Delail'ül Hayrat
Bismillahirrahmanirrahim

Delail-ül Hayrat

Sonntag :: Pazar

 • Niyet: 

  Neveyt ul erbain

  Neveyt ul halvet

  Neveyt ul uzlet

  Neveyt ul itikaf

  Neveyt ul riyazet

  Neveyt ul  süluk

  Lillahi Teala fi hazel mescid

   

  El Hayyu la Yemut: 

  Levlake Levlak lema halaktul eflak. İnneke Mansur. 

  Ya Habibi ya Resul.

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede men sebbehake 

  ve kaddesege ve secedeleke 

  ve azzameke min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra. 

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede 

  kulli senetin halaktehum fiyha min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra.

 • Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adedessehabil cariya. 

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adeder riyahiz zariya.

  Min yevmi halakted dunya ila yevmel kıyameti 

  fiy-kulli yevmin elfe merra. 

  Ve en tusalli aleyhi 

  ve ala alihi adede ma hebbetir riyahu aleyhi 

  ve harreketu minel ağsani vel eşcari 

  ve evrakis simari vel ezhari 

  ve adede ma halakte ala karari ardike 

  ve ma beyne semavatike min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede 

  emvaci biharike min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra 

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adeder remli 

  vel hasa ve kulli hacerin 

  ve mederin halaktehu 

  fiy meşarıkıl ardi ve megaribiha sebliha 

  ve cibaliha ve evdiyetiha min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra.

 • Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede 

  nebatilardi fiy kıbletiha ve cevfiha ve şarkıha ve garbiha 

  ve sehliha ve cibaliha min şecerin ve semerin ve evrakın 

  ve zer‘in ve cemi ma ahrecet 

  vema yahrucu minha min nebatiha berekatiha 

  min yevme halakted dunya

  ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede 

  ma halakte minel insi vel cinni 

  ve şeyatini vema ente halikuhu minhum 

  ila yevmil kiyameti fiy kulli yevmin elfe merra. 

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede enfasihim 

  ve elfazihim ve elhazıhim min 

  yevme halakted dunya ila yevmil kıyameti 

  fiy-kulli yevmin elfe merra. 

   

  Ve en tusalliye aleyhi ve ala alihi adede 

  tayaranil cinni ve hafakanil insi min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra

 • Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi kulli şa`retin fiy ebdanihim 

  ve vucuhihim ve ala alihi adede kulli şa`retin fiy ebdanihim 

  ve vucuhihim ve ala ruusihim munzu halakted dunya 

  ila yevmil kiyameti fiy-kulli yevmin elfe merra. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede 

  kulli behimetin halakteha ala ardike sagireten ve kebireten 

  fiy meşarıkıl ardı ve megaribiha mimma ulime ve mimma 

  la ya‘lemu ilmehu illa ente min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede 

  men salla aleyhi ve adede menlem yusalli aleyhi 

  ve adede men yusalli aleyhi ila yevmil kıyameti 

  fiy-kulli yevmin elfe merra. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adedel ahyai 

  vel emvati ve adede ma halakte min hitanin 

  ve tayrin ve nemlin ve nahlin ve haşera. 

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi filleyli iza ya şa vennehari iza tecella.

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi fil ahireti vel ula.

 • Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi munzukane 

  fil mehdi sabiyyen ila en sare kehlen mehdiyyen 

  fekabadtehu ileyke adlen marziyyen liteb‘asehu şefiya. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede 

  halkike ve rızae nefsike ve zinete arşike 

  ve midade kelimatike ve en tu‘tiyehul 

  vesilete velfazilete veddereceter refiate 

  velhavzel mevrude vel makamel mahmude 

  vel izzel memdude 

   

  Ve en tuazzime burhane. 

  Ve en tuşerrife bunya-nehu. 

  Ve en terfea mekanehu. 

  Ve en tes-ta‘milna ya mevlana bisunnetihi. 

  Ve en tumitena ala milletih. 

  Ve en tahşurena fiy zumretihi ve tahte livaihi. 

  Ve en tec‘alna min rufekaihi 

  Ve en turidena havza. 

  Ve en teskıyena bike‘sihi 

 • Ve en tenfe‘ana bi mehabbetihi. 

  Ve en tetube aleyna 

  Ve en tuafiy-yena min cemi‘il belai 

  vel belvai vel fiyteni ma zahare minha vema batan. 

  Ve en terhamena 

  ve en ta‘fuve anna 

  ve tağfirlena 

  ve licemi‘il mu‘minine 

  vel muminati 

  vel muslimine 

  vel muslimatil ahyai minhum 

  vel emvati 

  Vel hamdu lillahi rabbil alemin. 

  Ve huve hasbi ve nimel vekilu 

  Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin ma sece‘atil hamaim 

  ve hametil havaim 

  ve serehatil behaim

 • ve nefeatit temaim 

  ve şuddetil amaim 

  ve nemetin nevaim 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin ma eblecel isbahu 

  veheb-betir riyau ve debbetil eşbahu 

  ve teakabel guduvvu 

  verrevahu ve tukullidetis şifahu 

  va‘tukıletir rimahu sahhatil ecsadu 

  vel ervah. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin ma daratil eflaku 

  ve decetil ehlaku ve sebbehatil emlak. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyiduna İbrahim 

  ve barik ala Seyyiduna Muhammedin

   ve ala ali Seyyiduna Muhammedin

 • kema barekte ala Seyyiduna İbrahime 

  fil alemin inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin ma taleatiş şemsu 

  vema sulliyetil hamsu vema teallaka berkun 

  Ve tedeffaka vedkun vema sebbeha. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin miles semavati velardı 

  ve mil‘e ma beynehuma 

  ve mil‘e maşi‘te min şey‘in ba‘d. 

  Allahumme kema karne bi a‘bair risaleti 

  vestenkazel halka minel cehaleti 

  Ve cahede ehlukufri veddalaleti. 

  Ve dea ila tevhidike 

  ve kaseş şedaide fiy irşadi abidike. 

   

  Fe‘atıhillahumme su‘lehu. 

  Ve bellighu me‘muleh. 

  Ve atıhil vesilete

 • vel fazilete veddereceter refiate. 

  Veb‘ashul makamel mahmudellezi 

  ve‘adtehu inneke la tuhliful miad. 

   

  Allahumme vece‘alna minel muttebiine li şeri‘atihil nuttesıfine

  bi mehabbetihil muhtedine bi hedyihi ve siretihi 

  Ve teveffena ala sunnetihi 

  Vela tahrimna fadla şefa‘atih. 

  Vahşurna fiy etbaihil gurril muhacceline 

  Ve eşya‘ihis sabikıyne 

  Ve eshabil yemini 

  Ya Erhamer rahimine. 

   

  Allahumme salli ala melaiketike vel mukarrebine 

  Ve ala enbiyaike vel murseline 

  Ve ala ehli taatıke ecma‘ine 

  vece‘alna bissalati aleyhim minel merhumin. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinil 

  meb‘usi min tihamete vel amiri bil ma‘ru

 • fiy vel istikameti veşşefi‘i li ehliz zunubi 

  fiy arasatil kıyame. 

  Allahumme ebliğ anna nebiyyena ve şefiyana 

  ve habibena efdales salati vetteslimi 

  vebeashul makamel mahmudel kerime 

  ve atıhil fazilete vel vesilete 

  veddereceter refiatelleti 

  veadtehu fil mevkı fiy azim. 

