men lehul İzzetu vel Ceberut.

   

  Ya zelmulki vel melekut  Ya men huve hayyun layemut. 

  Subhaneke Rabbi ma azame şaneke

  ve erfaa mekaneke ente Rabbi ya mutekaddisen fiy ceberutihi ileyke ergabu 

  ve iyyake erhab. 

   

  Ya Azimu ya Kebir ya Cebbaru ya Kadiru ya Kaviyyu 

  tebarekte ya Azimu tealeyte ya Alimu subhaneke 

  ya Azimu subhaneke ya Celil. 

   

  Es‘eluke bismikel azimuttammil kebiri en la tusallita aleyna cebbaren aniden 

  Vela şeytanen meriden 

  vela insanen hasuden 

  vela zaifen min halkık. 

  vela şediden  

  vela barren 

  vela faciren 

  vela abiden 

  vela anide.

 • Allahumme inni es‘eluke feinni eşhe‘du enneke entel la

  hullezi la ilahe illa entel Vahidul Ehadus Samedullezi lem yelid

  ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ehad.  

   

  Ya huve ya men la huve illa hu 

  ya men la ilahe illa hu 

  ya Ezeliyyu 

  ya Ebediyyu 

  ya Dehriyyu 

  ya deymumiyyu 

  ya menhuvel hayyullezi la yemut 

  Ya Ílahena ve ilahe kulli şey‘in ilahen vahiden la ilahe illa ent. 

   

  Allahumme fatiressemavati vel ardı alimel gaybi 

  veşşehadetir Rahmaner Rahimel Hayyel Kayyumed Deyyanel

  Hannanel Mennanel Baisel Varise Zel Celali vel Íkram.  

  Kulubul halaaiki bi yedike nevasihim ileyke fe ente tezraul 

  hayre fiy kulibihim ve temhuş şerre iza şi‘te minhum.  

  Fe es‘elukellahumme en temhu 

  ve min kalbi kulli şey‘in tekrehuhu 

  ve en tahşuve kalbi min haşyetike 

  ve ma‘rifetike ve rehbetike 

  verragbete fiy ma indeke vel emni vel afiyye 

  Va‘tıf aleyna birrahmeti velbereketi minke 

  ve elhimnes (s.a.v.)abe vel hikme. 

  Fenes e‘lukellahumme ilmel haaifiyne 

  ve inabetel muhbitine 

  ve ihlasalmukınine 

 • ve şukres sabirine 

  ve tevbete sıddıkiyn. 

   

  Ve nes‘elukellahumme binuri vechikellezi melee erkane arşike

  en tezrea fiy kalbi marifeteke hatta arifeke hakka marifetike

  kema yenbegi en turefe bih.  

  Ve sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin hatemin Nebiyyine

  ve İmamil Murseline ve ala alihi ve sahbihi ve selleme 

  teslimen velhamdu lillahi Rabbil alemin.  

   

  Allahummağfirli muellifiyhi verhamhu

  vecalhu minel mahşurine fiy zumretin nebiyyine vessiddikiyne veşşuhedaai

  ves salihine bi fadlike ya Rahman.  

  Vağfirillahum li musahhihihi abdike Yusuf bin Muhammedil muznibil hadii zaifiy

  ve ente tube aleyhi inneke gafururrahim.

  Allahumme amin ya Rabbel alemin.

  İmam Muhammed b. Suleyman el Cezuli hazretlerinin ruhuna 

  el Fatiha!

   

  Bismillahirrahmanirrahim 

  Allahummeşrah bissalati aleyhi sudurena. 

  Ve yessir biha umurena. 

  Ve ferricbiha humumena. 

  Vekşif biha gumumena 

  Vagfir biha zunubena.

  Vakdi biha duyunena. 

  Ve eslih biha ahvalena. 

  Ve bellig biha amalena.  

  Ve takabbel biha tevbetena. 

 • Vagsil biha havbetena. 

  Vensur biha huccetena. 

  Ve tahhir biha el sinetena. 

  Ve anis biha vahşetena. 

  Verham biha gurbetena. 

  Vece‘alha nuren beyne eydina ve min halfiyna 

  ve an eymanina ve an şemailina. 

  Ve min fevkine ve min tahtiha. 

  Ve fil hayatina 

  ve mevtina 

  ve fil kuburina 

  ve haşrina 

  ve neşrina. 

  Ve zillen yevmel kıyameti ala ruusina.

  Ve sakkıl biha mevazine hasenatina. 

  Ve edim berekatiha aleyna hatta nelka Nebiyyena 

  ve Seyyiduna Muhammeden  sallallahu aleyhi ve sellem. 

  Ve nahnu aminune mutmeinnune ferihune mustebşirune. 

  Ve la tuferrik beynena 

  ve beynehu hatta tudhilena mudhalehu 

  ve teviyena ila civarihil kerimi maallezine en‘amte aleyhim 

  minennebiyyine ves sıddıkıyne veşşuhedai vessalihine 

  ve hasune ulaike refiyka. 

  Allahumme inna amenna bihi sallallahu aleyhi ve selleme 

  ve lem nerehu femetti‘nellahum me fiyddareyni biru‘yetih.

  Ve sebbit kulubena ala mahabbetih.

  Vesta‘milna ala sunnetih.

  Ve teveffena ala milletih. 

  Vahşurna fiy zumretihin naciyeti ve hizbihil muflihin. 

  Venfeana bimen tavet aleyhi kulubuna min mehabbetihi 

  sallallahu aleyhi ve selleme yevme la cede ve la male 

  ve la benine Ve evridna havzahul esfa. 

 • Veskına bike‘ sihil evfa. 

  Ve yessir aleyna ziyarete haremike 

  ve haremihi min kabli en tumitena. 

  Ve edim aleynel ikamete bi haremike 

  ve haremihi sallallahu aleyhi 

  vesselleme ila en neteveffa. 

   

  Allahumme inna nesteşfiyu bihi ileyke iz huve evcehuş şufeai ileyke. 

  Ve nuksimu bihi aleyke iz huve azamu men uksime bihakkıhi aleyk. 

  Ve netevesselu bihi ileyke iz huve ekrabul vesaili ileyk.

  Neşku ileyke yarabbi kasvete kulubina ve kesrete zunubina 

  ve tule amalina ve fesade amalina. 

  Ve tekasulena anittaati 

  ve hucumena alel muhalefat. 

  Feni‘mel muşteka ileyhi ente yarabbi bike nestansıru 

  ala a‘daina ve enfusina fansuma ve ala fazlike netevekkelu fiysalahina. 

   

  Fela tekilna ila gayrike ya Rabbena. 

  Ve ila cenabı Resulike sallallahu aleyhi 

  ve selleme nentesibu fela tubidna. 

  Ve bibabike nakı fufela tatrudna. 

  Ve iyyake nes‘elu fela tuheyyibna. 

  Allahummerham tazarruana. 

  Ve amin havfena. 

  Ve tekabbel amalena. 

  Ve eslih ahvalena 

  vece‘al bitaatikeştigalena. 

  Ve ilel hayri mealena. 

  Ve hakkık biziyadeti amalena.  

  Vahtim bissaadeti acelena. 

 • Haza zulluna zahirun beyne yedeyk.  

  Ve haluna la yahfa aleyk. 

  Emertena feterekna ve neheytena fertekebna. 

  Ve la yeseuna illa afvuke. 

  Fa‘fu anna ya hayre memul in 

  ve ekreme mes‘uline inneke Afuvvun Raufun Rahimun. 

  Ya erhamerrahimine. 

  Ve sallallahu ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala alihi ve sahbihi 

  ve selleme teslimen Velhamdulillahi Rabbil Alemin. 

  Ve huve hasbuna ve ni‘mel vekil. 

  Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil - azim. 

   

  Bismillahirrahmanirrahim

  Elhamdulillahi Rabbilalemin, 

  Hasbiyallahu Venimelvekil, 

  Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim, 

  Allahumme inni ebrau min havli 

  ve min kuvveti ila havlike ve kuvvetike,

   

  Allahumme inni etekarrebu ileyke bisselati ala 

  Seyyiduna Muhammedin Abdike ve Nebiyyike 

  ve Resulike Seyyidil Murselin Sellallahu teala 

  ve selleme aleyhi ve aleyhim ecmaın. 

   

  Imtisalen li emrike vetesdikan lehu ve muhabbeten fiyhi 

  ve şevkan ileyhi ve tazimen li kadrihi ve li kevnihi. 

  Ehlen li zalike, Fetakabbelahu minni bifadtlike 

  vecalni min ibadikes‘salihin, 

 • ve vaffikni li kıraatika ala devami bicahihi indeke, 

  ve Sallahu ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve alihi ve sahbihi ecmain, 

   

  Estağfirullahel Azim, 

  Estağfirullahel Azim, 

  Estağfirullahel Azim, 

  Subhanallahivelhamdulillahi, 

  SubhanallahiVelhamdulillahi 

  Subhanallahu velhamdulillahi, 

  Hasbiye Allahu venimel vekil 

  Hasbiyellahu ve nimel vekil, 

  Hasbiyallahü ve nimel vekil, 

  Ve nimel mevla Ve nimen-nasir. 

   

  Euzu Besmele  

  --- 11 x İhlas ---

  Felak, Nas 

  Fatiha 

   

  --- 11 x 

  Subhanallahi velhamdu lillahi 

  ve lailahe illallahu vallahu ekber 

  ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim 

  ---

   

  --- 7 x Hasbiyallahu ve ni‘mel vekil ---

  Euzubillahimenişşeytanirracim

  Bismillahirrahmanirrahim 

 • ESMA UL HUSNA 

   

  Allah CC er-Rachman er-Rahim
  el-Melik el-Kuddüs es-Selam
  el-Mü‘min el-Müheymin el-Aziz
  el Cebbar el- Mütekebbir el-Halik
  el-Bariu el-Musavvir el-Gaffar
  el-Kahhar el-Vehhab el-Rezzak
  el-Fettah el-Alim el-Kabid
  el-Basit el-Hafid er-Rafi
  el-Muiz el-Muzil es-Semiy
  el-Basir el-Hakem el-Adl
  el-Latif el-Habir el-Halim
  el-Azim el-Gafur eş-Şekur
  el-Aliyy el-Kebir el Hafiz
  el Mukit el Hasib el-Celil
  el-Kerim er-Rakib el-Mucib
  el-Vasi el-Hakim el-Vedud
  el-Mecid el-Bais eş-Şehid
  el-Hakk el-Vekil el-Kaviyy
  el-Metin el-Veliyy el-Hamid
  el-Muhsi el-Mubdi el-Muid
  el-Muhyi el-Mumit el-Hayy
  el-Kayyum el-Vacid el-Macid
  el-Vahid es-Samed el-Kadir
  el-Muktedir el-Mukaddim el-Muahhir
  el-Evvel el-Ahir es-Zahir
  el-Batın el-Vali el-Mute‘ali
  el-Berr el-Tevvab el-Muntakim
  el Afuvv el Rauf Malikul-Mulk
  Zul Celali Vel İkram el Muksit el Cami
  el Gani el-Muğni el-Mani
  ed-Dar en-Nafi en-Nur
  el-Hadi el-Bedi el-Baki
  el-Varis er-Reşid es-Sabur CC
 • Bismillahirrahmanirrahim

  Allahumme salli ala ruhi Seyyiduna Muhammedin fil ervahi.

  Allahumme salli ala cesedi Seyyiduna Muhammedin fil eczadi.

  Allahumme salli ala gabri Seyyiduna Muhammedin fil guburi.  

  Allahumme ebli ruhe Seyyiduna Muhammedin minni tehiyyeten ve selama. 

  Allahumme Salli ve Sellim ve Barik Ala men ismihu Seyyiduna Muhammed (s.a.v.). 