  Ve salli allahumme aleyhi salaten daimeten 

  muttasıleten tetevala ve tedum. 

   

  Allahumme salli aleyhi ve ala alihi malahe barikun 

  ve zerre şarikun ve vekabe gasıkun venhemere vadik. 

  Ve salli aleyhi ve ala alihi mil‘el levhi vel fezaai 

  ve misle nucumis semai ve adedel katri vel hasa. 

  Ve salli aleyhi ve ala alihi salaten la tuaddu ve la tuhsa. 

  Allahumme salli aleyhi zinete arşike ve meblağa rizaike 

  ve midade kelimatike ve munteha rahmetik. 

   

  Allahumme salli aleyhi ve ala alihi ve ezvacihi ve zurriyetihi

 • Ve barik aleyhi ve ala alihi ve ezvacihi ve zurriyetihi 

  kema salleyte ve barekte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. 

   

  Ve cazihi anna efdale ma cazeyte nebiyyen an ummetih

  vece‘alna minel muhtedine bimin-haci şeriatih 

  vehdina bihedyihi

  ve teveffena ala milletih vahşurna 

  yevmel fezeil ekberi minel aminine fiy zumretih 

  ve emitna ala hubbihi 

  ve hubbi alihi 

  ve ashabihi 

  ve zurriyetih. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  efdale enbiyaike 

  Ve Ekremi asfiyyaike 

  Ve imamı evliyaike 

  Ve hatemi enbiyaike 

  Ve Habibi Rabbil alimine

 • Ve şehidil murseline 

  Ve şefi‘il muznibin. 

  Ve seyyidi 

  veledi Ademe ecma‘ine el merfu‘iz zikri 

  fil melaiketil mukarrebinel beşirin-neziris siracil munir. 

  Essadigil eminil hakkıl mubinir raufiyr rahimil 

  hadi ila sıratil mustakıy-millezi 

  ateytehu seb‘an minel mesani 

  vel kuranel azime nebiyyir rahmeti.

  Ve hadil ummeti evvelu men tenşakku anhul ardu 

  ve yedhulul cenneh. 

  El mueyyedi Seyyiduna Cibrile ve Seyyiduna Mikailel mubeşşeri bihi fiy-tevrati 

  vel incil el mustafal muctebel muntehebi ebil kasımi 

  Seyyiduna Muhammed 

  ibni Abdullah

  ibni Abdil Muttalib 

  ibni Haşim. 

   

  Allahumme salli ala melaiketike 

  vel mukarrebinellezine yusebbihunel leyle

 • ven nehare la yefturune 

  Vela ya‘sunallahe ma emrehum 

  ve yef ‘alune ma yu‘merun. 

   

  Allahumme ve kemastafeytehum sufera e ila rusulike 

  ve ummenae ala vahyike ve şuhedae ala halkik 

  ve harrakte lehum kunufe hucubike 

  ve etla‘tehum ala meknuni gaybik.

  Vahterte minhum hazeneten li cennetik. 

  Ve  hameleten li arşik ve ce‘al-tehum min eksere cunudike. 

  Ve faddeltehum alel vera 

  ve eskente-humus semavatil ula 

  ve nezzehtehum anilmeasi veddenaati 

  ve kaddestehum anin nekaisi 

  vel afati fasalli aleyhim salaten daimeten teziduhum biha fadla. 

  Ve tece‘aluna listigfarihim biha ehla. 

   

  Allahumme ve salli ala cemi`‘i enbiyaike 

  ve rusulikellezine şerahte sudurehum 

  ve evda‘tehum hikmeteke

 • ve tavvektehum nubuvvetek. 

  Ve enzelte aleyhim kutubeke 

  ve hedeyte bihim halkake 

  Ve deav ila tevhidike 

  ve şevveku ila va‘dike 

  ve havvefu min vaidik.

  Ve erşedu ila sebilike 

  ve kamu bi huccetike 

  ve delilike. 

  Ve sellimillahumme aleyhim teslimen 

  veheb lena bissalati aleyhim ecren azima. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin salaten daimeten 

  makbuleten tueddi biha anna hakkahul azim. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin sahibil husni vel cemal. 

  vel behceti vel kemali 

  vel behai vennuri vel vildani 

  vel huri vel gurefe vel kusuri 

  vel lisani niş şekur.

 • vel kalbil meşkuri 

  vel ilmil meşhuri 

  vel ceyşil mansuri vel benine 

  vel benati vel ezvacit tahirati 

  vel uluvvi aleddereca. 

  vezzemzemi velmakami 

  velmeş‘aril haram. 

  vectinabilasami 

  veterbiyetil eytami 

  vel hacci 

  ve tilavetil kur‘an. 

  ve tesbihir rahmani 

  Vesiyami ramazane 

  vel livail-makudi vel keremi. 

  Vel cudi vel vefai bil uhudi. 

  Sahibil rağbeti vettergib. 

  Vel bağletiven necibi. 

  Vel havzi vel kadibin nebiyyil evvabin natıkı 

  bissevabil menuti fil kitabin nebiyyi abdillahin nebiyyi 

  kenzillahin nebiyyi huccetillahin nebiyyi

 • men etaahu fekad etaallah. 

  Ve men esahu fekad asallahen nebiyyil arabiyyil kureşiyyiz

  zemzemiyyil mekkiyyit tihamiyyi Sahibil vechil cemil.  

  vettarfil kehil vel haddil esil vel Kevseri ves selsebili, 

  kahiril mudaddine, mubidil kafirin, ve katilil muşrikine 

  Kaidil gurril muhacceline ila cennatin naim 

   

  Ve civarilkerimi Sahibi Seyyiduna Cibrile aleyhisselam 

  ve Resuli Rabbil alemine 

  ve şefiil muznibine 

  ve gayetilgamam. 

  ve misbahizzalam 

  ve kamerittamami 

   

  Sallallahu aleyhi ve ala alihil Mustafeyne min ethari cibilletin Salaten daimeten

  alel ebedi gayre mudme-hilletin 

  Sallallahu aleyhi ve ala alihi salaten yeteceddedu 

  biha huburuhu 

  ve yuşerrefu 

  biha fil mi‘adi ba‘suhu ve nuşuruh. 

 • Fesallallahu aleyhi

  ve ala alihil encumit tavali‘i Salaten tecudu aleyhim 

  ecbedel guyusil hevamih. 

   

  Erselehu min ercehil arabi mizanen 

  ve evdahiha beyanen 

  ve efsahiha lisanen 

  ve eşmehiha imanen 

  ve a‘laba makamen 

  ve ehlaha kelamen 

  ve evfaha zimanen 

  ve esfaha regama.

   

  Fe evdahat tarikate 

  ve nasahal halikate 

  ve şeherel İslame 

  ve kesserel esname 

  ve ezharel ahkame 

  ve hazarel haram. 

  Ve amme bil in‘ami

 • Sallallahu aleyhi ve ala alihi fiy-kulli mahfilin 

  ve makamin efdales salati vesselami 

  Sallallahu aleyhi ve ala alihi avden 

  ve bed‘en salaten tekunu zahireten ve virda. 