  Allahumme Salli ve Sellim ve Barik ala men ismihu Seyyiduna Ahmed (s.a.v.), 

  Allahumme Salli ve Sellim ve Barik ala men ismihu seyyidine Hamid (s.a.v.), 

  Seyyiduna MahmudSeyyiduna Ahyed

  Seyyiduna VahidSeyyiduna Mah

  Seyyiduna HaşirSeyyiduna Akıb

  Seyyiduna TahaSeyyiduna Yasin

  Seyyiduna TahirSeyyiduna Mutahhar 

  Seyyiduna TayyibSeyyiduna Seyyid 

  Seyyiduna ResulSeyyiduna Nebiyy 

  Seyyiduna Resulur rahmehSeyyiduna Kayyim 

  Seyyiduna CamiSeyyiduna Muktef 

  Seyyiduna Resulul MelahimSeyyiduna Resulur Rahah 

  Seyyiduna KamilSeyyiduna İklil 

  Seyyiduna MuddessirSeyyiduna Muzzemmil

  Seyyiduna AbdullahSeyyiduna Habibullah 

  Seyyiduna SafiyyullahSeyyiduna Neciyyullah 

  Seyyiduna KelimullahSeyyiduna Hatemul Enbiya 

  Seyyiduna Hatemur RusulSeyyiduna Muhyin 

  Seyyiduna MuneccinSeyyiduna Muzekkir 

  Seyyiduna NasirnSeyyiduna Mansur 

  Seyyiduna Nebiyyur RahmeSeyyiduna Nebiyyit Tevbeh  

  Seyyiduna Harisun AleykumSeyyiduna Malumun  

 • Seyyiduna ŞehirhSeyyiduna Şahid  

  Seyyiduna ŞehidSeyyiduna Meşhud 

  Seyyiduna BeşirSeyyiduna Mubeşşir 

  Seyyiduna NezirSeyyiduna Munzir 

  Seyyiduna NurSeyyiduna Sirac 

  Seyyiduna MusbahSeyyiduna Huden 

  Seyyiduna MuhdiSeyyiduna Munir 

  Seyyiduna DainSeyyiduna Hafiyy 

  Seyyiduna AfuvvSeyyiduna Veliyy 

  Seyyiduna HakkSeyyiduna Kaviyy 

  Seyyiduna EminSeyyiduna Me‘men 

  Seyyiduna KerimSeyyiduna Mukerrem 

  Seyyiduna MekinSeyyiduna Metin

  Seyyiduna MubinSeyyiduna Muemmil 

  Seyyiduna VesulunSeyyiduna Zu kuvvetin 

  Seyyiduna Zu HurmetSeyyiduna Zu Mekanet 

  Seyyiduna Zu İzzSeyyiduna Zu Fadl 

  Seyyiduna MutaSeyyiduna Muti 

  Seyyiduna Kademu SıdkSeyyiduna Rahmet  

  Seyyiduna BuşraSeyyiduna Gavs

  Seyyiduna GaysSeyyiduna Gıyasun  

  Seyyiduna Ni‘metullahiSeyyiduna Hediyetullah

  Seyyiduna Urvetun vuskaSeyyiduna Sıratullah 

  Seyyiduna Sıratun MustakimSeyyiduna Zikrullah

  Seyyiduna SeyfullahSeyyiduna Hizbullah 

  Seyyiduna En Necmus SakıbSeyyiduna Mustafa 

  Seyyiduna MuctebaSeyyiduna Muntek 

  Seyyiduna UmmiyySeyyiduna Muhtar 

 • Seyyiduna EcirSeyyiduna Cebbar 

  Seyyiduna Ebul KasımSeyyiduna Ebut Tahiri 

  Seyyiduna Ebut TayyibiSeyyiduna Ebu İbrahime 

  Seyyiduna MuşeffeSeyyiduna Şefiy

  Seyyiduna SalihSeyyiduna Muslıh 

  Seyyiduna MuheyminSeyyiduna Sadık 

  Seyyiduna MusaddıkSeyyiduna Sıdk 

  Seyyiduna Seyyidul MurselinSeyyiduna İmamul-Muttakıyn 

  Seyyiduna Kaaidil Gırrul Muhaccelin 

  Seyyiduna el-MuhaccilinSeyyiduna Halilur Rahman 

  Seyyiduna BerrSeyyiduna Meberr  

  Seyyiduna VecihSeyyiduna Nasih 

  Seyyiduna NasıhSeyyiduna Vekil  

  Seyyiduna MutevvekkilSeyyiduna Kefil 

  Seyyiduna ŞefikSeyyiduna Mukimus Sunnet 

  Seyyiduna MukaddesSeyyiduna RuhulKuds 

  Seyyiduna Ruhul HakkuSeyyiduna Ruhul Kıstı 

  Seyyiduna KafiynSeyyiduna Muktefiy

  Seyyiduna BaligSeyyiduna Mubellig

  Seyyiduna ŞafiySeyyiduna Vasil 

  Seyyiduna MevsulSeyyiduna Sabık 

  Seyyiduna SaikSeyyiduna Had 

  Seyyiduna MuhdiSeyyiduna Mukaddem 

  Seyyiduna AzizSeyyiduna Fadıl 

  Seyyiduna MufaddalSeyyiduna Fatih 

  Seyyiduna MiftahSeyyiduna Mıftahr Rahmeti 

  Seyyiduna Muftahul CennetSeyyiduna Alemul İman 

  Seyyiduna Alemul YakinSeyyiduna Delilul Hayrat 

 • Seyyiduna Musahhihul Hasenat 

  Seyyiduna Mukilul AseratSeyyiduna Sufuhun Anizzellat 

  Seyyiduna Sahilus ŞefaatSeyyiduna Sahibul Makam  

  Seyyiduna Sahibul KademSeyyiduna Mahsusun Bilizzi  

  Seyyiduna Mahsusun BilmecidSeyyiduna Mahsusun Bişşeref  

  Seyyiduna Sahibul VesiletSeyyiduna Sahibus Seyf  

  Seyyiduna Sahibul FazileiSeyyidina Sahibul İzar  

  Seyyiduna Sahibul HuccetSeyyiduna Sahibus Sultan 

  Seyyiduna Sahibur Rida

  Seyyiduna Sahibud Derecetir Refiati 

  Seyyiduna Sahibu‘t TaciSeyyiduna Sahibul Miğferi  

  Seyyiduna Sahibul LivaiSeyyiduna Sahibul Mi‘raci 

  Seyyiduna Sahibul KadibiSeyyiduna Sahibul Burak 

  Seyyiduna Sahibul HatemSeyyiduna Sahibul Alamet  

  Seyyiduna Sahibul BurhanSeyyiduna Sahibul Beyan 

  Seyyiduna Fasihul LisanSeyyiduna Mutahharul Cenan 

  Seyyiduna RaufSeyyiduna Rahim 

  Seyyiduna Uzunu HayrSeyyiduna Sahıhul İslam 

  Seyyiduna Seyyidul KevneynSeyyiduna Aynun Naim

  Seyyiduna Aynul GırrSeyyiduna Sa‘dullah 

  Seyyiduna Sa‘dul HalkSeyyiduna Hatibul Umem 

  Seyyiduna Rafiyur RutebSeyyiduna İzzul arab  

  Seyyiduna Sahibul Ferec (s.a.v.) 

  Sallallahu aleyhi ve ala alihi Allahumme ya Rabbi bicahi Nebiyyikel 

  Mustafa ve Resulukel Seyyiduna Murtaza (s.a.v.) 

  Seyyiduna Tahir kulubena min kulli vasfiyn yubaiduna an muşahadetike

  ve muhabbetike ve emmitna ala sunnetihi 

  vel cemaati veş şevki ila ligaike ya Zel-Celali vel-Íkram 

  ve Sallallahu ala Seyyiduna ve Mevlana Muhammedin 

  ve ala alihi ve sahbihi vesellim teslima 

 • Bismillahirrahmanirrahim

  Elhamdulillahi Rabbil alemin. 

  Ve hasbiyallahu nimel vekil.

  Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym.

   

  Allahumme inni ebreu ileyke min havli 

  ve kuvveti ila havlike ve kuvvetike. 

   

  Allahumme inni neveytu bisselati alen Nebiyyi Sallallahu aleyhi vesellem,

  imtisale bi emrike ve tasdiken li nebiyyike Seyyiduna Muhammedin

  Sallallahu aleyhi vesellem 

  ve mehabbeten fiyhi 

  ve şevken ileyhi 

  ve tazimen li kadrihi 

  ve li kevnihi ehlen li zalike, fetekabbelha minni bi fadlike 

  ve ihsanike 

  ve ezil hicabel gafleti an kalbi vec anni min ibadikes Salihiyn. 

  Allahumme sidhu şerefen ala şerefiyhillezi evleytehu. 

  Ve izzen ala izzihillezi adeytehu. 

  Ve nuren ala nurihillezi minhu halektahu. 

  Ve ali mekamehu fiy mekametil murseliyn. 

  Ve derecetehu fiy derecetin Nebiyyin.  

  Ve eseluke ridake ve ridahu ya Rabbelalemiyn meal 

  afiyyetid daimeti vel mevti alel kitabi ves sunneti 

  vel cemaati ve kelimeteyiş şehadeti ala tehkikiha min gayri tayirin vela tebdil. 

  Vağfiyrli mertekeptuhu bimennike ve fadlike. 

  Ve cudike ve keremike ya ekremel ekremiyn 

  ve Sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve alihi ve sahbihi vesellem. 

 • Bismillahirrahmanirrahim 

  Sallallahu ala Seyyiduna ve Mevlana Muhammedin 

  ve ala alihi ve sahbihi vesellem 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna 

  Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyeti. 

  Kema salleyte ala Seyyidina ibrahime ve barik ala Seyyiduna Muhammedin

  ve ezvacihi ve zurriyeti. 

  Kema barekte ala ali Seyyiduna İbrahime 

  ve inneke hamidun mecid 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala alihi kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema barekte 

  ala ali Seyyiduna İbrahime fil alemine inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyiduna İbrahim. 

  Ve barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyiduna İbrahime 

  inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime 

 • ve barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyiduna İbrahime 

  inneke hamidun mecidun. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinin Nebiyyil 

  ummiyyi ve ala ali Seyyiduna Muhammed. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin abdike 

  ve Resulik. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammed. 

  Kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecidun. 

   

  Allahumme barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid.

   

  Allahumme ve terahham ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammed. 

  Kema terahhamte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme ve tehannen ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammed, 

  kema tahannente ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. 

   

 • Allahumme ve sellim ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammed, 

  kema sallemte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammed, 

  verham Seyyiduna Muhammeden 

  ve ale Seyyiduna Muhammedin 

  ve barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammed, 

  kema salleyte ve rahimte 

  ve barekte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahime 

  fil alemine inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinin nebiyi 

  ve ezvacihi ummehatil mu‘minin, 

  ve zurriyetihi ve ehli beytihi 

  kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime 

  inneke hamidun mecid.

   

  Allahumme barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyiduna İbrahime 

  inneke hamidun mecid. 

 • Allahumme dahiyel medhuvvat, ve bariel mesmukat, 

  ve Cebbarel kulubi ala fitretiha şakiyyiha 

  ve saidiha, hac‘al şeraife salavatike 

  ve nevamiye berekatike 

  ve rafete tahannunike ala Seyyiduna Muhammedin abdike 

  ve resulik, el fatihi lima uğlika vel hatimi lima sebeka

  vel mu‘linil hakka bilhakkı veddamiği li cey şatil ebatil. 

   

  Kema hummile fad ta‘laa biemrike bitaatike 

  mustevfizen fiy merdatik, vaiyen li vahyik, hafızan li ahdik, 

  maziyeten ala nefazi emrike hatta evra kabesen li kabisin

  alaullahi tasilu bi ehlihi esbabehu bihi hudiyetil kulubu ba‘de havzatil fiyteni vel ismi

  ve ebhece mudihatil a‘lam.

   

  Ve nairatil ahkam 

  Ve muniratil İslam Fehuve eminukel memun 

  Ve haziun ilmikel mahzun Ve Şehiduke yevmeddini 

  ve baisuke ni‘meten ve Resulike bil hakkı rahme. 

   

  Allahummefsahlehu fiy adnike

  ve eczihi muzaafatil hayri min fazlike muhenneatin lehu gayre mukedderatin

  min fevzi sevabikel mahluli ve cezili ataikel ma‘lul. 

  Allahumme ali ala binain nasi binaeh, 

  ve ekrim mesvahu ledeyk, 

  ve nuzulehu ve etmim lehu Nurehu 

  ve eczihi minibti‘asike lehu makbuleş şehadeti 

  ve merdiyyel mekaleti za mantıkin adilin 

  ve huttetin faslin ve burhanin azim. 

 • İnnellahe ve melaiketehu yusallune 

  alennebiyy ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi 

  ve sellimu teslime.  

  Lebbeyk Allahumme Rabbi ve sa‘deyke salavatullahib 

  berrir rahimi vel melaiketil mukarrebine

  ven nebiyyine vessıddıkıyne veşşuhedai vessalihin.

  Vema sebbaha leke min şey‘in ya Rabbel 

  alemine ala Seyyidena Muhammed ibni Abdullahi hatemin 

  Nebiyyine ve Seyyidil Murseline ve imamil Muttekıyne 

  ve Resuli Rabbil alimineş şahidil beşiddai ileyke 

  biiznikes siracil muniri aleyhis selam. 

   

  Allahummece‘al salavatike ve berekatike ve rahmetike 

  ala Seyyidil Murseline ve imamil Muttekıyne 

  ve hatemin Nebiyyine Seyyiduna Muhammedin ahdike 

  ve Resulike imamil hayri ve kaa‘idil hayri ve Resulir Rahme. 

   

  Allahum-mebashu mekamen mahmuden yağbituhu fiyhil 

  evvelune vel ahirun. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime 

  inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme barik ala SeyyidunaMuhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyiduna İbrahime

  inneke hamidun mecid. 

 • Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi 

  ve zurriyetihi ve ehli beytihi ve asharihi 

  ve ansarihi ve eşyaihi ve muhibbihi 

  ve ummetihi ve aleyna maahum ecmaine 

  ya Erhamer rahimin. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin

  adede men salla aleyhi 

  ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adede 

  men lem yusalli aleyh, 

  ve salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  kema emertena bissalati aleyh. 

  Ve salli aleyhi kema yuhibbu en yusallu aleyh. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  kema emertena en nusalliye aleyh. 

  Allahumme, salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema huve ehluh, 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin  

  kema tuhibbu ve terdahu leh. 

   

  Allahumme ya Rabbe Seyyiduna Muhammedin 

  ve ale Seyyiduna Muhammedin 

  salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ali Seyyiduna Muhammedin 

  ve ağdi Seyyidina Muhammeden ed derecete 

  vel vesilete fil cenne. 

   

 • Allahumme ya Rabbe Seyyiduna Muhammedin ve ali Seyyiduna Muhammedinin 

  ecsi Seyyidina Muhammeden sallallahu aleyhi ve selleme ma huve ehluh. 

  Allahumme salli ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin ve ala ehli beytih

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  hatta la yebka minessalati şey‘. 

  VerhamSeyyidina Muhammeden ve ale Seyyiduna Muhammedin 

  hatta la yebka minerrahmeti şey.

  Ve barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey. 

  Ve sellim ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin hatta la yebka minesselami şey. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  fil evveline ve salli ala Seyyiduna Muhammedin fil ahirin. 

  Ve Salli ala Seyyiduna Muhammedin fiynnebiyyine 

  ve salli ala Seyyiduna Muhammedin fil murselin. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin fil meleil a‘la ila yevmiddin. 

   

  Allahumme a‘tı Seyyidina Muhammeden el vesilete 

  vel fazilete veşşerefe ved derecetel kebira. 

  Allahumme inni amentu bi Seyyiduna Muhammedin 

  ve lem erehu fela tahrimni fil cinani ru‘hiyetehu 

  ver zukni sohbeteh 

  ve teveffeni ala milletihi 

  ve veskıni min havzihi meşreban 

  ve reviyyen saigan henien la nazmeu ba‘dehu ebeden 

  inneke ala kulli şey‘in kadir. 

 • Allahumme ebliğ ruhe Seyyiduna Muhammedin minni tahiyyeten ve selame. 

  Allahumme ve kema amentu bi Seyyidina Muhammedin 

  ve lem erehu fela tahrimni fil cinani ru‘hiyeteh.

  Allahumme takabbel şefaate Muhammedinil kubra verfa derecetehul ulya 

  ve atihi su‘lehu fil ahireti 

  vel ula kema ateyte Seyyiduna İbrahime 

  ve Seyyiduna Musa. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammed, 

  kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahim, 

  ve barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyiduna İbrahime ve ala 

  ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid

   

  Allahumme salli ve sellim ve barik ala 

  Seyyiduna Muhammedin Nebiyyike ve Resulik, 

  ve Seyyidunaİbrahime Halilike ve Safiyyyik, 

  ve Seyyiduna Musa Kelimik, ve neciyyike 

  ve Seyyiduna İsa Tuhike ve Kelimetik, 

  ve ala cemi‘i melaiketike ve Resulike ve Enbiyaike 

  ve hiyeretike min halkık, 

  ve esfiyyaike ve hassetike 

  ve evliyaike min ehli ardıke ve semaik, 

  ve sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin adede halkıhı

  ve rızae nefsihi ve zinete arşihi 

  ve midade kelimatihi ve kema huve ehluhu 

 • ve kullema zekerehuz zakirune 

  ve afele an zikrihil gafilune 

  ve ala ehli beytihi 

  ve itretihit tahirine 

  ve selleme teslima. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ezvacihi ve zurriyatihi 

  ve ala cemi‘in Nebiyyine vel Murseline 

  vel melaiketi vel mukarrebin, 

  ve cemiil ibadillahis salihine adede 

  ma emtartis-semai munzubeyneteha 

  ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adede 

  ma enbetetil ardi munzu dehevteha. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adeden 

  nucumi fiyssemai feinneke ahseyteha. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adede

  ma teneffesetil ervahu munzu halekteha.

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adede

  ma halakte ve ma tahluku ve ma ehata bihi ilmuke 

  ve ed‘afe zalik. 

   

  Allahumme salli aleyhim adede halkıke 

  ve rızaae nefsike 

  ve zinete arşike 

  ve midade kelimatike 

  ve meblağa ilmike 

  ve ayatik. 

 • Allahumme salli aleyhim salaten tefuku 

  ve tafdulu salatel musalline aleyhim minel halkı ecmaine 

  kefadlike ve ala cemi‘il halkık. 

   

  Allahumme salli aleyhim salaten daimeten 

  mustemirreted devami ala merril leyali 

  vel eyyami muttasıleted devami lenkıdae leha 

  velensı-rame ala merril leyali 

  vel eyyami adede kulli vabilin vetal. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin Nebiyyike 

  ve Seyyiduna İbrahime Halilike 

  ve ala cemi‘il Enbiyaike 

  ve Esfiyyaike min ehli ardıke 

  ve semaike adede halkıke 

  ve rızae nefsik, ve zinete arşike 

  ve midade kelimatike ve munteha ilmike 

  ve zinete cemi‘i mahlukatike salaten 

  mukerrereten ebeden adede ma ahsa ilmuke 

  ve mil‘e ma ahsa ilmuke 

  ve ad‘afe ma ahsa ilmuke salaten tezidu 

  ve tefuku ve tafdulu salatel musalline aleyhim 

  minelhalkı ecmaine kefadlike ala cemi‘il-halkik. 

   

  Ayağa kalk! 

  Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, 

  Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, 

  Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. 

 • Allahummec‘alni mimmen lezime millete 

  Nebiyyike Seyyiduna Muhammedin 

  sallallahu aleyhi ve selleme. 

  Ve azzeme hurmetehu 

  ve eazze kelimetehu 

  ve hafıza ahdehu ve zimmetehu 

  ve nasara hizbehu ve da‘vetehu. 