  Sallallahu aleyhi ve ala alihi salaten tammeten zakiyeten 

  Ve sallallahu aleyhi ve ala alihi salaten yetbeuha ravhun 

  ve reyhanun ve ya‘kubuha mağfiyretun ve rıdvan.

  Ve sallallahu ala efdali men tabe minhun niccaru 

  ve sema bihil feharu vestenaret bi nuri cebinihil akmar. 

  Ve tedaelet inde cudi yeminihil gamaimu vel bihar. 

  Seyyidina ve nebiyyina Muhammedinnillezi 

  bibahiri ayatihi edaetil encadu vel agvar. 

   

  Ve bimucizati ayatihi natakal kitabu 

  Ve tevateretil ahbar. 

  Sallallahu aleyhi ve ala alihi 

  ve ashabihillezine haceru linusratihi 

  ve nasaruhu fiy hicretihi feni‘mel muhacirune 

  ve ni‘mel ensar. 

  Salaten namiyeten daimeten ma seceat fiy eykihal etyar.

 • Ve hemmeat biveblihad dimetul midrar. 

  Zaafallahu aleyhi daime salavatih.

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala alihit tayyibinel kiramı salaten mevsuleten daimetel ittisali bidevami

  Zil Celali vel İkram. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinnillezi 

  huve kutbul celale. veşşemsun nubuvveti verrisaleti 

  vel hadi mineddalaleti 

  vel munkızu minel cehaleti 

  Sallallahu aleyhi veselleme salaten daimetel ittisali 

  vettevali muteakıbeten biteagubil eyyami velleyali. 

  Dua: 

  Es‘eluke bismikel azimuttamme Kebiri en la tusallita aleyna Cabbaren aniden. 

  Ve la seytanen meriden 

  ve la insanen hasuden 

  ve la daifen min halkike 

  Ve la Barren 

  Ve la faciren

 • ve la abiden 

  ve la aniden

   

  --- 3 x 

  Ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal

  ---

   

  Allahümme inni es ‘elükes-sıhhate vel afiyete vel emanete 

  ve hüsnel-hulkı ver rızae bil kaderi birahmetike 

  ya Erhamerrahimin

   

  Allahümme inni es’elükes-sebate  fil emri  

  vel azimete aler ruşdi. 

  Ve es’elüke şükrü nimetike  

  ve husne ibadetike .

  Ve es’elüke  lisanen  sadikan  

  ve kalben  selimen. 

  Ve euzü bike  min şerri ma ta’lemü. 

  Ve es’elüke  min hayri  ma ta’lemü. 

  Ve estağfiruke mimma  ta’lemü.

 • Allâhümme inni  es`elüke min hayri mâ seeleke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun(s.a.v.)

  Ve neûzü bike min şerri mestaâzeke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun(s.a.v.).

  Ve entel-müstaân, ve  aleykel belâg,  

  ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim

   

  Altın Silsienin ruhaniyetine hediye eyle: 

   

  İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed (s.a.v.), 

  Seyyiduna Ebu Bekir, 

  Seyyiduna Selmani Farisi, 

  Seyyiduna Kasim bin Muhammed, 

  Seyyiduna Caferi Sadık, 

  Seyyiduna Beyazıd Bestami, 

  Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,

  Seyyiduna Ebu Ali Farmedi, 

  Seyyiduna Yusuf Hamadani, 

  Seyyiduna Hızır as, 

  Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani,

 • Seyyiduna Arif Reyvegeri, 

  Seyyiduna Mahmud Fagnevi, 

  Seyyiduna Aziz Ali Ramitani, 

  Seyyiduna Muhammed Semmasi, 

  Seyyiduna Seyyid Emir Kulal, 

  Seyyiduna Şahi Nakşibendi, 

  Seyyiduna Aladdin Attar, 

  Seyyiduna Yakup el Cerhi, 

  Seyyiduna Ubeydullah Ahrar, 

  Seyyiduna Muhammed Zahid, 

  Seyyiduna Derviş Muhammed, 

  Seyyiduna Ahmed Emkeneki, 

  Seyyiduna Muhammed Bakibillah, 

  Seyyiduna İmam Rabbani, 

  Seyyiduna Muhammed Masum, 

  Seyyiduna Şeyh Seyfeddin, 

  Seyyiduna Nur Muhammed, 

  Seyyiduna Habibullah Canı Canan, 

  Seyyiduna Abdullah Dehlevi, 

  Seyyiduna Halid el Bağdadi,

 • Seyyiduna İsmail Dağıstani, 

  Seyyiduna Has Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Cemaleddin Gumuki, 

  Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri, 

  Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni, 

  Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,

  Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani, 

  Seyyiduna Sahib el Zaman 

  Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani-el Rabbani ks. 

  Seyyiduna Şeyh Mehmed el Rabbani ks 

  el Fatiha! 

   

  Bahusus Sahib el zaman Mehdi as ve Vuzera: 

   

  1 - Şehamet ul Ferdani ks 

  2 - Yusuf es Sıddiyk ks 

  3 - Abdurrauf ul Yemani ks 

  4 - İmam ul Arifin Emanul Hakk ks 

  5 - Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks 

  6 - Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks 

  7 - Burhan elKermai Gavs ul Enam ks 

 • Ya Sahib el Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. 

  Alallahu Teala derecatihim daimen 

  ve berakatihim ve enfasehumul kudsiyyeti 

  bi hurmeti men la Nebiyye badehu 

  bi hurmeti suret ul Fatiha!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Niyet: 

  Neveyt ul erbain

  Neveyt ul halvet

  Neveyt ul uzlet

  Neveyt ul itikaf

  Neveyt ul riyazet

  Neveyt ul  süluk

  Lillahi Teala fi hazel mescid

   

  El Hayyu la Yemut: 

  Levlake Levlak lema halaktul eflak. İnneke Mansur. 

  Ya Habibi ya Resul.

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede men sebbehake 

  ve kaddesege ve secedeleke 

  ve azzameke min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra. 

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede 

  kulli senetin halaktehum fiyha min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra.

 • Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adedessehabil cariya. 

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adeder riyahiz zariya.

  Min yevmi halakted dunya ila yevmel kıyameti 

  fiy-kulli yevmin elfe merra. 

  Ve en tusalli aleyhi 

  ve ala alihi adede ma hebbetir riyahu aleyhi 

  ve harreketu minel ağsani vel eşcari 

  ve evrakis simari vel ezhari 

  ve adede ma halakte ala karari ardike 

  ve ma beyne semavatike min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede 

  emvaci biharike min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra 

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adeder remli 

  vel hasa ve kulli hacerin 

  ve mederin halaktehu 

  fiy meşarıkıl ardi ve megaribiha sebliha 

  ve cibaliha ve evdiyetiha min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra.

 • Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede 

  nebatilardi fiy kıbletiha ve cevfiha ve şarkıha ve garbiha 

  ve sehliha ve cibaliha min şecerin ve semerin ve evrakın 

  ve zer‘in ve cemi ma ahrecet 

  vema yahrucu minha min nebatiha berekatiha 

  min yevme halakted dunya

  ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede 

  ma halakte minel insi vel cinni 

  ve şeyatini vema ente halikuhu minhum 

  ila yevmil kiyameti fiy kulli yevmin elfe merra. 

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede enfasihim 

  ve elfazihim ve elhazıhim min 

  yevme halakted dunya ila yevmil kıyameti 

  fiy-kulli yevmin elfe merra. 

   

  Ve en tusalliye aleyhi ve ala alihi adede 

  tayaranil cinni ve hafakanil insi min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra

 • Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi kulli şa`retin fiy ebdanihim 

  ve vucuhihim ve ala alihi adede kulli şa`retin fiy ebdanihim 

  ve vucuhihim ve ala ruusihim munzu halakted dunya 

  ila yevmil kiyameti fiy-kulli yevmin elfe merra. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede 

  kulli behimetin halakteha ala ardike sagireten ve kebireten 

  fiy meşarıkıl ardı ve megaribiha mimma ulime ve mimma 

  la ya‘lemu ilmehu illa ente min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede 

  men salla aleyhi ve adede menlem yusalli aleyhi 

  ve adede men yusalli aleyhi ila yevmil kıyameti 

  fiy-kulli yevmin elfe merra. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adedel ahyai 

  vel emvati ve adede ma halakte min hitanin 

  ve tayrin ve nemlin ve nahlin ve haşera. 

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi filleyli iza ya şa vennehari iza tecella.

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi fil ahireti vel ula.

 • Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi munzukane 

  fil mehdi sabiyyen ila en sare kehlen mehdiyyen 

  fekabadtehu ileyke adlen marziyyen liteb‘asehu şefiya. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede 

  halkike ve rızae nefsike ve zinete arşike 

  ve midade kelimatike ve en tu‘tiyehul 

  vesilete velfazilete veddereceter refiate 

  velhavzel mevrude vel makamel mahmude 

  vel izzel memdude 

   

  Ve en tuazzime burhane. 

  Ve en tuşerrife bunya-nehu. 

  Ve en terfea mekanehu. 

  Ve en tes-ta‘milna ya mevlana bisunnetihi. 

  Ve en tumitena ala milletih. 

  Ve en tahşurena fiy zumretihi ve tahte livaihi. 

  Ve en tec‘alna min rufekaihi 

  Ve en turidena havza. 

  Ve en teskıyena bike‘sihi 

 • Ve en tenfe‘ana bi mehabbetihi. 

  Ve en tetube aleyna 

  Ve en tuafiy-yena min cemi‘il belai 

  vel belvai vel fiyteni ma zahare minha vema batan. 

  Ve en terhamena 

  ve en ta‘fuve anna 

  ve tağfirlena 

  ve licemi‘il mu‘minine 

  vel muminati 

  vel muslimine 

  vel muslimatil ahyai minhum 

  vel emvati 

  Vel hamdu lillahi rabbil alemin. 

  Ve huve hasbi ve nimel vekilu 

  Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin ma sece‘atil hamaim 

  ve hametil havaim 

  ve serehatil behaim

 • ve nefeatit temaim 

  ve şuddetil amaim 

  ve nemetin nevaim 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin ma eblecel isbahu 

  veheb-betir riyau ve debbetil eşbahu 

  ve teakabel guduvvu 

  verrevahu ve tukullidetis şifahu 

  va‘tukıletir rimahu sahhatil ecsadu 

  vel ervah. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin ma daratil eflaku 

  ve decetil ehlaku ve sebbehatil emlak. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyiduna İbrahim 

  ve barik ala Seyyiduna Muhammedin

   ve ala ali Seyyiduna Muhammedin

 • kema barekte ala Seyyiduna İbrahime 

  fil alemin inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin ma taleatiş şemsu 

  vema sulliyetil hamsu vema teallaka berkun 

  Ve tedeffaka vedkun vema sebbeha. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin miles semavati velardı 

  ve mil‘e ma beynehuma 

  ve mil‘e maşi‘te min şey‘in ba‘d. 

  Allahumme kema karne bi a‘bair risaleti 

  vestenkazel halka minel cehaleti 

  Ve cahede ehlukufri veddalaleti. 

  Ve dea ila tevhidike 

  ve kaseş şedaide fiy irşadi abidike. 

   

  Fe‘atıhillahumme su‘lehu. 

  Ve bellighu me‘muleh. 

  Ve atıhil vesilete

 • vel fazilete veddereceter refiate. 

  Veb‘ashul makamel mahmudellezi 

  ve‘adtehu inneke la tuhliful miad. 

   

  Allahumme vece‘alna minel muttebiine li şeri‘atihil nuttesıfine

  bi mehabbetihil muhtedine bi hedyihi ve siretihi 

  Ve teveffena ala sunnetihi 

  Vela tahrimna fadla şefa‘atih. 

  Vahşurna fiy etbaihil gurril muhacceline 

  Ve eşya‘ihis sabikıyne 

  Ve eshabil yemini 

  Ya Erhamer rahimine. 

   

  Allahumme salli ala melaiketike vel mukarrebine 

  Ve ala enbiyaike vel murseline 

  Ve ala ehli taatıke ecma‘ine 

  vece‘alna bissalati aleyhim minel merhumin. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinil 

  meb‘usi min tihamete vel amiri bil ma‘ru

 • fiy vel istikameti veşşefi‘i li ehliz zunubi 

  fiy arasatil kıyame. 

  Allahumme ebliğ anna nebiyyena ve şefiyana 

  ve habibena efdales salati vetteslimi 

  vebeashul makamel mahmudel kerime 

  ve atıhil fazilete vel vesilete 

  veddereceter refiatelleti 

  veadtehu fil mevkı fiy azim. 

  Ve salli allahumme aleyhi salaten daimeten 

  muttasıleten tetevala ve tedum. 

   

  Allahumme salli aleyhi ve ala alihi malahe barikun 

  ve zerre şarikun ve vekabe gasıkun venhemere vadik. 

  Ve salli aleyhi ve ala alihi mil‘el levhi vel fezaai 

  ve misle nucumis semai ve adedel katri vel hasa. 

  Ve salli aleyhi ve ala alihi salaten la tuaddu ve la tuhsa. 

  Allahumme salli aleyhi zinete arşike ve meblağa rizaike 

  ve midade kelimatike ve munteha rahmetik. 

   

  Allahumme salli aleyhi ve ala alihi ve ezvacihi ve zurriyetihi

 • Ve barik aleyhi ve ala alihi ve ezvacihi ve zurriyetihi 

  kema salleyte ve barekte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. 

   

  Ve cazihi anna efdale ma cazeyte nebiyyen an ummetih

  vece‘alna minel muhtedine bimin-haci şeriatih 

  vehdina bihedyihi

  ve teveffena ala milletih vahşurna 

  yevmel fezeil ekberi minel aminine fiy zumretih 

  ve emitna ala hubbihi 

  ve hubbi alihi 

  ve ashabihi 

  ve zurriyetih. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  efdale enbiyaike 

  Ve Ekremi asfiyyaike 

  Ve imamı evliyaike 

  Ve hatemi enbiyaike 

  Ve Habibi Rabbil alimine

 • Ve şehidil murseline 

  Ve şefi‘il muznibin. 

  Ve seyyidi 

  veledi Ademe ecma‘ine el merfu‘iz zikri 

  fil melaiketil mukarrebinel beşirin-neziris siracil munir. 

  Essadigil eminil hakkıl mubinir raufiyr rahimil 

  hadi ila sıratil mustakıy-millezi 

  ateytehu seb‘an minel mesani 

  vel kuranel azime nebiyyir rahmeti.