  Ve kessere tabiihi ve firkatehu 

  ve vafa zumretehu ve lem yuhalifu sebilehu

  ve sunneteh. 

   

  Allahumme inni es‘elukel istimsake bi sunnetihi. 

  Ve euzubike minel inhirafi yamma cae bihi. 

   

  Allahumme inni es‘eluke min hayri ma saleke minhu 

  Seyyiduna Muhammedun Nebiyyuke 

  ve Resuluke sallallahu aleyhi ve sellem. 

   

  Ve euzubike min şerri mesteazeke minhu 

  Seyyidina Muhammedun Nebiyyuke 

  ve Resuluke Sallallahu aleyhi ve Sellem.

   

  Allahumme‘sımni min şerril fiyteni 

  ve afiyni min cemiil miheni 

  ve eslih minni ma zahare 

  ve ma batane 

 • ve nakkı kalbi minel hikdi vel hasedi. 

  Ve la tec‘al aleyye tibaeten li ehade. 

   

  Allahumme inni es‘elakel ahze biahseni ma ta‘lem. 

  Vetterke li seyyii ma ta‘lemu. 

  ve es‘eluket tekeffule birrızkı vezzuhde filkefafiy 

  Vel mahrece bilbeyani min kulli şubhetin. 

  Vel felece bis(s.a.v.)abi fiy-kulli huccetin 

  vel adle fil gadabi 

  vel ridai vetteslime lima yecri binil kazau 

  vel iktisade fil fakrı vel gına. 

  Vet-tevazua fil kavli vel fiy‘li vessıdkı fil ciddi vel hezli. 

   

  Allahumme inne li zunuben fiyma beyni 

  ve beyneke ve zunuben fiyma beyni ve beyne halkık. 

   

  Allahumme ma kane leke minha fagfirhu. 

  Ve ma kane minha li halkıke fetehammelhu anni 

  ve egnini bifadlike inneke vasiul mağfira. 

   

  Allahumme nevvir bil ilmi kalbi vesta‘mil bitaatike bedeni. 

  Ve hallis minel fiyteni sırri. 

  Veşgal bil‘itibari fikri. Ve kını şerre vesa-visiş şeytani. 

  Ve ecirni minhu ya Rahmanu. 

  Hatta la yekune lehu aleyye Sultan. 

   

  Sadakallahulaziym 

   

 • Dua: 

  Es‘eluke bismikel azimuttamme Kebiri 

  en la tusallita aleyna Cabbaren aniden. 

  Ve la seytanen meriden 

  ve la insanen hasuden 

  ve la zaifen min halkike 

  Ve la Barren 

  Ve la faciren 

  ve la abiden 

  ve la aniden

  --- 3 x

  Ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal.

  ---

   

  Allahümme inni es ‘elükes-sıhhate vel afiyete vel emanete 

  ve hüsnel-hulkı ver rızae bil kaderi birahmetike 

  ya Erhamerrahimin

  Allahümme inni es’elükes-sebate fil emri 

  vel azimete aler ruşdi. 

  Ve es’elüke şükrü nimetike  

  ve husne ibadetike.

  Ve es’elüke lisanen sadikan  

  ve kalben  selimen. 

  Ve euzü bike  min şerri ma ta’lemü. 

  Ve es’elüke min hayri ma ta’lemü. 

  Ve estağfiruke mimma ta’lemü.

   

 • Ala niyetişşifa ve deffi bela 

  ve rafilgala ve ala niyyetil futuh 

  ve ferric anil muslimin ve cemiil emvatina 

  ve emvatil muslimin ve Siddikkiyyun

  Allâhümme inni  es`elüke min hayri mâ seeleke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.)

  Ve neûzü bike min şerri mestaâzeke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.).

  Ve entel-müstaân, ve  aleykel belâg,  

  ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim.

   

  Altın Silsienin ruhaniyetine hediye eyle: 

   

  İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed (s.a.v.), 

  Seyyiduna Ebu Bekir, 

  Seyyiduna Selmani Farisi, 

  Seyyiduna Kasim bin Muhammed, 

  Seyyiduna Caferi Sadık, 

  Seyyiduna Beyazıd Bestami, 

  Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,

  Seyyiduna Ebu Ali Farmedi, 

  Seyyiduna Yusuf Hamadani, 

  Seyyiduna Hızır as, 

  Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani, 

  Seyyiduna Arif Reyvegeri, 

  Seyyiduna Mahmud Fagnevi, 

  Seyyiduna Aziz Ali Ramitani, 

 • Seyyiduna Muhammed Semmasi, 

  Seyyiduna Seyyid Emir Kulal, 

  Seyyiduna Şahi Nakşibendi, 

  Seyyiduna Aladdin Attar, 

  Seyyiduna Yakup el Cerhi, 

  Seyyiduna Ubeydullah Ahrar, 

  Seyyiduna Muhammed Zahid, 

  Seyyiduna Derviş Muhammed, 

  Seyyiduna Ahmed Emkeneki, 

  Seyyiduna Muhammed Bakibillah, 

  Seyyiduna İmam Rabbani, 

  Seyyiduna Muhammed Masum, 

  Seyyiduna Şeyh Seyfeddin, 

  Seyyiduna Nur Muhammed, 

  Seyyiduna Habibullah Canı Canan, 

  Seyyiduna Abdullah Dehlevi, 

  Seyyiduna Halid el Bağdadi, 

  Seyyiduna İsmail Dağıstani, 

  Seyyiduna Has Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Cemaleddin Gumuki, 

  Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri, 

  Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni, 

  Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,

  Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani, 

  Seyyiduna Sahib el Zaman Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani-el Rabbani ks. 

  Seyyiduna Şeyh Mehmed el Rabbani ks 

  el Fatiha! 

   

 • Bahusus Sahib el zaman Mehdi as ve Vuzera: 

   

  1 - Şehamet ul Ferdani ks 

  2 - Yusuf es Sıddiyk ks 

  3 - Abdurrauf ul Yemani ks 

  4 - İmam ul Arifin Emanul Hakk ks 

  5 - Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks 

  6 - Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks 

  7 - Burhan elKermai Gavs ul Enam ks 

  Ya Sahib el Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. 

  Alallahu Teala derecatihim daimen 

  ve berakatihim 

  ve enfasehumul kudsiyyeti 

  bi hurmeti men la Nebiyye badehu 

  bi hurmeti suret ul Fatiha!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Niyet: 

  Neveyt ul erbain

  Neveyt ul halvet

  Neveyt ul uzlet

  Neveyt ul itikaf

  Neveyt ul riyazet

  Neveyt ul  süluk

  Lillahi Teala fi hazel mescid

   

  Bismillahirrahmanirrahim 

  Elhamdu lillahi Rabbil‘alemin. 

  Vesselatu vesselamu ala Seyyidina Muhammedin 

  Hatemil-Enbiyai vel Murselin ve ala alihi ve sahbihi- ecmain 

   

  Estağfiyrullah, Estağfiyrullah, 

  Estağfiyrullah ya Rabbel arşil Aziym 

  Estağfiyrullah ya Rabbel arşil Kerim 

  Estağfiyrullah ya Rabbelalemin. 

  O ki, Habibtir! 

  O Habibin şanı ne yücedir!  

  Onu sever, Onu överim. 

  O, yaratılmışlar içinde anılmaya ve övülmeye en layık olandır.

  En güzel Salatlar Onadır. 

  Ya Rabbi, izin ver bizim de her nefeste zikrimiz Ondan, fikrimiz Ondan, işimiz Ondan olsun.

  Onun şanı ne yücedir! 

  O ki, el Hayyu la Yemut`tur inneke Mansur! 

  Asla ölmeyen ebedi diri olandır. 

  Onunla olanlar da asla ölmezler. 

 • Ya Rabbi bizleri Habibinin ahlakı ile ahlaklandır. 

  Beni, ana-babamı, kardeşlerimi, ailemi 

  ve çocuklarımı ecdadımı ve zürriyetimi dünya ve ahirette salihlerden  

  ve saidlerden sıddıklardan yaz. 

  Dunya ve ahirette yüzümüz ak, akibetimiz güzel, şerefimiz yüce olsun. 

  Muhammedi Edeb ilen edeblenelim.

  Şefaat ya Resulallah, meded ya Sahib el Zaman! 

  Destur ya Seyyidi ya Şahı Merdan!  

   

  El Hayyu la Yemut:  

  Levlake Levlak lema halaktul eflak.

  İnneke Mansur ya Habibi ya Resul. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinnin nebiyyiz 

  zahidi resulil melikis samedil vahidi sallallahu aleyhi 

  vesseleme salaten daimeten 

  ila muntehel ebedi bilen kıtain 

  vela nefadin salaten tuncina bihamin harri cehennemeve bi‘sel mihad. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ummiyyi ve ala alihi ve sellim. 

  Salaten layuhsa lehu adedun vela yuaddu leha meded. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  salaten tukrimu biha mesvahu

  ve tubelligu biha yevmel kıyameti mineşşefaati rıza. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinin 

  nebiyyil asilis seyyidin nebilillezi ca e bilvahyi vettenzili 

  ve evdahe beyanet te‘vıli vecae-ehul eminu 

  Seyyiduna Cibrilu aleyhisselamu bil kerameti vettafdili 

  ve esra bihil melikul celilu fil leylil behimittavili  

  fekeşe felehu an a‘lel melekuti ve erahu senael ceberut. 

 • Ve nazaraila kudretil hayyid daaimil bakıllezi la yemut. 

  Sallallahu aleyhi ve selleme salaten makruneten bilcemali 

  vel husni vel kemali vel hayri vel ifdal. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  Seyyiduna Muhammedin adedel aktar. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  SeyyidunaMuhammedin adede verakıl eşcar.

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  Seyyiduna Muhammedin adede zebedil bihar. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  Seyyiduna Muhammedin adedel enhar. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  Seyyiduna Muhammedin adede remlis sahara vel gıfar. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  Seyyiduna Muhammedin adede sıklil cibali vel ahcar. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  Seyyiduna Muhammedin adede ehlil cenneti ve ehlin nar. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  Seyyiduna Muhammedin adedel ebrari vel tuccar. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  Seyyiduna Muhammedin adede ma yahtelifu 

  bihil leylu ven nehar. 

  Vece‘al allahumme salatena aleyhi hicaben min azabinnari 

  ve sebeben li ibahati daril karari inneke entel azizul gaffar. 

  Ve sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala alihit  tayyibine 

  ve zurriyetihil mubarekine 

 • ve sahabetihil ekremike 

  ve ezvacihi ummehatil mu‘minine salaten 

  mevsuleten tetereddedu ila yevmiddin. 

   

  --- 3 x 

  Allahumme salli ala Seyyidil ebrari 

  ve zeynil Murselinel ahyari 

  ve ekremi men ezlame aleyhil leylu 

  ve eşraka aleyhinnehar.

  --- 

  Allahumme ya zelmennillezi la yukafeem-tinanuhu  

  vet tavlillezi la yu- cazain‘ amuhu ve ihsanu. 

  Nes‘eluke bike ve la nes‘eluke bi ehadin gayrike en 

  tutlika elsinetena indes sual. 

   

  Ve tuveffiykana li salihil a‘mal.

  Ve tec‘alena minel aminine yevmer recfiy 

  vez zelazili ya zel izzeti vel Celal. 

  Es‘eluke ya nuren nuri kablel ezmineti vedduhur. 

  Entel baki bila zeval. 

  El ganiyyu bila misal.  

  El kuddusut tahirul aliyyul kahirullezi la yuhitu bihi mekanun

  vela yeştemilu aleyhi zaman. 

  Es‘eluke bi esmaikel husna kulliha ve bia‘zami esmaike ileyke

  ve eşrefiyha indeke menzile ve eczeliha indeke sevab. 

  Ve esreiha minke icaba. 

  Ve bismikel  mahzunil meknunil celilil ecellil kebiril ekberil

  azimil azamillezi tuhibbuhu 

  ve terda ammen deake bihi ve testecibu lehu duae. 

 • Es‘elukellahumme bila ilahe illa entel Hannan ul Mennanu bediussemavatı

  vel ardi zul Celali vel İkram.  

  Alimul gaybi veş şehadetil kebirul muteal. 

  Ve es‘eluke bismikel azimil azamillezi iza duite bihi ecebte 

  ve iza suilte bihi a‘tayt. 

  Ve es‘eluke bismikellezi yezillu li azametihil uzamaau 

  vel muluku vessibau vel hevaammu 

  ve kullu şey‘in halaktehu ya Allahu yarabbi-estecib 

  da‘veti ya men lehul İzzetu vel Ceberut.

   

  Ya zelmulki vel melekut  Ya men huve hayyun layemut. 

  Subhaneke Rabbi ma azame şaneke

  ve erfaa mekaneke ente Rabbi ya mutekaddisen fiy ceberutihi ileyke ergabu 

  ve iyyake erhab. 

   

  Ya Azimu ya Kebir ya Cebbaru ya Kadiru ya Kaviyyu 

  tebarekte ya Azimu tealeyte ya Alimu subhaneke 

  ya Azimu subhaneke ya Celil. 

   

  Es‘eluke bismikel azimuttammil kebiri en la tusallita aleyna cebbaren aniden 

  Vela şeytanen meriden 

  vela insanen hasuden 

  vela zaifen min halkık. 

  vela şediden  

  vela barren 

  vela faciren 

  vela abiden 

  vela anide.

 • Allahumme inni es‘eluke feinni eşhe‘du enneke entel la

  hullezi la ilahe illa entel Vahidul Ehadus Samedullezi lem yelid

  ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ehad.  

   

  Ya huve ya men la huve illa hu 

  ya men la ilahe illa hu 

  ya Ezeliyyu 

  ya Ebediyyu 

  ya Dehriyyu 

  ya deymumiyyu 

  ya menhuvel hayyullezi la yemut 

  Ya Ílahena ve ilahe kulli şey‘in ilahen vahiden la ilahe illa ent. 

   

  Allahumme fatiressemavati vel ardı alimel gaybi 

  veşşehadetir Rahmaner Rahimel Hayyel Kayyumed Deyyanel

  Hannanel Mennanel Baisel Varise Zel Celali vel Íkram.  

  Kulubul halaaiki bi yedike nevasihim ileyke fe ente tezraul 

  hayre fiy kulibihim ve temhuş şerre iza şi‘te minhum.  

  Fe es‘elukellahumme en temhu 

  ve min kalbi kulli şey‘in tekrehuhu 

  ve en tahşuve kalbi min haşyetike 

  ve ma‘rifetike ve rehbetike 

  verragbete fiy ma indeke vel emni vel afiyye 

  Va‘tıf aleyna birrahmeti velbereketi minke 

  ve elhimnes (s.a.v.)abe vel hikme. 

  Fenes e‘lukellahumme ilmel haaifiyne 

  ve inabetel muhbitine 

  ve ihlasalmukınine 

 • ve şukres sabirine 

  ve tevbete sıddıkiyn. 

   

  Ve nes‘elukellahumme binuri vechikellezi melee erkane arşike

  en tezrea fiy kalbi marifeteke hatta arifeke hakka marifetike

  kema yenbegi en turefe bih.  

  Ve sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin hatemin Nebiyyine

  ve İmamil Murseline ve ala alihi ve sahbihi ve selleme 

  teslimen velhamdu lillahi Rabbil alemin.  

   

  Allahummağfirli muellifiyhi verhamhu

  vecalhu minel mahşurine fiy zumretin nebiyyine vessiddikiyne veşşuhedaai

  ves salihine bi fadlike ya Rahman.  

  Vağfirillahum li musahhihihi abdike Yusuf bin Muhammedil muznibil hadii zaifiy

  ve ente tube aleyhi inneke gafururrahim.

  Allahumme amin ya Rabbel alemin.

  İmam Muhammed b. Suleyman el Cezuli hazretlerinin ruhuna 

  el Fatiha!

   

  Bismillahirrahmanirrahim 

  Allahummeşrah bissalati aleyhi sudurena. 

  Ve yessir biha umurena. 

  Ve ferricbiha humumena. 

  Vekşif biha gumumena 

  Vagfir biha zunubena.

  Vakdi biha duyunena. 

  Ve eslih biha ahvalena. 

  Ve bellig biha amalena.  

  Ve takabbel biha tevbetena. 

 • Vagsil biha havbetena. 

  Vensur biha huccetena. 

  Ve tahhir biha el sinetena. 

  Ve anis biha vahşetena. 

  Verham biha gurbetena. 

  Vece‘alha nuren beyne eydina ve min halfiyna 

  ve an eymanina ve an şemailina. 

  Ve min fevkine ve min tahtiha. 

  Ve fil hayatina 

  ve mevtina 

  ve fil kuburina 

  ve haşrina 

  ve neşrina. 

  Ve zillen yevmel kıyameti ala ruusina.

  Ve sakkıl biha mevazine hasenatina. 

  Ve edim berekatiha aleyna hatta nelka Nebiyyena 

  ve Seyyiduna Muhammeden  sallallahu aleyhi ve sellem. 

  Ve nahnu aminune mutmeinnune ferihune mustebşirune. 

  Ve la tuferrik beynena 

  ve beynehu hatta tudhilena mudhalehu 

  ve teviyena ila civarihil kerimi maallezine en‘amte aleyhim 

  minennebiyyine ves sıddıkıyne veşşuhedai vessalihine 

  ve hasune ulaike refiyka. 

  Allahumme inna amenna bihi sallallahu aleyhi ve selleme 

  ve lem nerehu femetti‘nellahum me fiyddareyni biru‘yetih.

  Ve sebbit kulubena ala mahabbetih.

  Vesta‘milna ala sunnetih.

  Ve teveffena ala milletih. 

  Vahşurna fiy zumretihin naciyeti ve hizbihil muflihin. 

  Venfeana bimen tavet aleyhi kulubuna min mehabbetihi 

  sallallahu aleyhi ve selleme yevme la cede ve la male 

  ve la benine Ve evridna havzahul esfa. 

 • Veskına bike‘ sihil evfa. 

  Ve yessir aleyna ziyarete haremike 

  ve haremihi min kabli en tumitena. 

  Ve edim aleynel ikamete bi haremike 

  ve haremihi sallallahu aleyhi 

  vesselleme ila en neteveffa. 

   

  Allahumme inna nesteşfiyu bihi ileyke iz huve evcehuş şufeai ileyke. 

  Ve nuksimu bihi aleyke iz huve azamu men uksime bihakkıhi aleyk. 

  Ve netevesselu bihi ileyke iz huve ekrabul vesaili ileyk.

  Neşku ileyke yarabbi kasvete kulubina ve kesrete zunubina 

  ve tule amalina ve fesade amalina. 

  Ve tekasulena anittaati 

  ve hucumena alel muhalefat. 

  Feni‘mel muşteka ileyhi ente yarabbi bike nestansıru 

  ala a‘daina ve enfusina fansuma ve ala fazlike netevekkelu fiysalahina. 

   

  Fela tekilna ila gayrike ya Rabbena. 

  Ve ila cenabı Resulike sallallahu aleyhi 

  ve selleme nentesibu fela tubidna. 

  Ve bibabike nakı fufela tatrudna. 

  Ve iyyake nes‘elu fela tuheyyibna. 

  Allahummerham tazarruana. 

  Ve amin havfena. 

  Ve tekabbel amalena. 

  Ve eslih ahvalena 

  vece‘al bitaatikeştigalena. 

  Ve ilel hayri mealena. 

  Ve hakkık biziyadeti amalena.  

  Vahtim bissaadeti acelena. 

 • Haza zulluna zahirun beyne yedeyk.  

  Ve haluna la yahfa aleyk. 

  Emertena feterekna ve neheytena fertekebna. 

  Ve la yeseuna illa afvuke. 

  Fa‘fu anna ya hayre memul in 

  ve ekreme mes‘uline inneke Afuvvun Raufun Rahimun. 

  Ya erhamerrahimine. 

  Ve sallallahu ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala alihi ve sahbihi 

  ve selleme teslimen Velhamdulillahi Rabbil Alemin. 

  Ve huve hasbuna ve ni‘mel vekil. 

  Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil - azim. 

   

  Bismillahirrahmanirrahim

  Elhamdulillahi Rabbilalemin, 

  Hasbiyallahu Venimelvekil, 

  Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim, 

  Allahumme inni ebrau min havli 

  ve min kuvveti ila havlike ve kuvvetike,

   

  Allahumme inni etekarrebu ileyke bisselati ala 

  Seyyiduna Muhammedin Abdike ve Nebiyyike 

  ve Resulike Seyyidil Murselin Sellallahu teala 

  ve selleme aleyhi ve aleyhim ecmaın. 

   

  Imtisalen li emrike vetesdikan lehu ve muhabbeten fiyhi 

  ve şevkan ileyhi ve tazimen li kadrihi ve li kevnihi. 

  Ehlen li zalike, Fetakabbelahu minni bifadtlike 

  vecalni min ibadikes‘salihin, 

 • ve vaffikni li kıraatika ala devami bicahihi indeke, 

  ve Sallahu ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve alihi ve sahbihi ecmain, 

   

  Estağfirullahel Azim, 

  Estağfirullahel Azim, 

  Estağfirullahel Azim, 

  Subhanallahivelhamdulillahi, 

  SubhanallahiVelhamdulillahi 

  Subhanallahu velhamdulillahi, 

  Hasbiye Allahu venimel vekil 

  Hasbiyellahu ve nimel vekil, 

  Hasbiyallahü ve nimel vekil, 

  Ve nimel mevla Ve nimen-nasir. 

   

  Euzu Besmele  

  --- 11 x İhlas ---

  Felak, Nas 

  Fatiha 

   

  --- 11 x 

  Subhanallahi velhamdu lillahi 

  ve lailahe illallahu vallahu ekber 

  ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim 

  ---

   

  --- 7 x Hasbiyallahu ve ni‘mel vekil ---

  Euzubillahimenişşeytanirracim

  Bismillahirrahmanirrahim 

 • ESMA UL HUSNA 

   

  Allah CC er-Rachman er-Rahim
  el-Melik el-Kuddüs es-Selam
  el-Mü‘min el-Müheymin el-Aziz
  el Cebbar el- Mütekebbir el-Halik
  el-Bariu el-Musavvir el-Gaffar
  el-Kahhar el-Vehhab el-Rezzak
  el-Fettah el-Alim el-Kabid
  el-Basit el-Hafid er-Rafi
  el-Muiz el-Muzil es-Semiy
  el-Basir el-Hakem el-Adl
  el-Latif el-Habir el-Halim
  el-Azim el-Gafur eş-Şekur
  el-Aliyy el-Kebir el Hafiz
  el Mukit el Hasib el-Celil
  el-Kerim er-Rakib el-Mucib
  el-Vasi el-Hakim el-Vedud
  el-Mecid el-Bais eş-Şehid
  el-Hakk el-Vekil el-Kaviyy
  el-Metin el-Veliyy el-Hamid
  el-Muhsi el-Mubdi el-Muid
  el-Muhyi el-Mumit el-Hayy
  el-Kayyum el-Vacid el-Macid
  el-Vahid es-Samed el-Kadir
  el-Muktedir el-Mukaddim el-Muahhir
  el-Evvel el-Ahir es-Zahir
  el-Batın el-Vali el-Mute‘ali
  el-Berr el-Tevvab el-Muntakim
  el Afuvv el Rauf Malikul-Mulk
  Zul Celali Vel İkram el Muksit el Cami
  el Gani el-Muğni el-Mani
  ed-Dar en-Nafi en-Nur
  el-Hadi el-Bedi el-Baki
  el-Varis er-Reşid es-Sabur CC
 • Bismillahirrahmanirrahim

  Allahumme salli ala ruhi Seyyiduna Muhammedin fil ervahi.

  Allahumme salli ala cesedi Seyyiduna Muhammedin fil eczadi.

  Allahumme salli ala gabri Seyyiduna Muhammedin fil guburi.  

  Allahumme ebli ruhe Seyyiduna Muhammedin minni tehiyyeten ve selama. 

  Allahumme Salli ve Sellim ve Barik Ala men ismihu Seyyiduna Muhammed (s.a.v.). 

  Allahumme Salli ve Sellim ve Barik ala men ismihu Seyyiduna Ahmed (s.a.v.), 

  Allahumme Salli ve Sellim ve Barik ala men ismihu seyyidine Hamid (s.a.v.), 

  Seyyiduna MahmudSeyyiduna Ahyed

  Seyyiduna VahidSeyyiduna Mah

  Seyyiduna HaşirSeyyiduna Akıb

  Seyyiduna TahaSeyyiduna Yasin

  Seyyiduna TahirSeyyiduna Mutahhar 

  Seyyiduna TayyibSeyyiduna Seyyid 

  Seyyiduna ResulSeyyiduna Nebiyy 

  Seyyiduna Resulur rahmehSeyyiduna Kayyim 

  Seyyiduna CamiSeyyiduna Muktef 

  Seyyiduna Resulul MelahimSeyyiduna Resulur Rahah 

  Seyyiduna KamilSeyyiduna İklil 

  Seyyiduna MuddessirSeyyiduna Muzzemmil

  Seyyiduna AbdullahSeyyiduna Habibullah 

  Seyyiduna SafiyyullahSeyyiduna Neciyyullah 

  Seyyiduna KelimullahSeyyiduna Hatemul Enbiya 

  Seyyiduna Hatemur RusulSeyyiduna Muhyin 

  Seyyiduna MuneccinSeyyiduna Muzekkir 

  Seyyiduna NasirnSeyyiduna Mansur 

  Seyyiduna Nebiyyur RahmeSeyyiduna Nebiyyit Tevbeh  

  Seyyiduna Harisun AleykumSeyyiduna Malumun  

 • Seyyiduna ŞehirhSeyyiduna Şahid  

  Seyyiduna ŞehidSeyyiduna Meşhud 

  Seyyiduna BeşirSeyyiduna Mubeşşir 

  Seyyiduna NezirSeyyiduna Munzir 

  Seyyiduna NurSeyyiduna Sirac 

  Seyyiduna MusbahSeyyiduna Huden 

  Seyyiduna MuhdiSeyyiduna Munir 

  Seyyiduna DainSeyyiduna Hafiyy 

  Seyyiduna AfuvvSeyyiduna Veliyy 

  Seyyiduna HakkSeyyiduna Kaviyy 

  Seyyiduna EminSeyyiduna Me‘men 

  Seyyiduna KerimSeyyiduna Mukerrem 

  Seyyiduna MekinSeyyiduna Metin

  Seyyiduna MubinSeyyiduna Muemmil 

  Seyyiduna VesulunSeyyiduna Zu kuvvetin 

  Seyyiduna Zu HurmetSeyyiduna Zu Mekanet 

  Seyyiduna Zu İzzSeyyiduna Zu Fadl 

  Seyyiduna MutaSeyyiduna Muti 

  Seyyiduna Kademu SıdkSeyyiduna Rahmet  

  Seyyiduna BuşraSeyyiduna Gavs

  Seyyiduna GaysSeyyiduna Gıyasun  

  Seyyiduna Ni‘metullahiSeyyiduna Hediyetullah

  Seyyiduna Urvetun vuskaSeyyiduna Sıratullah 

  Seyyiduna Sıratun MustakimSeyyiduna Zikrullah

  Seyyiduna SeyfullahSeyyiduna Hizbullah 

  Seyyiduna En Necmus SakıbSeyyiduna Mustafa 

  Seyyiduna MuctebaSeyyiduna Muntek 

  Seyyiduna UmmiyySeyyiduna Muhtar 

 • Seyyiduna EcirSeyyiduna Cebbar 

  Seyyiduna Ebul KasımSeyyiduna Ebut Tahiri 

  Seyyiduna Ebut TayyibiSeyyiduna Ebu İbrahime 

  Seyyiduna MuşeffeSeyyiduna Şefiy

  Seyyiduna SalihSeyyiduna Muslıh 

  Seyyiduna MuheyminSeyyiduna Sadık 

  Seyyiduna MusaddıkSeyyiduna Sıdk 

  Seyyiduna Seyyidul MurselinSeyyiduna İmamul-Muttakıyn 

  Seyyiduna Kaaidil Gırrul Muhaccelin 

  Seyyiduna el-MuhaccilinSeyyiduna Halilur Rahman 

  Seyyiduna BerrSeyyiduna Meberr  

  Seyyiduna VecihSeyyiduna Nasih 

  Seyyiduna NasıhSeyyiduna Vekil  

  Seyyiduna MutevvekkilSeyyiduna Kefil 

  Seyyiduna ŞefikSeyyiduna Mukimus Sunnet 

  Seyyiduna MukaddesSeyyiduna RuhulKuds 

  Seyyiduna Ruhul HakkuSeyyiduna Ruhul Kıstı 

  Seyyiduna KafiynSeyyiduna Muktefiy

  Seyyiduna BaligSeyyiduna Mubellig

  Seyyiduna ŞafiySeyyiduna Vasil 

  Seyyiduna MevsulSeyyiduna Sabık 

  Seyyiduna SaikSeyyiduna Had 

  Seyyiduna MuhdiSeyyiduna Mukaddem 

  Seyyiduna AzizSeyyiduna Fadıl 

  Seyyiduna MufaddalSeyyiduna Fatih 

  Seyyiduna MiftahSeyyiduna Mıftahr Rahmeti 

  Seyyiduna Muftahul CennetSeyyiduna Alemul İman 

  Seyyiduna Alemul YakinSeyyiduna Delilul Hayrat 

 • Seyyiduna Musahhihul Hasenat 

  Seyyiduna Mukilul AseratSeyyiduna Sufuhun Anizzellat 

  Seyyiduna Sahilus ŞefaatSeyyiduna Sahibul Makam  

  Seyyiduna Sahibul KademSeyyiduna Mahsusun Bilizzi  

  Seyyiduna Mahsusun BilmecidSeyyiduna Mahsusun Bişşeref  

  Seyyiduna Sahibul VesiletSeyyiduna Sahibus Seyf  

  Seyyiduna Sahibul FazileiSeyyidina Sahibul İzar  

  Seyyiduna Sahibul HuccetSeyyiduna Sahibus Sultan 

  Seyyiduna Sahibur Rida

  Seyyiduna Sahibud Derecetir Refiati 

  Seyyiduna Sahibu‘t TaciSeyyiduna Sahibul Miğferi  

  Seyyiduna Sahibul LivaiSeyyiduna Sahibul Mi‘raci 

  Seyyiduna Sahibul KadibiSeyyiduna Sahibul Burak 

  Seyyiduna Sahibul HatemSeyyiduna Sahibul Alamet  

  Seyyiduna Sahibul BurhanSeyyiduna Sahibul Beyan 

  Seyyiduna Fasihul LisanSeyyiduna Mutahharul Cenan 

  Seyyiduna RaufSeyyiduna Rahim 

  Seyyiduna Uzunu HayrSeyyiduna Sahıhul İslam 

  Seyyiduna Seyyidul KevneynSeyyiduna Aynun Naim

  Seyyiduna Aynul GırrSeyyiduna Sa‘dullah 

  Seyyiduna Sa‘dul HalkSeyyiduna Hatibul Umem 

  Seyyiduna Rafiyur RutebSeyyiduna İzzul arab  

  Seyyiduna Sahibul Ferec (s.a.v.) 

  Sallallahu aleyhi ve ala alihi Allahumme ya Rabbi bicahi Nebiyyikel 

  Mustafa ve Resulukel Seyyiduna Murtaza (s.a.v.) 