  Ve hadil ummeti evvelu men tenşakku anhul ardu 

  ve yedhulul cenneh. 

  El mueyyedi Seyyiduna Cibrile ve Seyyiduna Mikailel mubeşşeri bihi fiy-tevrati 

  vel incil el mustafal muctebel muntehebi ebil kasımi 

  Seyyiduna Muhammed 

  ibni Abdullah

  ibni Abdil Muttalib 

  ibni Haşim. 

   

  Allahumme salli ala melaiketike 

  vel mukarrebinellezine yusebbihunel leyle

 • ven nehare la yefturune 

  Vela ya‘sunallahe ma emrehum 

  ve yef ‘alune ma yu‘merun. 

   

  Allahumme ve kemastafeytehum sufera e ila rusulike 

  ve ummenae ala vahyike ve şuhedae ala halkik 

  ve harrakte lehum kunufe hucubike 

  ve etla‘tehum ala meknuni gaybik.

  Vahterte minhum hazeneten li cennetik. 

  Ve  hameleten li arşik ve ce‘al-tehum min eksere cunudike. 

  Ve faddeltehum alel vera 

  ve eskente-humus semavatil ula 

  ve nezzehtehum anilmeasi veddenaati 

  ve kaddestehum anin nekaisi 

  vel afati fasalli aleyhim salaten daimeten teziduhum biha fadla. 

  Ve tece‘aluna listigfarihim biha ehla. 

   

  Allahumme ve salli ala cemi`‘i enbiyaike 

  ve rusulikellezine şerahte sudurehum 

  ve evda‘tehum hikmeteke

 • ve tavvektehum nubuvvetek. 

  Ve enzelte aleyhim kutubeke 

  ve hedeyte bihim halkake 

  Ve deav ila tevhidike 

  ve şevveku ila va‘dike 

  ve havvefu min vaidik.

  Ve erşedu ila sebilike 

  ve kamu bi huccetike 

  ve delilike. 

  Ve sellimillahumme aleyhim teslimen 

  veheb lena bissalati aleyhim ecren azima. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin salaten daimeten 

  makbuleten tueddi biha anna hakkahul azim. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin sahibil husni vel cemal. 

  vel behceti vel kemali 

  vel behai vennuri vel vildani 

  vel huri vel gurefe vel kusuri 

  vel lisani niş şekur.

 • vel kalbil meşkuri 

  vel ilmil meşhuri 

  vel ceyşil mansuri vel benine 

  vel benati vel ezvacit tahirati 

  vel uluvvi aleddereca. 

  vezzemzemi velmakami 

  velmeş‘aril haram. 

  vectinabilasami 

  veterbiyetil eytami 

  vel hacci 

  ve tilavetil kur‘an. 

  ve tesbihir rahmani 

  Vesiyami ramazane 

  vel livail-makudi vel keremi. 

  Vel cudi vel vefai bil uhudi. 

  Sahibil rağbeti vettergib. 

  Vel bağletiven necibi. 

  Vel havzi vel kadibin nebiyyil evvabin natıkı 

  bissevabil menuti fil kitabin nebiyyi abdillahin nebiyyi 

  kenzillahin nebiyyi huccetillahin nebiyyi

 • men etaahu fekad etaallah. 

  Ve men esahu fekad asallahen nebiyyil arabiyyil kureşiyyiz

  zemzemiyyil mekkiyyit tihamiyyi Sahibil vechil cemil.  

  vettarfil kehil vel haddil esil vel Kevseri ves selsebili, 

  kahiril mudaddine, mubidil kafirin, ve katilil muşrikine 

  Kaidil gurril muhacceline ila cennatin naim 

   

  Ve civarilkerimi Sahibi Seyyiduna Cibrile aleyhisselam 

  ve Resuli Rabbil alemine 

  ve şefiil muznibine 

  ve gayetilgamam. 

  ve misbahizzalam 

  ve kamerittamami 

   

  Sallallahu aleyhi ve ala alihil Mustafeyne min ethari cibilletin Salaten daimeten

  alel ebedi gayre mudme-hilletin 

  Sallallahu aleyhi ve ala alihi salaten yeteceddedu 

  biha huburuhu 

  ve yuşerrefu 

  biha fil mi‘adi ba‘suhu ve nuşuruh. 

 • Fesallallahu aleyhi

  ve ala alihil encumit tavali‘i Salaten tecudu aleyhim 

  ecbedel guyusil hevamih. 

   

  Erselehu min ercehil arabi mizanen 

  ve evdahiha beyanen 

  ve efsahiha lisanen 

  ve eşmehiha imanen 

  ve a‘laba makamen 

  ve ehlaha kelamen 

  ve evfaha zimanen 

  ve esfaha regama.

   

  Fe evdahat tarikate 

  ve nasahal halikate 

  ve şeherel İslame 

  ve kesserel esname 

  ve ezharel ahkame 

  ve hazarel haram. 

  Ve amme bil in‘ami

 • Sallallahu aleyhi ve ala alihi fiy-kulli mahfilin 

  ve makamin efdales salati vesselami 

  Sallallahu aleyhi ve ala alihi avden 

  ve bed‘en salaten tekunu zahireten ve virda. 

  Sallallahu aleyhi ve ala alihi salaten tammeten zakiyeten 

  Ve sallallahu aleyhi ve ala alihi salaten yetbeuha ravhun 

  ve reyhanun ve ya‘kubuha mağfiyretun ve rıdvan.

  Ve sallallahu ala efdali men tabe minhun niccaru 

  ve sema bihil feharu vestenaret bi nuri cebinihil akmar. 

  Ve tedaelet inde cudi yeminihil gamaimu vel bihar. 

  Seyyidina ve nebiyyina Muhammedinnillezi 

  bibahiri ayatihi edaetil encadu vel agvar. 

   

  Ve bimucizati ayatihi natakal kitabu 

  Ve tevateretil ahbar. 

  Sallallahu aleyhi ve ala alihi 

  ve ashabihillezine haceru linusratihi 

  ve nasaruhu fiy hicretihi feni‘mel muhacirune 

  ve ni‘mel ensar. 

  Salaten namiyeten daimeten ma seceat fiy eykihal etyar.

 • Ve hemmeat biveblihad dimetul midrar. 

  Zaafallahu aleyhi daime salavatih.

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala alihit tayyibinel kiramı salaten mevsuleten daimetel ittisali bidevami

  Zil Celali vel İkram. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinnillezi 

  huve kutbul celale. veşşemsun nubuvveti verrisaleti 

  vel hadi mineddalaleti 

  vel munkızu minel cehaleti 

  Sallallahu aleyhi veselleme salaten daimetel ittisali 

  vettevali muteakıbeten biteagubil eyyami velleyali. 

  Dua: 

  Es‘eluke bismikel azimuttamme Kebiri en la tusallita aleyna Cabbaren aniden. 

  Ve la seytanen meriden 

  ve la insanen hasuden 

  ve la daifen min halkike 

  Ve la Barren 

  Ve la faciren

 • ve la abiden 

  ve la aniden

   

  --- 3 x 

  Ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal

  ---

   

  Allahümme inni es ‘elükes-sıhhate vel afiyete vel emanete 

  ve hüsnel-hulkı ver rızae bil kaderi birahmetike 

  ya Erhamerrahimin

   

  Allahümme inni es’elükes-sebate  fil emri  

  vel azimete aler ruşdi. 