  Seyyiduna Tahir kulubena min kulli vasfiyn yubaiduna an muşahadetike

  ve muhabbetike ve emmitna ala sunnetihi 

  vel cemaati veş şevki ila ligaike ya Zel-Celali vel-Íkram 

  ve Sallallahu ala Seyyiduna ve Mevlana Muhammedin 

  ve ala alihi ve sahbihi vesellim teslima 

 • Bismillahirrahmanirrahim

  Elhamdulillahi Rabbil alemin. 

  Ve hasbiyallahu nimel vekil.

  Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym.

   

  Allahumme inni ebreu ileyke min havli 

  ve kuvveti ila havlike ve kuvvetike. 

   

  Allahumme inni neveytu bisselati alen Nebiyyi Sallallahu aleyhi vesellem,

  imtisale bi emrike ve tasdiken li nebiyyike Seyyiduna Muhammedin

  Sallallahu aleyhi vesellem 

  ve mehabbeten fiyhi 

  ve şevken ileyhi 

  ve tazimen li kadrihi 

  ve li kevnihi ehlen li zalike, fetekabbelha minni bi fadlike 

  ve ihsanike 

  ve ezil hicabel gafleti an kalbi vec anni min ibadikes Salihiyn. 

  Allahumme sidhu şerefen ala şerefiyhillezi evleytehu. 

  Ve izzen ala izzihillezi adeytehu. 

  Ve nuren ala nurihillezi minhu halektahu. 

  Ve ali mekamehu fiy mekametil murseliyn. 

  Ve derecetehu fiy derecetin Nebiyyin.  

  Ve eseluke ridake ve ridahu ya Rabbelalemiyn meal 

  afiyyetid daimeti vel mevti alel kitabi ves sunneti 

  vel cemaati ve kelimeteyiş şehadeti ala tehkikiha min gayri tayirin vela tebdil. 

  Vağfiyrli mertekeptuhu bimennike ve fadlike. 

  Ve cudike ve keremike ya ekremel ekremiyn 

  ve Sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve alihi ve sahbihi vesellem. 

 • Bismillahirrahmanirrahim 

  Sallallahu ala Seyyiduna ve Mevlana Muhammedin 

  ve ala alihi ve sahbihi vesellem 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna 

  Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyeti. 

  Kema salleyte ala Seyyidina ibrahime ve barik ala Seyyiduna Muhammedin

  ve ezvacihi ve zurriyeti. 

  Kema barekte ala ali Seyyiduna İbrahime 

  ve inneke hamidun mecid 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala alihi kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema barekte 

  ala ali Seyyiduna İbrahime fil alemine inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyiduna İbrahim. 

  Ve barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyiduna İbrahime 

  inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime 

 • ve barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyiduna İbrahime 

  inneke hamidun mecidun. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinin Nebiyyil 

  ummiyyi ve ala ali Seyyiduna Muhammed. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin abdike 

  ve Resulik. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammed. 

  Kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecidun. 

   

  Allahumme barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid.

   

  Allahumme ve terahham ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammed. 

  Kema terahhamte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme ve tehannen ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammed, 

  kema tahannente ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. 

   

 • Allahumme ve sellim ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammed, 

  kema sallemte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammed, 

  verham Seyyiduna Muhammeden 

  ve ale Seyyiduna Muhammedin 

  ve barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammed, 

  kema salleyte ve rahimte 

  ve barekte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahime 

  fil alemine inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinin nebiyi 

  ve ezvacihi ummehatil mu‘minin, 

  ve zurriyetihi ve ehli beytihi 

  kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime 

  inneke hamidun mecid.

   

  Allahumme barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyiduna İbrahime 

  inneke hamidun mecid. 

 • Allahumme dahiyel medhuvvat, ve bariel mesmukat, 

  ve Cebbarel kulubi ala fitretiha şakiyyiha 

  ve saidiha, hac‘al şeraife salavatike 

  ve nevamiye berekatike 

  ve rafete tahannunike ala Seyyiduna Muhammedin abdike 

  ve resulik, el fatihi lima uğlika vel hatimi lima sebeka

  vel mu‘linil hakka bilhakkı veddamiği li cey şatil ebatil. 

   

  Kema hummile fad ta‘laa biemrike bitaatike 

  mustevfizen fiy merdatik, vaiyen li vahyik, hafızan li ahdik, 

  maziyeten ala nefazi emrike hatta evra kabesen li kabisin

  alaullahi tasilu bi ehlihi esbabehu bihi hudiyetil kulubu ba‘de havzatil fiyteni vel ismi

  ve ebhece mudihatil a‘lam.

   

  Ve nairatil ahkam 

  Ve muniratil İslam Fehuve eminukel memun 

  Ve haziun ilmikel mahzun Ve Şehiduke yevmeddini 

  ve baisuke ni‘meten ve Resulike bil hakkı rahme. 

   

  Allahummefsahlehu fiy adnike

  ve eczihi muzaafatil hayri min fazlike muhenneatin lehu gayre mukedderatin

  min fevzi sevabikel mahluli ve cezili ataikel ma‘lul. 

  Allahumme ali ala binain nasi binaeh, 

  ve ekrim mesvahu ledeyk, 

  ve nuzulehu ve etmim lehu Nurehu 

  ve eczihi minibti‘asike lehu makbuleş şehadeti 

  ve merdiyyel mekaleti za mantıkin adilin 

  ve huttetin faslin ve burhanin azim. 

 • İnnellahe ve melaiketehu yusallune 

  alennebiyy ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi 

  ve sellimu teslime.  

  Lebbeyk Allahumme Rabbi ve sa‘deyke salavatullahib 

  berrir rahimi vel melaiketil mukarrebine

  ven nebiyyine vessıddıkıyne veşşuhedai vessalihin.

  Vema sebbaha leke min şey‘in ya Rabbel 

  alemine ala Seyyidena Muhammed ibni Abdullahi hatemin 

  Nebiyyine ve Seyyidil Murseline ve imamil Muttekıyne 

  ve Resuli Rabbil alimineş şahidil beşiddai ileyke 

  biiznikes siracil muniri aleyhis selam. 

   

  Allahummece‘al salavatike ve berekatike ve rahmetike 

  ala Seyyidil Murseline ve imamil Muttekıyne 

  ve hatemin Nebiyyine Seyyiduna Muhammedin ahdike 

  ve Resulike imamil hayri ve kaa‘idil hayri ve Resulir Rahme. 

   

  Allahum-mebashu mekamen mahmuden yağbituhu fiyhil 

  evvelune vel ahirun. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime 

  inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme barik ala SeyyidunaMuhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyiduna İbrahime

  inneke hamidun mecid. 

 • Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi 

  ve zurriyetihi ve ehli beytihi ve asharihi 

  ve ansarihi ve eşyaihi ve muhibbihi 

  ve ummetihi ve aleyna maahum ecmaine 

  ya Erhamer rahimin. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin

  adede men salla aleyhi 

  ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adede 

  men lem yusalli aleyh, 

  ve salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  kema emertena bissalati aleyh. 

  Ve salli aleyhi kema yuhibbu en yusallu aleyh. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  kema emertena en nusalliye aleyh. 

  Allahumme, salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema huve ehluh, 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin  

  kema tuhibbu ve terdahu leh. 

   

  Allahumme ya Rabbe Seyyiduna Muhammedin 

  ve ale Seyyiduna Muhammedin 

  salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ali Seyyiduna Muhammedin 

  ve ağdi Seyyidina Muhammeden ed derecete 

  vel vesilete fil cenne. 

   

 • Allahumme ya Rabbe Seyyiduna Muhammedin ve ali Seyyiduna Muhammedinin 

  ecsi Seyyidina Muhammeden sallallahu aleyhi ve selleme ma huve ehluh. 

  Allahumme salli ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin ve ala ehli beytih

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  hatta la yebka minessalati şey‘. 

  VerhamSeyyidina Muhammeden ve ale Seyyiduna Muhammedin 

  hatta la yebka minerrahmeti şey.

  Ve barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey. 

  Ve sellim ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin hatta la yebka minesselami şey. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  fil evveline ve salli ala Seyyiduna Muhammedin fil ahirin. 

  Ve Salli ala Seyyiduna Muhammedin fiynnebiyyine 

  ve salli ala Seyyiduna Muhammedin fil murselin. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin fil meleil a‘la ila yevmiddin. 

   

  Allahumme a‘tı Seyyidina Muhammeden el vesilete 

  vel fazilete veşşerefe ved derecetel kebira. 

  Allahumme inni amentu bi Seyyiduna Muhammedin 

  ve lem erehu fela tahrimni fil cinani ru‘hiyetehu 

  ver zukni sohbeteh 

  ve teveffeni ala milletihi 

  ve veskıni min havzihi meşreban 

  ve reviyyen saigan henien la nazmeu ba‘dehu ebeden 

  inneke ala kulli şey‘in kadir. 

 • Allahumme ebliğ ruhe Seyyiduna Muhammedin minni tahiyyeten ve selame. 

  Allahumme ve kema amentu bi Seyyidina Muhammedin 

  ve lem erehu fela tahrimni fil cinani ru‘hiyeteh.

  Allahumme takabbel şefaate Muhammedinil kubra verfa derecetehul ulya 

  ve atihi su‘lehu fil ahireti 

  vel ula kema ateyte Seyyiduna İbrahime 

  ve Seyyiduna Musa. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammed, 

  kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahim, 

  ve barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyiduna İbrahime ve ala 

  ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid

   

  Allahumme salli ve sellim ve barik ala 

  Seyyiduna Muhammedin Nebiyyike ve Resulik, 

  ve Seyyidunaİbrahime Halilike ve Safiyyyik, 

  ve Seyyiduna Musa Kelimik, ve neciyyike 

  ve Seyyiduna İsa Tuhike ve Kelimetik, 

  ve ala cemi‘i melaiketike ve Resulike ve Enbiyaike 

  ve hiyeretike min halkık, 

  ve esfiyyaike ve hassetike 

  ve evliyaike min ehli ardıke ve semaik, 

  ve sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin adede halkıhı

  ve rızae nefsihi ve zinete arşihi 

  ve midade kelimatihi ve kema huve ehluhu 

 • ve kullema zekerehuz zakirune 

  ve afele an zikrihil gafilune 

  ve ala ehli beytihi 

  ve itretihit tahirine 

  ve selleme teslima. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ezvacihi ve zurriyatihi 

  ve ala cemi‘in Nebiyyine vel Murseline 

  vel melaiketi vel mukarrebin, 

  ve cemiil ibadillahis salihine adede 

  ma emtartis-semai munzubeyneteha 

  ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adede 

  ma enbetetil ardi munzu dehevteha. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adeden 

  nucumi fiyssemai feinneke ahseyteha. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adede

  ma teneffesetil ervahu munzu halekteha.

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adede

  ma halakte ve ma tahluku ve ma ehata bihi ilmuke 

  ve ed‘afe zalik. 

   

  Allahumme salli aleyhim adede halkıke 

  ve rızaae nefsike 

  ve zinete arşike 

  ve midade kelimatike 

  ve meblağa ilmike 

  ve ayatik. 

 • Allahumme salli aleyhim salaten tefuku 

  ve tafdulu salatel musalline aleyhim minel halkı ecmaine 

  kefadlike ve ala cemi‘il halkık. 

   

  Allahumme salli aleyhim salaten daimeten 

  mustemirreted devami ala merril leyali 

  vel eyyami muttasıleted devami lenkıdae leha 

  velensı-rame ala merril leyali 

  vel eyyami adede kulli vabilin vetal. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin Nebiyyike 

  ve Seyyiduna İbrahime Halilike 

  ve ala cemi‘il Enbiyaike 

  ve Esfiyyaike min ehli ardıke 

  ve semaike adede halkıke 

  ve rızae nefsik, ve zinete arşike 

  ve midade kelimatike ve munteha ilmike 

  ve zinete cemi‘i mahlukatike salaten 

  mukerrereten ebeden adede ma ahsa ilmuke 

  ve mil‘e ma ahsa ilmuke 

  ve ad‘afe ma ahsa ilmuke salaten tezidu 

  ve tefuku ve tafdulu salatel musalline aleyhim 

  minelhalkı ecmaine kefadlike ala cemi‘il-halkik. 

   

  Ayağa kalk! 

  Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, 

  Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, 

  Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. 

 • Allahummec‘alni mimmen lezime millete 

  Nebiyyike Seyyiduna Muhammedin 

  sallallahu aleyhi ve selleme. 

  Ve azzeme hurmetehu 

  ve eazze kelimetehu 

  ve hafıza ahdehu ve zimmetehu 

  ve nasara hizbehu ve da‘vetehu. 

  Ve kessere tabiihi ve firkatehu 

  ve vafa zumretehu ve lem yuhalifu sebilehu

  ve sunneteh. 

   

  Allahumme inni es‘elukel istimsake bi sunnetihi. 

  Ve euzubike minel inhirafi yamma cae bihi. 

   

  Allahumme inni es‘eluke min hayri ma saleke minhu 

  Seyyiduna Muhammedun Nebiyyuke 

  ve Resuluke sallallahu aleyhi ve sellem. 

   

  Ve euzubike min şerri mesteazeke minhu 

  Seyyidina Muhammedun Nebiyyuke 

  ve Resuluke Sallallahu aleyhi ve Sellem.

   

  Allahumme‘sımni min şerril fiyteni 

  ve afiyni min cemiil miheni 

  ve eslih minni ma zahare 

  ve ma batane 

 • ve nakkı kalbi minel hikdi vel hasedi. 

  Ve la tec‘al aleyye tibaeten li ehade. 

   

  Allahumme inni es‘elakel ahze biahseni ma ta‘lem. 

  Vetterke li seyyii ma ta‘lemu. 

  ve es‘eluket tekeffule birrızkı vezzuhde filkefafiy 

  Vel mahrece bilbeyani min kulli şubhetin. 

  Vel felece bis(s.a.v.)abi fiy-kulli huccetin 

  vel adle fil gadabi 

  vel ridai vetteslime lima yecri binil kazau 

  vel iktisade fil fakrı vel gına. 

  Vet-tevazua fil kavli vel fiy‘li vessıdkı fil ciddi vel hezli. 

   

  Allahumme inne li zunuben fiyma beyni 

  ve beyneke ve zunuben fiyma beyni ve beyne halkık. 

   

  Allahumme ma kane leke minha fagfirhu. 

  Ve ma kane minha li halkıke fetehammelhu anni 

  ve egnini bifadlike inneke vasiul mağfira. 

   

  Allahumme nevvir bil ilmi kalbi vesta‘mil bitaatike bedeni. 

  Ve hallis minel fiyteni sırri. 

  Veşgal bil‘itibari fikri. Ve kını şerre vesa-visiş şeytani. 

  Ve ecirni minhu ya Rahmanu. 

  Hatta la yekune lehu aleyye Sultan. 

   

  Sadakallahulaziym 

   

 • Dua: 

  Es‘eluke bismikel azimuttamme Kebiri 

  en la tusallita aleyna Cabbaren aniden. 

  Ve la seytanen meriden 

  ve la insanen hasuden 

  ve la zaifen min halkike 

  Ve la Barren 

  Ve la faciren 

  ve la abiden 

  ve la aniden

  --- 3 x

  Ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal.

  ---

   

  Allahümme inni es ‘elükes-sıhhate vel afiyete vel emanete 

  ve hüsnel-hulkı ver rızae bil kaderi birahmetike 

  ya Erhamerrahimin

  Allahümme inni es’elükes-sebate fil emri 

  vel azimete aler ruşdi. 

  Ve es’elüke şükrü nimetike  

  ve husne ibadetike.

  Ve es’elüke lisanen sadikan  

  ve kalben  selimen. 

  Ve euzü bike  min şerri ma ta’lemü. 

  Ve es’elüke min hayri ma ta’lemü. 

  Ve estağfiruke mimma ta’lemü.

   

 • Ala niyetişşifa ve deffi bela 

  ve rafilgala ve ala niyyetil futuh 

  ve ferric anil muslimin ve cemiil emvatina 

  ve emvatil muslimin ve Siddikkiyyun

  Allâhümme inni  es`elüke min hayri mâ seeleke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.)

  Ve neûzü bike min şerri mestaâzeke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.).

  Ve entel-müstaân, ve  aleykel belâg,  

  ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim.

   

  Altın Silsienin ruhaniyetine hediye eyle: 

   

  İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed (s.a.v.), 

  Seyyiduna Ebu Bekir, 

  Seyyiduna Selmani Farisi, 

  Seyyiduna Kasim bin Muhammed, 

  Seyyiduna Caferi Sadık, 

  Seyyiduna Beyazıd Bestami, 

  Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,

  Seyyiduna Ebu Ali Farmedi, 

  Seyyiduna Yusuf Hamadani, 

  Seyyiduna Hızır as, 

  Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani, 

  Seyyiduna Arif Reyvegeri, 

  Seyyiduna Mahmud Fagnevi, 

  Seyyiduna Aziz Ali Ramitani, 

 • Seyyiduna Muhammed Semmasi, 

  Seyyiduna Seyyid Emir Kulal, 

  Seyyiduna Şahi Nakşibendi, 

  Seyyiduna Aladdin Attar, 

  Seyyiduna Yakup el Cerhi, 

  Seyyiduna Ubeydullah Ahrar, 

  Seyyiduna Muhammed Zahid, 

  Seyyiduna Derviş Muhammed, 

  Seyyiduna Ahmed Emkeneki, 

  Seyyiduna Muhammed Bakibillah, 

  Seyyiduna İmam Rabbani, 

  Seyyiduna Muhammed Masum, 

  Seyyiduna Şeyh Seyfeddin, 

  Seyyiduna Nur Muhammed, 

  Seyyiduna Habibullah Canı Canan, 

  Seyyiduna Abdullah Dehlevi, 

  Seyyiduna Halid el Bağdadi, 

  Seyyiduna İsmail Dağıstani, 

  Seyyiduna Has Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Cemaleddin Gumuki, 

  Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri, 

  Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni, 

  Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,

  Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani, 

  Seyyiduna Sahib el Zaman Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani-el Rabbani ks. 

  Seyyiduna Şeyh Mehmed el Rabbani ks 

  el Fatiha! 

   

 • Bahusus Sahib el zaman Mehdi as ve Vuzera: 

   

  1 - Şehamet ul Ferdani ks 

  2 - Yusuf es Sıddiyk ks 

  3 - Abdurrauf ul Yemani ks 

  4 - İmam ul Arifin Emanul Hakk ks 

  5 - Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks 

  6 - Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks 

  7 - Burhan elKermai Gavs ul Enam ks 

  Ya Sahib el Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. 

  Alallahu Teala derecatihim daimen 

  ve berakatihim 

  ve enfasehumul kudsiyyeti 

  bi hurmeti men la Nebiyye badehu 

  bi hurmeti suret ul Fatiha!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Niyet: 

  Neveyt ul erbain

  Neveyt ul halvet

  Neveyt ul uzlet

  Neveyt ul itikaf

  Neveyt ul riyazet

  Neveyt ul  süluk

  Lillahi Teala fi hazel mescid

   

  Bismillahirrahmanirrahim 

  Elhamdu lillahi Rabbil‘alemin. 

  Vesselatu vesselamu ala Seyyidina Muhammedin 

  Hatemil-Enbiyai vel Murselin ve ala alihi ve sahbihi- ecmain 

   

  Estağfiyrullah, Estağfiyrullah, 

  Estağfiyrullah ya Rabbel arşil Aziym 

  Estağfiyrullah ya Rabbel arşil Kerim 

  Estağfiyrullah ya Rabbelalemin. 

  O ki, Habibtir! 

  O Habibin şanı ne yücedir!  

  Onu sever, Onu överim. 

  O, yaratılmışlar içinde anılmaya ve övülmeye en layık olandır.

  En güzel Salatlar Onadır. 

  Ya Rabbi, izin ver bizim de her nefeste zikrimiz Ondan, fikrimiz Ondan, işimiz Ondan olsun.

  Onun şanı ne yücedir! 

  O ki, el Hayyu la Yemut`tur inneke Mansur! 

  Asla ölmeyen ebedi diri olandır. 

  Onunla olanlar da asla ölmezler. 

 • Ya Rabbi bizleri Habibinin ahlakı ile ahlaklandır. 

  Beni, ana-babamı, kardeşlerimi, ailemi 

  ve çocuklarımı ecdadımı ve zürriyetimi dünya ve ahirette salihlerden  

  ve saidlerden sıddıklardan yaz. 

  Dunya ve ahirette yüzümüz ak, akibetimiz güzel, şerefimiz yüce olsun. 

  Muhammedi Edeb ilen edeblenelim.

  Şefaat ya Resulallah, meded ya Sahib el Zaman! 

  Destur ya Seyyidi ya Şahı Merdan!  

   

  El Hayyu la Yemut:  

  Levlake Levlak lema halaktul eflak.

  İnneke Mansur ya Habibi ya Resul. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinnin nebiyyiz 

  zahidi resulil melikis samedil vahidi sallallahu aleyhi 

  vesseleme salaten daimeten 

  ila muntehel ebedi bilen kıtain 

  vela nefadin salaten tuncina bihamin harri cehennemeve bi‘sel mihad. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ummiyyi ve ala alihi ve sellim. 

  Salaten layuhsa lehu adedun vela yuaddu leha meded. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  salaten tukrimu biha mesvahu

  ve tubelligu biha yevmel kıyameti mineşşefaati rıza. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinin 

  nebiyyil asilis seyyidin nebilillezi ca e bilvahyi vettenzili 

  ve evdahe beyanet te‘vıli vecae-ehul eminu 

  Seyyiduna Cibrilu aleyhisselamu bil kerameti vettafdili 

  ve esra bihil melikul celilu fil leylil behimittavili  

  fekeşe felehu an a‘lel melekuti ve erahu senael ceberut. 

 • Ve nazaraila kudretil hayyid daaimil bakıllezi la yemut. 

  Sallallahu aleyhi ve selleme salaten makruneten bilcemali 

  vel husni vel kemali vel hayri vel ifdal. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  Seyyiduna Muhammedin adedel aktar. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  SeyyidunaMuhammedin adede verakıl eşcar.

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  Seyyiduna Muhammedin adede zebedil bihar. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  Seyyiduna Muhammedin adedel enhar. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  Seyyiduna Muhammedin adede remlis sahara vel gıfar. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  Seyyiduna Muhammedin adede sıklil cibali vel ahcar. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  Seyyiduna Muhammedin adede ehlil cenneti ve ehlin nar. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  Seyyiduna Muhammedin adedel ebrari vel tuccar. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali 

  Seyyiduna Muhammedin adede ma yahtelifu 

  bihil leylu ven nehar. 

  Vece‘al allahumme salatena aleyhi hicaben min azabinnari 

  ve sebeben li ibahati daril karari inneke entel azizul gaffar. 

  Ve sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala alihit  tayyibine 

  ve zurriyetihil mubarekine 

 • ve sahabetihil ekremike 

  ve ezvacihi ummehatil mu‘minine salaten 

  mevsuleten tetereddedu ila yevmiddin. 

   

  --- 3 x 

  Allahumme salli ala Seyyidil ebrari 

  ve zeynil Murselinel ahyari 

  ve ekremi men ezlame aleyhil leylu 

  ve eşraka aleyhinnehar.

  --- 

  Allahumme ya zelmennillezi la yukafeem-tinanuhu  

  vet tavlillezi la yu- cazain‘ amuhu ve ihsanu. 

  Nes‘eluke bike ve la nes‘eluke bi ehadin gayrike en 

  tutlika elsinetena indes sual. 

   

  Ve tuveffiykana li salihil a‘mal.

  Ve tec‘alena minel aminine yevmer recfiy 

  vez zelazili ya zel izzeti vel Celal. 

  Es‘eluke ya nuren nuri kablel ezmineti vedduhur. 

  Entel baki bila zeval. 

  El ganiyyu bila misal.  

  El kuddusut tahirul aliyyul kahirullezi la yuhitu bihi mekanun

  vela yeştemilu aleyhi zaman. 

  Es‘eluke bi esmaikel husna kulliha ve bia‘zami esmaike ileyke

  ve eşrefiyha indeke menzile ve eczeliha indeke sevab. 

  Ve esreiha minke icaba. 

  Ve bismikel  mahzunil meknunil celilil ecellil kebiril ekberil

  azimil azamillezi tuhibbuhu 

  ve terda ammen deake bihi ve testecibu lehu duae. 

 • Es‘elukellahumme bila ilahe illa entel Hannan ul Mennanu bediussemavatı

  vel ardi zul Celali vel İkram.  

  Alimul gaybi veş şehadetil kebirul muteal. 

  Ve es‘eluke bismikel azimil azamillezi iza duite bihi ecebte 

  ve iza suilte bihi a‘tayt. 

  Ve es‘eluke bismikellezi yezillu li azametihil uzamaau 

  vel muluku vessibau vel hevaammu 

  ve kullu şey‘in halaktehu ya Allahu yarabbi-estecib 

  da‘veti ya men lehul İzzetu vel Ceberut.

   

  Ya zelmulki vel melekut  Ya men huve hayyun layemut. 

  Subhaneke Rabbi ma azame şaneke

  ve erfaa mekaneke ente Rabbi ya mutekaddisen fiy ceberutihi ileyke ergabu 

  ve iyyake erhab. 

   

  Ya Azimu ya Kebir ya Cebbaru ya Kadiru ya Kaviyyu 

  tebarekte ya Azimu tealeyte ya Alimu subhaneke 

  ya Azimu subhaneke ya Celil. 

   

  Es‘eluke bismikel azimuttammil kebiri en la tusallita aleyna cebbaren aniden 

  Vela şeytanen meriden 

  vela insanen hasuden 

  vela zaifen min halkık. 

  vela şediden  

  vela barren 

  vela faciren 

  vela abiden 

  vela anide.

 • Allahumme inni es‘eluke feinni eşhe‘du enneke entel la

  hullezi la ilahe illa entel Vahidul Ehadus Samedullezi lem yelid

  ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ehad.  

   

  Ya huve ya men la huve illa hu 

  ya men la ilahe illa hu 

  ya Ezeliyyu 

  ya Ebediyyu 

  ya Dehriyyu 

  ya deymumiyyu 

  ya menhuvel hayyullezi la yemut 

  Ya Ílahena ve ilahe kulli şey‘in ilahen vahiden la ilahe illa ent. 

   

  Allahumme fatiressemavati vel ardı alimel gaybi 

  veşşehadetir Rahmaner Rahimel Hayyel Kayyumed Deyyanel

  Hannanel Mennanel Baisel Varise Zel Celali vel Íkram.  

  Kulubul halaaiki bi yedike nevasihim ileyke fe ente tezraul 

  hayre fiy kulibihim ve temhuş şerre iza şi‘te minhum.  

  Fe es‘elukellahumme en temhu 

  ve min kalbi kulli şey‘in tekrehuhu 

  ve en tahşuve kalbi min haşyetike 

  ve ma‘rifetike ve rehbetike 

  verragbete fiy ma indeke vel emni vel afiyye 

  Va‘tıf aleyna birrahmeti velbereketi minke 

  ve elhimnes (s.a.v.)abe vel hikme. 

  Fenes e‘lukellahumme ilmel haaifiyne 

  ve inabetel muhbitine 

  ve ihlasalmukınine 

 • ve şukres sabirine 

  ve tevbete sıddıkiyn. 

   

  Ve nes‘elukellahumme binuri vechikellezi melee erkane arşike

  en tezrea fiy kalbi marifeteke hatta arifeke hakka marifetike

  kema yenbegi en turefe bih.  

  Ve sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin hatemin Nebiyyine

  ve İmamil Murseline ve ala alihi ve sahbihi ve selleme 

  teslimen velhamdu lillahi Rabbil alemin.  

   

  Allahummağfirli muellifiyhi verhamhu

  vecalhu minel mahşurine fiy zumretin nebiyyine vessiddikiyne veşşuhedaai

  ves salihine bi fadlike ya Rahman.  

  Vağfirillahum li musahhihihi abdike Yusuf bin Muhammedil muznibil hadii zaifiy

  ve ente tube aleyhi inneke gafururrahim.

  Allahumme amin ya Rabbel alemin.

  İmam Muhammed b. Suleyman el Cezuli hazretlerinin ruhuna 

  el Fatiha!

   

  Bismillahirrahmanirrahim 

  Allahummeşrah bissalati aleyhi sudurena. 

  Ve yessir biha umurena. 

  Ve ferricbiha humumena. 

  Vekşif biha gumumena 

  Vagfir biha zunubena.

  Vakdi biha duyunena. 

  Ve eslih biha ahvalena. 

  Ve bellig biha amalena.  

  Ve takabbel biha tevbetena. 

 • Vagsil biha havbetena. 

  Vensur biha huccetena. 

  Ve tahhir biha el sinetena. 

  Ve anis biha vahşetena. 

  Verham biha gurbetena. 

  Vece‘alha nuren beyne eydina ve min halfiyna 

  ve an eymanina ve an şemailina. 

  Ve min fevkine ve min tahtiha. 

  Ve fil hayatina 

  ve mevtina 

  ve fil kuburina 

  ve haşrina 

  ve neşrina. 

  Ve zillen yevmel kıyameti ala ruusina.

  Ve sakkıl biha mevazine hasenatina. 

  Ve edim berekatiha aleyna hatta nelka Nebiyyena 

  ve Seyyiduna Muhammeden  sallallahu aleyhi ve sellem. 

  Ve nahnu aminune mutmeinnune ferihune mustebşirune. 

  Ve la tuferrik beynena 

  ve beynehu hatta tudhilena mudhalehu 

  ve teviyena ila civarihil kerimi maallezine en‘amte aleyhim 

  minennebiyyine ves sıddıkıyne veşşuhedai vessalihine 

  ve hasune ulaike refiyka. 

  Allahumme inna amenna bihi sallallahu aleyhi ve selleme 

  ve lem nerehu femetti‘nellahum me fiyddareyni biru‘yetih.

  Ve sebbit kulubena ala mahabbetih.

  Vesta‘milna ala sunnetih.

  Ve teveffena ala milletih. 

  Vahşurna fiy zumretihin naciyeti ve hizbihil muflihin. 

  Venfeana bimen tavet aleyhi kulubuna min mehabbetihi 

  sallallahu aleyhi ve selleme yevme la cede ve la male 

  ve la benine Ve evridna havzahul esfa. 

 • Veskına bike‘ sihil evfa. 

  Ve yessir aleyna ziyarete haremike 

  ve haremihi min kabli en tumitena. 

  Ve edim aleynel ikamete bi haremike 

  ve haremihi sallallahu aleyhi 

  vesselleme ila en neteveffa. 

   

  Allahumme inna nesteşfiyu bihi ileyke iz huve evcehuş şufeai ileyke. 

  Ve nuksimu bihi aleyke iz huve azamu men uksime bihakkıhi aleyk. 

  Ve netevesselu bihi ileyke iz huve ekrabul vesaili ileyk.

  Neşku ileyke yarabbi kasvete kulubina ve kesrete zunubina 

  ve tule amalina ve fesade amalina. 

  Ve tekasulena anittaati 

  ve hucumena alel muhalefat. 

  Feni‘mel muşteka ileyhi ente yarabbi bike nestansıru 

  ala a‘daina ve enfusina fansuma ve ala fazlike netevekkelu fiysalahina. 

   

  Fela tekilna ila gayrike ya Rabbena. 