  Ve es’elüke şükrü nimetike  

  ve husne ibadetike .

  Ve es’elüke  lisanen  sadikan  

  ve kalben  selimen. 

  Ve euzü bike  min şerri ma ta’lemü. 

  Ve es’elüke  min hayri  ma ta’lemü. 

  Ve estağfiruke mimma  ta’lemü.

 • Allâhümme inni  es`elüke min hayri mâ seeleke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun(s.a.v.)

  Ve neûzü bike min şerri mestaâzeke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun(s.a.v.).

  Ve entel-müstaân, ve  aleykel belâg,  

  ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim

   

  Altın Silsienin ruhaniyetine hediye eyle: 

   

  İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed (s.a.v.), 

  Seyyiduna Ebu Bekir, 

  Seyyiduna Selmani Farisi, 

  Seyyiduna Kasim bin Muhammed, 

  Seyyiduna Caferi Sadık, 

  Seyyiduna Beyazıd Bestami, 

  Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,

  Seyyiduna Ebu Ali Farmedi, 

  Seyyiduna Yusuf Hamadani, 

  Seyyiduna Hızır as, 

  Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani,

 • Seyyiduna Arif Reyvegeri, 

  Seyyiduna Mahmud Fagnevi, 

  Seyyiduna Aziz Ali Ramitani, 

  Seyyiduna Muhammed Semmasi, 

  Seyyiduna Seyyid Emir Kulal, 

  Seyyiduna Şahi Nakşibendi, 

  Seyyiduna Aladdin Attar, 

  Seyyiduna Yakup el Cerhi, 

  Seyyiduna Ubeydullah Ahrar, 

  Seyyiduna Muhammed Zahid, 

  Seyyiduna Derviş Muhammed, 

  Seyyiduna Ahmed Emkeneki, 

  Seyyiduna Muhammed Bakibillah, 

  Seyyiduna İmam Rabbani, 

  Seyyiduna Muhammed Masum, 

  Seyyiduna Şeyh Seyfeddin, 

  Seyyiduna Nur Muhammed, 

  Seyyiduna Habibullah Canı Canan, 

  Seyyiduna Abdullah Dehlevi, 

  Seyyiduna Halid el Bağdadi,

 • Seyyiduna İsmail Dağıstani, 

  Seyyiduna Has Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Cemaleddin Gumuki, 

  Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri, 

  Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni, 

  Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,

  Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani, 

  Seyyiduna Sahib el Zaman 

  Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani-el Rabbani ks. 

  Seyyiduna Şeyh Mehmed el Rabbani ks 

  el Fatiha! 

   

  Bahusus Sahib el zaman Mehdi as ve Vuzera: 

   

  1 - Şehamet ul Ferdani ks 

  2 - Yusuf es Sıddiyk ks 

  3 - Abdurrauf ul Yemani ks 

  4 - İmam ul Arifin Emanul Hakk ks 

  5 - Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks 

  6 - Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks 

  7 - Burhan elKermai Gavs ul Enam ks 

 • Ya Sahib el Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. 

  Alallahu Teala derecatihim daimen 

  ve berakatihim ve enfasehumul kudsiyyeti 

  bi hurmeti men la Nebiyye badehu 

  bi hurmeti suret ul Fatiha!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Niyet: 

  Neveyt ul erbain

  Neveyt ul halvet

  Neveyt ul uzlet

  Neveyt ul itikaf

  Neveyt ul riyazet

  Neveyt ul  süluk

  Lillahi Teala fi hazel mescid

   

  El Hayyu la Yemut: 

  Levlake Levlak lema halaktul eflak. İnneke Mansur. 

  Ya Habibi ya Resul.

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede men sebbehake 

  ve kaddesege ve secedeleke 

  ve azzameke min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra. 

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede 

  kulli senetin halaktehum fiyha min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra.

 • Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adedessehabil cariya. 

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adeder riyahiz zariya.

  Min yevmi halakted dunya ila yevmel kıyameti 

  fiy-kulli yevmin elfe merra. 

  Ve en tusalli aleyhi 

  ve ala alihi adede ma hebbetir riyahu aleyhi 

  ve harreketu minel ağsani vel eşcari 

  ve evrakis simari vel ezhari 

  ve adede ma halakte ala karari ardike 

  ve ma beyne semavatike min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede 

  emvaci biharike min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra 

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adeder remli 

  vel hasa ve kulli hacerin 

  ve mederin halaktehu 

  fiy meşarıkıl ardi ve megaribiha sebliha 

  ve cibaliha ve evdiyetiha min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra.

 • Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede 

  nebatilardi fiy kıbletiha ve cevfiha ve şarkıha ve garbiha 

  ve sehliha ve cibaliha min şecerin ve semerin ve evrakın 

  ve zer‘in ve cemi ma ahrecet 

  vema yahrucu minha min nebatiha berekatiha 

  min yevme halakted dunya

  ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede 

  ma halakte minel insi vel cinni 

  ve şeyatini vema ente halikuhu minhum 

  ila yevmil kiyameti fiy kulli yevmin elfe merra. 

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede enfasihim 

  ve elfazihim ve elhazıhim min 

  yevme halakted dunya ila yevmil kıyameti 

  fiy-kulli yevmin elfe merra. 

   

  Ve en tusalliye aleyhi ve ala alihi adede 

  tayaranil cinni ve hafakanil insi min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra

 • Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi kulli şa`retin fiy ebdanihim 

  ve vucuhihim ve ala alihi adede kulli şa`retin fiy ebdanihim 

  ve vucuhihim ve ala ruusihim munzu halakted dunya 

  ila yevmil kiyameti fiy-kulli yevmin elfe merra. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede 

  kulli behimetin halakteha ala ardike sagireten ve kebireten 

  fiy meşarıkıl ardı ve megaribiha mimma ulime ve mimma 

  la ya‘lemu ilmehu illa ente min yevme halakted dunya 

  ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede 

  men salla aleyhi ve adede menlem yusalli aleyhi 

  ve adede men yusalli aleyhi ila yevmil kıyameti 

  fiy-kulli yevmin elfe merra. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adedel ahyai 

  vel emvati ve adede ma halakte min hitanin 

  ve tayrin ve nemlin ve nahlin ve haşera. 

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi filleyli iza ya şa vennehari iza tecella.

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi fil ahireti vel ula.

 • Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi munzukane 

  fil mehdi sabiyyen ila en sare kehlen mehdiyyen 

  fekabadtehu ileyke adlen marziyyen liteb‘asehu şefiya. 

   

  Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede 

  halkike ve rızae nefsike ve zinete arşike 

  ve midade kelimatike ve en tu‘tiyehul 

  vesilete velfazilete veddereceter refiate 

  velhavzel mevrude vel makamel mahmude 

  vel izzel memdude 

   

  Ve en tuazzime burhane. 

  Ve en tuşerrife bunya-nehu. 

  Ve en terfea mekanehu. 

  Ve en tes-ta‘milna ya mevlana bisunnetihi. 

  Ve en tumitena ala milletih. 

  Ve en tahşurena fiy zumretihi ve tahte livaihi. 

  Ve en tec‘alna min rufekaihi 

  Ve en turidena havza. 

  Ve en teskıyena bike‘sihi 

 • Ve en tenfe‘ana bi mehabbetihi. 

  Ve en tetube aleyna 

  Ve en tuafiy-yena min cemi‘il belai 

  vel belvai vel fiyteni ma zahare minha vema batan. 

  Ve en terhamena 

  ve en ta‘fuve anna 

  ve tağfirlena 

  ve licemi‘il mu‘minine 

  vel muminati 

  vel muslimine 

  vel muslimatil ahyai minhum 

  vel emvati 

  Vel hamdu lillahi rabbil alemin. 

  Ve huve hasbi ve nimel vekilu 

  Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin ma sece‘atil hamaim 

  ve hametil havaim 

  ve serehatil behaim

 • ve nefeatit temaim 

  ve şuddetil amaim 

  ve nemetin nevaim 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin ma eblecel isbahu 

  veheb-betir riyau ve debbetil eşbahu 

  ve teakabel guduvvu 

  verrevahu ve tukullidetis şifahu 

  va‘tukıletir rimahu sahhatil ecsadu 

  vel ervah. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin ma daratil eflaku 

  ve decetil ehlaku ve sebbehatil emlak. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin 

  kema salleyte ala Seyyiduna İbrahim 

  ve barik ala Seyyiduna Muhammedin

   ve ala ali Seyyiduna Muhammedin

 • kema barekte ala Seyyiduna İbrahime 

  fil alemin inneke hamidun mecid. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin ma taleatiş şemsu 

  vema sulliyetil hamsu vema teallaka berkun 

  Ve tedeffaka vedkun vema sebbeha. 

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin miles semavati velardı 

  ve mil‘e ma beynehuma 

  ve mil‘e maşi‘te min şey‘in ba‘d. 

  Allahumme kema karne bi a‘bair risaleti 

  vestenkazel halka minel cehaleti 

  Ve cahede ehlukufri veddalaleti. 

  Ve dea ila tevhidike 

  ve kaseş şedaide fiy irşadi abidike. 

   

  Fe‘atıhillahumme su‘lehu. 

  Ve bellighu me‘muleh. 

  Ve atıhil vesilete

 • vel fazilete veddereceter refiate. 

  Veb‘ashul makamel mahmudellezi 

  ve‘adtehu inneke la tuhliful miad. 

   

  Allahumme vece‘alna minel muttebiine li şeri‘atihil nuttesıfine

  bi mehabbetihil muhtedine bi hedyihi ve siretihi 

  Ve teveffena ala sunnetihi 

  Vela tahrimna fadla şefa‘atih. 

  Vahşurna fiy etbaihil gurril muhacceline 

  Ve eşya‘ihis sabikıyne 

  Ve eshabil yemini 

  Ya Erhamer rahimine. 

   

  Allahumme salli ala melaiketike vel mukarrebine 

  Ve ala enbiyaike vel murseline 

  Ve ala ehli taatıke ecma‘ine 

  vece‘alna bissalati aleyhim minel merhumin. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinil 

  meb‘usi min tihamete vel amiri bil ma‘ru

 • fiy vel istikameti veşşefi‘i li ehliz zunubi 

  fiy arasatil kıyame. 

  Allahumme ebliğ anna nebiyyena ve şefiyana 

  ve habibena efdales salati vetteslimi 

  vebeashul makamel mahmudel kerime 

  ve atıhil fazilete vel vesilete 

  veddereceter refiatelleti 

  veadtehu fil mevkı fiy azim. 

  Ve salli allahumme aleyhi salaten daimeten 

  muttasıleten tetevala ve tedum. 

   

  Allahumme salli aleyhi ve ala alihi malahe barikun 

  ve zerre şarikun ve vekabe gasıkun venhemere vadik. 

  Ve salli aleyhi ve ala alihi mil‘el levhi vel fezaai 

  ve misle nucumis semai ve adedel katri vel hasa. 

  Ve salli aleyhi ve ala alihi salaten la tuaddu ve la tuhsa. 

  Allahumme salli aleyhi zinete arşike ve meblağa rizaike 

  ve midade kelimatike ve munteha rahmetik. 

   

  Allahumme salli aleyhi ve ala alihi ve ezvacihi ve zurriyetihi

 • Ve barik aleyhi ve ala alihi ve ezvacihi ve zurriyetihi 

  kema salleyte ve barekte ala Seyyiduna İbrahime 

  ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid. 

   

  Ve cazihi anna efdale ma cazeyte nebiyyen an ummetih

  vece‘alna minel muhtedine bimin-haci şeriatih 

  vehdina bihedyihi

  ve teveffena ala milletih vahşurna 

  yevmel fezeil ekberi minel aminine fiy zumretih 

  ve emitna ala hubbihi 

  ve hubbi alihi 

  ve ashabihi 

  ve zurriyetih. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  efdale enbiyaike 

  Ve Ekremi asfiyyaike 

  Ve imamı evliyaike 

  Ve hatemi enbiyaike 

  Ve Habibi Rabbil alimine

 • Ve şehidil murseline 

  Ve şefi‘il muznibin. 

  Ve seyyidi 

  veledi Ademe ecma‘ine el merfu‘iz zikri 

  fil melaiketil mukarrebinel beşirin-neziris siracil munir. 

  Essadigil eminil hakkıl mubinir raufiyr rahimil 

  hadi ila sıratil mustakıy-millezi 

  ateytehu seb‘an minel mesani 

  vel kuranel azime nebiyyir rahmeti.

  Ve hadil ummeti evvelu men tenşakku anhul ardu 

  ve yedhulul cenneh. 

  El mueyyedi Seyyiduna Cibrile ve Seyyiduna Mikailel mubeşşeri bihi fiy-tevrati 

  vel incil el mustafal muctebel muntehebi ebil kasımi 

  Seyyiduna Muhammed 

  ibni Abdullah

  ibni Abdil Muttalib 

  ibni Haşim. 

   

  Allahumme salli ala melaiketike 

  vel mukarrebinellezine yusebbihunel leyle

 • ven nehare la yefturune 

  Vela ya‘sunallahe ma emrehum 

  ve yef ‘alune ma yu‘merun. 

   

  Allahumme ve kemastafeytehum sufera e ila rusulike 

  ve ummenae ala vahyike ve şuhedae ala halkik 

  ve harrakte lehum kunufe hucubike 

  ve etla‘tehum ala meknuni gaybik.

  Vahterte minhum hazeneten li cennetik. 

  Ve  hameleten li arşik ve ce‘al-tehum min eksere cunudike. 

  Ve faddeltehum alel vera 

  ve eskente-humus semavatil ula 

  ve nezzehtehum anilmeasi veddenaati 

  ve kaddestehum anin nekaisi 

  vel afati fasalli aleyhim salaten daimeten teziduhum biha fadla. 

  Ve tece‘aluna listigfarihim biha ehla. 

   

  Allahumme ve salli ala cemi`‘i enbiyaike 

  ve rusulikellezine şerahte sudurehum 

  ve evda‘tehum hikmeteke

 • ve tavvektehum nubuvvetek. 

  Ve enzelte aleyhim kutubeke 

  ve hedeyte bihim halkake 

  Ve deav ila tevhidike 

  ve şevveku ila va‘dike 

  ve havvefu min vaidik.