  Ve ila cenabı Resulike sallallahu aleyhi 

  ve selleme nentesibu fela tubidna. 

  Ve bibabike nakı fufela tatrudna. 

  Ve iyyake nes‘elu fela tuheyyibna. 

  Allahummerham tazarruana. 

  Ve amin havfena. 

  Ve tekabbel amalena. 

  Ve eslih ahvalena 

  vece‘al bitaatikeştigalena. 

  Ve ilel hayri mealena. 

  Ve hakkık biziyadeti amalena.  

  Vahtim bissaadeti acelena. 

 • Haza zulluna zahirun beyne yedeyk.  

  Ve haluna la yahfa aleyk. 

  Emertena feterekna ve neheytena fertekebna. 

  Ve la yeseuna illa afvuke. 

  Fa‘fu anna ya hayre memul in 

  ve ekreme mes‘uline inneke Afuvvun Raufun Rahimun. 

  Ya erhamerrahimine. 

  Ve sallallahu ala Seyyidina Muhammedin 

  ve ala alihi ve sahbihi 

  ve selleme teslimen Velhamdulillahi Rabbil Alemin. 

  Ve huve hasbuna ve ni‘mel vekil. 

  Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil - azim. 

   

  Bismillahirrahmanirrahim

  Elhamdulillahi Rabbilalemin, 

  Hasbiyallahu Venimelvekil, 

  Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim, 

  Allahumme inni ebrau min havli 

  ve min kuvveti ila havlike ve kuvvetike,

   

  Allahumme inni etekarrebu ileyke bisselati ala 

  Seyyiduna Muhammedin Abdike ve Nebiyyike 

  ve Resulike Seyyidil Murselin Sellallahu teala 

  ve selleme aleyhi ve aleyhim ecmaın. 

   

  Imtisalen li emrike vetesdikan lehu ve muhabbeten fiyhi 

  ve şevkan ileyhi ve tazimen li kadrihi ve li kevnihi. 

  Ehlen li zalike, Fetakabbelahu minni bifadtlike 

  vecalni min ibadikes‘salihin, 

 • ve vaffikni li kıraatika ala devami bicahihi indeke, 

  ve Sallahu ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve alihi ve sahbihi ecmain, 

   

  Estağfirullahel Azim, 

  Estağfirullahel Azim, 

  Estağfirullahel Azim, 

  Subhanallahivelhamdulillahi, 

  SubhanallahiVelhamdulillahi 

  Subhanallahu velhamdulillahi, 

  Hasbiye Allahu venimel vekil 

  Hasbiyellahu ve nimel vekil, 

  Hasbiyallahü ve nimel vekil, 

  Ve nimel mevla Ve nimen-nasir. 

   

  Euzu Besmele  

  --- 11 x İhlas ---

  Felak, Nas 

  Fatiha 

   

  --- 11 x 

  Subhanallahi velhamdu lillahi 

  ve lailahe illallahu vallahu ekber 

  ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim 

  ---

   

  --- 7 x Hasbiyallahu ve ni‘mel vekil ---

  Euzubillahimenişşeytanirracim

  Bismillahirrahmanirrahim 

 • ESMA UL HUSNA 

   

  Allah CC er-Rachman er-Rahim
  el-Melik el-Kuddüs es-Selam
  el-Mü‘min el-Müheymin el-Aziz
  el Cebbar el- Mütekebbir el-Halik
  el-Bariu el-Musavvir el-Gaffar
  el-Kahhar el-Vehhab el-Rezzak
  el-Fettah el-Alim el-Kabid
  el-Basit el-Hafid er-Rafi
  el-Muiz el-Muzil es-Semiy
  el-Basir el-Hakem el-Adl
  el-Latif el-Habir el-Halim
  el-Azim el-Gafur eş-Şekur
  el-Aliyy el-Kebir el Hafiz
  el Mukit el Hasib el-Celil
  el-Kerim er-Rakib el-Mucib
  el-Vasi el-Hakim el-Vedud
  el-Mecid el-Bais eş-Şehid
  el-Hakk el-Vekil el-Kaviyy
  el-Metin el-Veliyy el-Hamid
  el-Muhsi el-Mubdi el-Muid
  el-Muhyi el-Mumit el-Hayy
  el-Kayyum el-Vacid el-Macid
  el-Vahid es-Samed el-Kadir
  el-Muktedir el-Mukaddim el-Muahhir
  el-Evvel el-Ahir es-Zahir
  el-Batın el-Vali el-Mute‘ali
  el-Berr el-Tevvab el-Muntakim
  el Afuvv el Rauf Malikul-Mulk
  Zul Celali Vel İkram el Muksit el Cami
  el Gani el-Muğni el-Mani
  ed-Dar en-Nafi en-Nur
  el-Hadi el-Bedi el-Baki
  el-Varis er-Reşid es-Sabur CC
 • Bismillahirrahmanirrahim

  Allahumme salli ala ruhi Seyyiduna Muhammedin fil ervahi.

  Allahumme salli ala cesedi Seyyiduna Muhammedin fil eczadi.

  Allahumme salli ala gabri Seyyiduna Muhammedin fil guburi.  

  Allahumme ebli ruhe Seyyiduna Muhammedin minni tehiyyeten ve selama. 

  Allahumme Salli ve Sellim ve Barik Ala men ismihu Seyyiduna Muhammed (s.a.v.). 

  Allahumme Salli ve Sellim ve Barik ala men ismihu Seyyiduna Ahmed (s.a.v.), 

  Allahumme Salli ve Sellim ve Barik ala men ismihu seyyidine Hamid (s.a.v.), 

  Seyyiduna MahmudSeyyiduna Ahyed

  Seyyiduna VahidSeyyiduna Mah

  Seyyiduna HaşirSeyyiduna Akıb

  Seyyiduna TahaSeyyiduna Yasin

  Seyyiduna TahirSeyyiduna Mutahhar 

  Seyyiduna TayyibSeyyiduna Seyyid 

  Seyyiduna ResulSeyyiduna Nebiyy 

  Seyyiduna Resulur rahmehSeyyiduna Kayyim 

  Seyyiduna CamiSeyyiduna Muktef 

  Seyyiduna Resulul MelahimSeyyiduna Resulur Rahah 

  Seyyiduna KamilSeyyiduna İklil 

  Seyyiduna MuddessirSeyyiduna Muzzemmil

  Seyyiduna AbdullahSeyyiduna Habibullah 

  Seyyiduna SafiyyullahSeyyiduna Neciyyullah 

  Seyyiduna KelimullahSeyyiduna Hatemul Enbiya 

  Seyyiduna Hatemur RusulSeyyiduna Muhyin 

  Seyyiduna MuneccinSeyyiduna Muzekkir 

  Seyyiduna NasirnSeyyiduna Mansur 

  Seyyiduna Nebiyyur RahmeSeyyiduna Nebiyyit Tevbeh  

  Seyyiduna Harisun AleykumSeyyiduna Malumun  

 • Seyyiduna ŞehirhSeyyiduna Şahid  

  Seyyiduna ŞehidSeyyiduna Meşhud 

  Seyyiduna BeşirSeyyiduna Mubeşşir 

  Seyyiduna NezirSeyyiduna Munzir 

  Seyyiduna NurSeyyiduna Sirac 

  Seyyiduna MusbahSeyyiduna Huden 

  Seyyiduna MuhdiSeyyiduna Munir 

  Seyyiduna DainSeyyiduna Hafiyy 

  Seyyiduna AfuvvSeyyiduna Veliyy 

  Seyyiduna HakkSeyyiduna Kaviyy 

  Seyyiduna EminSeyyiduna Me‘men 

  Seyyiduna KerimSeyyiduna Mukerrem 

  Seyyiduna MekinSeyyiduna Metin

  Seyyiduna MubinSeyyiduna Muemmil 

  Seyyiduna VesulunSeyyiduna Zu kuvvetin 

  Seyyiduna Zu HurmetSeyyiduna Zu Mekanet 

  Seyyiduna Zu İzzSeyyiduna Zu Fadl 

  Seyyiduna MutaSeyyiduna Muti 

  Seyyiduna Kademu SıdkSeyyiduna Rahmet  

  Seyyiduna BuşraSeyyiduna Gavs

  Seyyiduna GaysSeyyiduna Gıyasun  

  Seyyiduna Ni‘metullahiSeyyiduna Hediyetullah

  Seyyiduna Urvetun vuskaSeyyiduna Sıratullah 

  Seyyiduna Sıratun MustakimSeyyiduna Zikrullah

  Seyyiduna SeyfullahSeyyiduna Hizbullah 

  Seyyiduna En Necmus SakıbSeyyiduna Mustafa 

  Seyyiduna MuctebaSeyyiduna Muntek 

  Seyyiduna UmmiyySeyyiduna Muhtar 

 • Seyyiduna EcirSeyyiduna Cebbar 

  Seyyiduna Ebul KasımSeyyiduna Ebut Tahiri 

  Seyyiduna Ebut TayyibiSeyyiduna Ebu İbrahime 

  Seyyiduna MuşeffeSeyyiduna Şefiy

  Seyyiduna SalihSeyyiduna Muslıh 

  Seyyiduna MuheyminSeyyiduna Sadık 

  Seyyiduna MusaddıkSeyyiduna Sıdk 

  Seyyiduna Seyyidul MurselinSeyyiduna İmamul-Muttakıyn 

  Seyyiduna Kaaidil Gırrul Muhaccelin 

  Seyyiduna el-MuhaccilinSeyyiduna Halilur Rahman 

  Seyyiduna BerrSeyyiduna Meberr  

  Seyyiduna VecihSeyyiduna Nasih 

  Seyyiduna NasıhSeyyiduna Vekil  

  Seyyiduna MutevvekkilSeyyiduna Kefil 

  Seyyiduna ŞefikSeyyiduna Mukimus Sunnet 

  Seyyiduna MukaddesSeyyiduna RuhulKuds 

  Seyyiduna Ruhul HakkuSeyyiduna Ruhul Kıstı 

  Seyyiduna KafiynSeyyiduna Muktefiy

  Seyyiduna BaligSeyyiduna Mubellig

  Seyyiduna ŞafiySeyyiduna Vasil 

  Seyyiduna MevsulSeyyiduna Sabık 

  Seyyiduna SaikSeyyiduna Had 

  Seyyiduna MuhdiSeyyiduna Mukaddem 

  Seyyiduna AzizSeyyiduna Fadıl 

  Seyyiduna MufaddalSeyyiduna Fatih 

  Seyyiduna MiftahSeyyiduna Mıftahr Rahmeti 

  Seyyiduna Muftahul CennetSeyyiduna Alemul İman 

  Seyyiduna Alemul YakinSeyyiduna Delilul Hayrat 

 • Seyyiduna Musahhihul Hasenat 

  Seyyiduna Mukilul AseratSeyyiduna Sufuhun Anizzellat 

  Seyyiduna Sahilus ŞefaatSeyyiduna Sahibul Makam  

  Seyyiduna Sahibul KademSeyyiduna Mahsusun Bilizzi  

  Seyyiduna Mahsusun BilmecidSeyyiduna Mahsusun Bişşeref  

  Seyyiduna Sahibul VesiletSeyyiduna Sahibus Seyf  

  Seyyiduna Sahibul FazileiSeyyidina Sahibul İzar  

  Seyyiduna Sahibul HuccetSeyyiduna Sahibus Sultan 

  Seyyiduna Sahibur Rida

  Seyyiduna Sahibud Derecetir Refiati 

  Seyyiduna Sahibu‘t TaciSeyyiduna Sahibul Miğferi  

  Seyyiduna Sahibul LivaiSeyyiduna Sahibul Mi‘raci 

  Seyyiduna Sahibul KadibiSeyyiduna Sahibul Burak 

  Seyyiduna Sahibul HatemSeyyiduna Sahibul Alamet  

  Seyyiduna Sahibul BurhanSeyyiduna Sahibul Beyan 

  Seyyiduna Fasihul LisanSeyyiduna Mutahharul Cenan 

  Seyyiduna RaufSeyyiduna Rahim 

  Seyyiduna Uzunu HayrSeyyiduna Sahıhul İslam 

  Seyyiduna Seyyidul KevneynSeyyiduna Aynun Naim

  Seyyiduna Aynul GırrSeyyiduna Sa‘dullah 

  Seyyiduna Sa‘dul HalkSeyyiduna Hatibul Umem 

  Seyyiduna Rafiyur RutebSeyyiduna İzzul arab  

  Seyyiduna Sahibul Ferec (s.a.v.) 

  Sallallahu aleyhi ve ala alihi Allahumme ya Rabbi bicahi Nebiyyikel 

  Mustafa ve Resulukel Seyyiduna Murtaza (s.a.v.) 

  Seyyiduna Tahir kulubena min kulli vasfiyn yubaiduna an muşahadetike

  ve muhabbetike ve emmitna ala sunnetihi 

  vel cemaati veş şevki ila ligaike ya Zel-Celali vel-Íkram 

  ve Sallallahu ala Seyyiduna ve Mevlana Muhammedin 

  ve ala alihi ve sahbihi vesellim teslima 

 • Bismillahirrahmanirrahim

  Elhamdulillahi Rabbil alemin. 

  Ve hasbiyallahu nimel vekil.

  Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym.

   

  Allahumme inni ebreu ileyke min havli 

  ve kuvveti ila havlike ve kuvvetike. 

   

  Allahumme inni neveytu bisselati alen Nebiyyi Sallallahu aleyhi vesellem,

  imtisale bi emrike ve tasdiken li nebiyyike Seyyiduna Muhammedin

  Sallallahu aleyhi vesellem 

  ve mehabbeten fiyhi 

  ve şevken ileyhi 

  ve tazimen li kadrihi 

  ve li kevnihi ehlen li zalike, fetekabbelha minni bi fadlike 

  ve ihsanike 

  ve ezil hicabel gafleti an kalbi vec anni min ibadikes Salihiyn. 

  Allahumme sidhu şerefen ala şerefiyhillezi evleytehu. 

  Ve izzen ala izzihillezi adeytehu. 

  Ve nuren ala nurihillezi minhu halektahu. 

  Ve ali mekamehu fiy mekametil murseliyn. 

  Ve derecetehu fiy derecetin Nebiyyin.  

  Ve eseluke ridake ve ridahu ya Rabbelalemiyn meal 

  afiyyetid daimeti vel mevti alel kitabi ves sunneti 

  vel cemaati ve kelimeteyiş şehadeti ala tehkikiha min gayri tayirin vela tebdil. 

  Vağfiyrli mertekeptuhu bimennike ve fadlike. 

  Ve cudike ve keremike ya ekremel ekremiyn 

  ve Sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve alihi ve sahbihi vesellem. 

 • Bismillahirrahmanirrahim 

  Sallallahu ala Seyyiduna ve Mevlana Muhammedin 

  ve ala alihi ve sahbihi vesellem 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna 

  Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyeti. 

  Kema salleyte ala Seyyidina ibrahime ve barik ala Seyyiduna Muhammedin

  ve ezvacihi ve zurriyeti. 

  Kema barekte ala ali Seyyiduna İbrahime 

  ve inneke hamidun mecid 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala alihi kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema barekte 

  ala ali Seyyiduna İbrahime fil alemine inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyiduna İbrahim. 

  Ve barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyiduna İbrahime 

  inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime 

 • ve barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyiduna İbrahime 

  inneke hamidun mecidun. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinin Nebiyyil 

  ummiyyi ve ala ali Seyyiduna Muhammed. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin abdike 

  ve Resulik. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammed. 

  Kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecidun. 

   

  Allahumme barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid.

   

  Allahumme ve terahham ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammed. 

  Kema terahhamte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme ve tehannen ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammed, 

  kema tahannente ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. 

   

 • Allahumme ve sellim ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammed, 

  kema sallemte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammed, 

  verham Seyyiduna Muhammeden 

  ve ale Seyyiduna Muhammedin 

  ve barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammed, 

  kema salleyte ve rahimte 

  ve barekte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahime 

  fil alemine inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinin nebiyi 

  ve ezvacihi ummehatil mu‘minin, 

  ve zurriyetihi ve ehli beytihi 

  kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime 

  inneke hamidun mecid.

   

  Allahumme barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyiduna İbrahime 

  inneke hamidun mecid. 

 • Allahumme dahiyel medhuvvat, ve bariel mesmukat, 

  ve Cebbarel kulubi ala fitretiha şakiyyiha 

  ve saidiha, hac‘al şeraife salavatike 

  ve nevamiye berekatike 

  ve rafete tahannunike ala Seyyiduna Muhammedin abdike 

  ve resulik, el fatihi lima uğlika vel hatimi lima sebeka

  vel mu‘linil hakka bilhakkı veddamiği li cey şatil ebatil. 

   

  Kema hummile fad ta‘laa biemrike bitaatike 

  mustevfizen fiy merdatik, vaiyen li vahyik, hafızan li ahdik, 

  maziyeten ala nefazi emrike hatta evra kabesen li kabisin

  alaullahi tasilu bi ehlihi esbabehu bihi hudiyetil kulubu ba‘de havzatil fiyteni vel ismi

  ve ebhece mudihatil a‘lam.

   

  Ve nairatil ahkam 

  Ve muniratil İslam Fehuve eminukel memun 

  Ve haziun ilmikel mahzun Ve Şehiduke yevmeddini 

  ve baisuke ni‘meten ve Resulike bil hakkı rahme. 

   

  Allahummefsahlehu fiy adnike

  ve eczihi muzaafatil hayri min fazlike muhenneatin lehu gayre mukedderatin

  min fevzi sevabikel mahluli ve cezili ataikel ma‘lul. 

  Allahumme ali ala binain nasi binaeh, 

  ve ekrim mesvahu ledeyk, 

  ve nuzulehu ve etmim lehu Nurehu 

  ve eczihi minibti‘asike lehu makbuleş şehadeti 

  ve merdiyyel mekaleti za mantıkin adilin 

  ve huttetin faslin ve burhanin azim. 

 • İnnellahe ve melaiketehu yusallune 

  alennebiyy ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi 

  ve sellimu teslime.  

  Lebbeyk Allahumme Rabbi ve sa‘deyke salavatullahib 

  berrir rahimi vel melaiketil mukarrebine

  ven nebiyyine vessıddıkıyne veşşuhedai vessalihin.

  Vema sebbaha leke min şey‘in ya Rabbel 

  alemine ala Seyyidena Muhammed ibni Abdullahi hatemin 

  Nebiyyine ve Seyyidil Murseline ve imamil Muttekıyne 

  ve Resuli Rabbil alimineş şahidil beşiddai ileyke 

  biiznikes siracil muniri aleyhis selam. 

   

  Allahummece‘al salavatike ve berekatike ve rahmetike 

  ala Seyyidil Murseline ve imamil Muttekıyne 

  ve hatemin Nebiyyine Seyyiduna Muhammedin ahdike 

  ve Resulike imamil hayri ve kaa‘idil hayri ve Resulir Rahme. 

   

  Allahum-mebashu mekamen mahmuden yağbituhu fiyhil 

  evvelune vel ahirun. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime 

  inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme barik ala SeyyidunaMuhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyiduna İbrahime

  inneke hamidun mecid. 

 • Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi 

  ve zurriyetihi ve ehli beytihi ve asharihi 

  ve ansarihi ve eşyaihi ve muhibbihi 

  ve ummetihi ve aleyna maahum ecmaine 

  ya Erhamer rahimin. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin

  adede men salla aleyhi 

  ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adede 

  men lem yusalli aleyh, 

  ve salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  kema emertena bissalati aleyh. 

  Ve salli aleyhi kema yuhibbu en yusallu aleyh. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  kema emertena en nusalliye aleyh. 

  Allahumme, salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema huve ehluh, 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin  

  kema tuhibbu ve terdahu leh. 

   

  Allahumme ya Rabbe Seyyiduna Muhammedin 

  ve ale Seyyiduna Muhammedin 

  salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ali Seyyiduna Muhammedin 

  ve ağdi Seyyidina Muhammeden ed derecete 

  vel vesilete fil cenne. 

   

 • Allahumme ya Rabbe Seyyiduna Muhammedin ve ali Seyyiduna Muhammedinin 

  ecsi Seyyidina Muhammeden sallallahu aleyhi ve selleme ma huve ehluh. 

  Allahumme salli ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin ve ala ehli beytih

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  hatta la yebka minessalati şey‘. 

  VerhamSeyyidina Muhammeden ve ale Seyyiduna Muhammedin 

  hatta la yebka minerrahmeti şey.

  Ve barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey. 

  Ve sellim ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyidina Muhammedin hatta la yebka minesselami şey. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  fil evveline ve salli ala Seyyiduna Muhammedin fil ahirin. 

  Ve Salli ala Seyyiduna Muhammedin fiynnebiyyine 

  ve salli ala Seyyiduna Muhammedin fil murselin. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin fil meleil a‘la ila yevmiddin. 

   

  Allahumme a‘tı Seyyidina Muhammeden el vesilete 

  vel fazilete veşşerefe ved derecetel kebira. 

  Allahumme inni amentu bi Seyyiduna Muhammedin 

  ve lem erehu fela tahrimni fil cinani ru‘hiyetehu 

  ver zukni sohbeteh 

  ve teveffeni ala milletihi 

  ve veskıni min havzihi meşreban 

  ve reviyyen saigan henien la nazmeu ba‘dehu ebeden 

  inneke ala kulli şey‘in kadir. 

 • Allahumme ebliğ ruhe Seyyiduna Muhammedin minni tahiyyeten ve selame. 

  Allahumme ve kema amentu bi Seyyidina Muhammedin 

  ve lem erehu fela tahrimni fil cinani ru‘hiyeteh.

  Allahumme takabbel şefaate Muhammedinil kubra verfa derecetehul ulya 

  ve atihi su‘lehu fil ahireti 

  vel ula kema ateyte Seyyiduna İbrahime 

  ve Seyyiduna Musa. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammed, 

  kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahim, 

  ve barik ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema barekte ala Seyyiduna İbrahime ve ala 

  ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid

   

  Allahumme salli ve sellim ve barik ala 

  Seyyiduna Muhammedin Nebiyyike ve Resulik, 

  ve Seyyidunaİbrahime Halilike ve Safiyyyik, 

  ve Seyyiduna Musa Kelimik, ve neciyyike 

  ve Seyyiduna İsa Tuhike ve Kelimetik, 

  ve ala cemi‘i melaiketike ve Resulike ve Enbiyaike 

  ve hiyeretike min halkık, 

  ve esfiyyaike ve hassetike 

  ve evliyaike min ehli ardıke ve semaik, 

  ve sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin adede halkıhı

  ve rızae nefsihi ve zinete arşihi 

  ve midade kelimatihi ve kema huve ehluhu 

 • ve kullema zekerehuz zakirune 

  ve afele an zikrihil gafilune 

  ve ala ehli beytihi 

  ve itretihit tahirine 

  ve selleme teslima. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ezvacihi ve zurriyatihi 

  ve ala cemi‘in Nebiyyine vel Murseline 

  vel melaiketi vel mukarrebin, 

  ve cemiil ibadillahis salihine adede 

  ma emtartis-semai munzubeyneteha 

  ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adede 

  ma enbetetil ardi munzu dehevteha. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adeden 

  nucumi fiyssemai feinneke ahseyteha. 

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adede

  ma teneffesetil ervahu munzu halekteha.

  Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adede

  ma halakte ve ma tahluku ve ma ehata bihi ilmuke 

  ve ed‘afe zalik. 

   

  Allahumme salli aleyhim adede halkıke 

  ve rızaae nefsike 

  ve zinete arşike 

  ve midade kelimatike 

  ve meblağa ilmike 

  ve ayatik. 

 • Allahumme salli aleyhim salaten tefuku 

  ve tafdulu salatel musalline aleyhim minel halkı ecmaine 

  kefadlike ve ala cemi‘il halkık. 

   

  Allahumme salli aleyhim salaten daimeten 

  mustemirreted devami ala merril leyali 

  vel eyyami muttasıleted devami lenkıdae leha 

  velensı-rame ala merril leyali 

  vel eyyami adede kulli vabilin vetal. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin Nebiyyike 

  ve Seyyiduna İbrahime Halilike 

  ve ala cemi‘il Enbiyaike 

  ve Esfiyyaike min ehli ardıke 

  ve semaike adede halkıke 

  ve rızae nefsik, ve zinete arşike 

  ve midade kelimatike ve munteha ilmike 

  ve zinete cemi‘i mahlukatike salaten 

  mukerrereten ebeden adede ma ahsa ilmuke 

  ve mil‘e ma ahsa ilmuke 

  ve ad‘afe ma ahsa ilmuke salaten tezidu 

  ve tefuku ve tafdulu salatel musalline aleyhim 

  minelhalkı ecmaine kefadlike ala cemi‘il-halkik. 

   

  Ayağa kalk! 

  Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, 

  Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, 

  Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. 

 • Allahummec‘alni mimmen lezime millete 

  Nebiyyike Seyyiduna Muhammedin 

  sallallahu aleyhi ve selleme. 

  Ve azzeme hurmetehu 

  ve eazze kelimetehu 

  ve hafıza ahdehu ve zimmetehu 

  ve nasara hizbehu ve da‘vetehu. 

  Ve kessere tabiihi ve firkatehu 

  ve vafa zumretehu ve lem yuhalifu sebilehu

  ve sunneteh. 

   

  Allahumme inni es‘elukel istimsake bi sunnetihi. 

  Ve euzubike minel inhirafi yamma cae bihi. 

   

  Allahumme inni es‘eluke min hayri ma saleke minhu 

  Seyyiduna Muhammedun Nebiyyuke 

  ve Resuluke sallallahu aleyhi ve sellem. 

   

  Ve euzubike min şerri mesteazeke minhu 

  Seyyidina Muhammedun Nebiyyuke 

  ve Resuluke Sallallahu aleyhi ve Sellem.

   

  Allahumme‘sımni min şerril fiyteni 

  ve afiyni min cemiil miheni 

  ve eslih minni ma zahare 

  ve ma batane 

 • ve nakkı kalbi minel hikdi vel hasedi. 

  Ve la tec‘al aleyye tibaeten li ehade. 

   

  Allahumme inni es‘elakel ahze biahseni ma ta‘lem. 

  Vetterke li seyyii ma ta‘lemu. 

  ve es‘eluket tekeffule birrızkı vezzuhde filkefafiy 

  Vel mahrece bilbeyani min kulli şubhetin. 

  Vel felece bis(s.a.v.)abi fiy-kulli huccetin 

  vel adle fil gadabi 

  vel ridai vetteslime lima yecri binil kazau 

  vel iktisade fil fakrı vel gına. 

  Vet-tevazua fil kavli vel fiy‘li vessıdkı fil ciddi vel hezli. 

   

  Allahumme inne li zunuben fiyma beyni 

  ve beyneke ve zunuben fiyma beyni ve beyne halkık. 

   

  Allahumme ma kane leke minha fagfirhu. 

  Ve ma kane minha li halkıke fetehammelhu anni 

  ve egnini bifadlike inneke vasiul mağfira. 

   

  Allahumme nevvir bil ilmi kalbi vesta‘mil bitaatike bedeni. 

  Ve hallis minel fiyteni sırri. 

  Veşgal bil‘itibari fikri. Ve kını şerre vesa-visiş şeytani. 

  Ve ecirni minhu ya Rahmanu. 

  Hatta la yekune lehu aleyye Sultan. 

   

  Sadakallahulaziym 

   

 • Dua: 

  Es‘eluke bismikel azimuttamme Kebiri 

  en la tusallita aleyna Cabbaren aniden. 

  Ve la seytanen meriden 

  ve la insanen hasuden 

  ve la zaifen min halkike 

  Ve la Barren 

  Ve la faciren 

  ve la abiden 

  ve la aniden

  --- 3 x

  Ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal.

  ---

   

  Allahümme inni es ‘elükes-sıhhate vel afiyete vel emanete 

  ve hüsnel-hulkı ver rızae bil kaderi birahmetike 

  ya Erhamerrahimin

  Allahümme inni es’elükes-sebate fil emri 

  vel azimete aler ruşdi. 

  Ve es’elüke şükrü nimetike  

  ve husne ibadetike.

  Ve es’elüke lisanen sadikan  

  ve kalben  selimen. 

  Ve euzü bike  min şerri ma ta’lemü. 

  Ve es’elüke min hayri ma ta’lemü. 

  Ve estağfiruke mimma ta’lemü.

   

 • Ala niyetişşifa ve deffi bela 

  ve rafilgala ve ala niyyetil futuh 

  ve ferric anil muslimin ve cemiil emvatina 

  ve emvatil muslimin ve Siddikkiyyun

  Allâhümme inni  es`elüke min hayri mâ seeleke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.)

  Ve neûzü bike min şerri mestaâzeke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun (s.a.v.).

  Ve entel-müstaân, ve  aleykel belâg,  

  ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim.

   

  Altın Silsienin ruhaniyetine hediye eyle: 

   

  İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed (s.a.v.), 

  Seyyiduna Ebu Bekir, 

  Seyyiduna Selmani Farisi, 

  Seyyiduna Kasim bin Muhammed, 

  Seyyiduna Caferi Sadık, 

  Seyyiduna Beyazıd Bestami, 

  Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,

  Seyyiduna Ebu Ali Farmedi, 

  Seyyiduna Yusuf Hamadani, 

  Seyyiduna Hızır as, 

  Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani, 

  Seyyiduna Arif Reyvegeri, 

  Seyyiduna Mahmud Fagnevi, 

  Seyyiduna Aziz Ali Ramitani, 

 • Seyyiduna Muhammed Semmasi, 

  Seyyiduna Seyyid Emir Kulal, 

  Seyyiduna Şahi Nakşibendi, 

  Seyyiduna Aladdin Attar, 

  Seyyiduna Yakup el Cerhi, 

  Seyyiduna Ubeydullah Ahrar, 

  Seyyiduna Muhammed Zahid, 

  Seyyiduna Derviş Muhammed, 

  Seyyiduna Ahmed Emkeneki, 

  Seyyiduna Muhammed Bakibillah, 

  Seyyiduna İmam Rabbani, 

  Seyyiduna Muhammed Masum, 

  Seyyiduna Şeyh Seyfeddin, 

  Seyyiduna Nur Muhammed, 

  Seyyiduna Habibullah Canı Canan, 

  Seyyiduna Abdullah Dehlevi, 

  Seyyiduna Halid el Bağdadi, 

  Seyyiduna İsmail Dağıstani, 

  Seyyiduna Has Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Cemaleddin Gumuki, 

  Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri, 

  Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni, 

  Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,

  Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani, 

  Seyyiduna Sahib el Zaman Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani-el Rabbani ks. 

  Seyyiduna Şeyh Mehmed el Rabbani ks 

  el Fatiha! 

   

 • Bahusus Sahib el zaman Mehdi as ve Vuzera: 

   

  1 - Şehamet ul Ferdani ks 

  2 - Yusuf es Sıddiyk ks 

  3 - Abdurrauf ul Yemani ks 

  4 - İmam ul Arifin Emanul Hakk ks 

  5 - Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks 

  6 - Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks 

  7 - Burhan elKermai Gavs ul Enam ks 

  Ya Sahib el Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. 

  Alallahu Teala derecatihim daimen 

  ve berakatihim 

  ve enfasehumul kudsiyyeti 

  bi hurmeti men la Nebiyye badehu 

  bi hurmeti suret ul Fatiha!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

powered by webEdition CMS