  Ve erşedu ila sebilike 

  ve kamu bi huccetike 

  ve delilike. 

  Ve sellimillahumme aleyhim teslimen 

  veheb lena bissalati aleyhim ecren azima. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala ali Seyyiduna Muhammedin salaten daimeten 

  makbuleten tueddi biha anna hakkahul azim. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin sahibil husni vel cemal. 

  vel behceti vel kemali 

  vel behai vennuri vel vildani 

  vel huri vel gurefe vel kusuri 

  vel lisani niş şekur.

 • vel kalbil meşkuri 

  vel ilmil meşhuri 

  vel ceyşil mansuri vel benine 

  vel benati vel ezvacit tahirati 

  vel uluvvi aleddereca. 

  vezzemzemi velmakami 

  velmeş‘aril haram. 

  vectinabilasami 

  veterbiyetil eytami 

  vel hacci 

  ve tilavetil kur‘an. 

  ve tesbihir rahmani 

  Vesiyami ramazane 

  vel livail-makudi vel keremi. 

  Vel cudi vel vefai bil uhudi. 

  Sahibil rağbeti vettergib. 

  Vel bağletiven necibi. 

  Vel havzi vel kadibin nebiyyil evvabin natıkı 

  bissevabil menuti fil kitabin nebiyyi abdillahin nebiyyi 

  kenzillahin nebiyyi huccetillahin nebiyyi

 • men etaahu fekad etaallah. 

  Ve men esahu fekad asallahen nebiyyil arabiyyil kureşiyyiz

  zemzemiyyil mekkiyyit tihamiyyi Sahibil vechil cemil.  

  vettarfil kehil vel haddil esil vel Kevseri ves selsebili, 

  kahiril mudaddine, mubidil kafirin, ve katilil muşrikine 

  Kaidil gurril muhacceline ila cennatin naim 

   

  Ve civarilkerimi Sahibi Seyyiduna Cibrile aleyhisselam 

  ve Resuli Rabbil alemine 

  ve şefiil muznibine 

  ve gayetilgamam. 

  ve misbahizzalam 

  ve kamerittamami 

   

  Sallallahu aleyhi ve ala alihil Mustafeyne min ethari cibilletin Salaten daimeten

  alel ebedi gayre mudme-hilletin 

  Sallallahu aleyhi ve ala alihi salaten yeteceddedu 

  biha huburuhu 

  ve yuşerrefu 

  biha fil mi‘adi ba‘suhu ve nuşuruh. 

 • Fesallallahu aleyhi

  ve ala alihil encumit tavali‘i Salaten tecudu aleyhim 

  ecbedel guyusil hevamih. 

   

  Erselehu min ercehil arabi mizanen 

  ve evdahiha beyanen 

  ve efsahiha lisanen 

  ve eşmehiha imanen 

  ve a‘laba makamen 

  ve ehlaha kelamen 

  ve evfaha zimanen 

  ve esfaha regama.

   

  Fe evdahat tarikate 

  ve nasahal halikate 

  ve şeherel İslame 

  ve kesserel esname 

  ve ezharel ahkame 

  ve hazarel haram. 

  Ve amme bil in‘ami

 • Sallallahu aleyhi ve ala alihi fiy-kulli mahfilin 

  ve makamin efdales salati vesselami 

  Sallallahu aleyhi ve ala alihi avden 

  ve bed‘en salaten tekunu zahireten ve virda. 

  Sallallahu aleyhi ve ala alihi salaten tammeten zakiyeten 

  Ve sallallahu aleyhi ve ala alihi salaten yetbeuha ravhun 

  ve reyhanun ve ya‘kubuha mağfiyretun ve rıdvan.

  Ve sallallahu ala efdali men tabe minhun niccaru 

  ve sema bihil feharu vestenaret bi nuri cebinihil akmar. 

  Ve tedaelet inde cudi yeminihil gamaimu vel bihar. 

  Seyyidina ve nebiyyina Muhammedinnillezi 

  bibahiri ayatihi edaetil encadu vel agvar. 

   

  Ve bimucizati ayatihi natakal kitabu 

  Ve tevateretil ahbar. 

  Sallallahu aleyhi ve ala alihi 

  ve ashabihillezine haceru linusratihi 

  ve nasaruhu fiy hicretihi feni‘mel muhacirune 

  ve ni‘mel ensar. 

  Salaten namiyeten daimeten ma seceat fiy eykihal etyar.

 • Ve hemmeat biveblihad dimetul midrar. 

  Zaafallahu aleyhi daime salavatih.

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin 

  ve ala alihit tayyibinel kiramı salaten mevsuleten daimetel ittisali bidevami

  Zil Celali vel İkram. 

   

  Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinnillezi 

  huve kutbul celale. veşşemsun nubuvveti verrisaleti 

  vel hadi mineddalaleti 

  vel munkızu minel cehaleti 

  Sallallahu aleyhi veselleme salaten daimetel ittisali 

  vettevali muteakıbeten biteagubil eyyami velleyali. 

  Dua: 

  Es‘eluke bismikel azimuttamme Kebiri en la tusallita aleyna Cabbaren aniden. 

  Ve la seytanen meriden 

  ve la insanen hasuden 

  ve la daifen min halkike 

  Ve la Barren 

  Ve la faciren

 • ve la abiden 

  ve la aniden

   

  --- 3 x 

  Ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal

  ---

   

  Allahümme inni es ‘elükes-sıhhate vel afiyete vel emanete 

  ve hüsnel-hulkı ver rızae bil kaderi birahmetike 

  ya Erhamerrahimin

   

  Allahümme inni es’elükes-sebate  fil emri  

  vel azimete aler ruşdi. 

  Ve es’elüke şükrü nimetike  

  ve husne ibadetike .

  Ve es’elüke  lisanen  sadikan  

  ve kalben  selimen. 

  Ve euzü bike  min şerri ma ta’lemü. 

  Ve es’elüke  min hayri  ma ta’lemü. 

  Ve estağfiruke mimma  ta’lemü.

 • Allâhümme inni  es`elüke min hayri mâ seeleke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun(s.a.v.)

  Ve neûzü bike min şerri mestaâzeke minhu 

  Nebiyyuke Muhammedun(s.a.v.).

  Ve entel-müstaân, ve  aleykel belâg,  

  ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim

   

  Altın Silsienin ruhaniyetine hediye eyle: 

   

  İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed (s.a.v.), 

  Seyyiduna Ebu Bekir, 

  Seyyiduna Selmani Farisi, 

  Seyyiduna Kasim bin Muhammed, 

  Seyyiduna Caferi Sadık, 

  Seyyiduna Beyazıd Bestami, 

  Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,

  Seyyiduna Ebu Ali Farmedi, 

  Seyyiduna Yusuf Hamadani, 

  Seyyiduna Hızır as, 

  Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani,

 • Seyyiduna Arif Reyvegeri, 

  Seyyiduna Mahmud Fagnevi, 

  Seyyiduna Aziz Ali Ramitani, 

  Seyyiduna Muhammed Semmasi, 

  Seyyiduna Seyyid Emir Kulal, 

  Seyyiduna Şahi Nakşibendi, 

  Seyyiduna Aladdin Attar, 

  Seyyiduna Yakup el Cerhi, 

  Seyyiduna Ubeydullah Ahrar, 

  Seyyiduna Muhammed Zahid, 

  Seyyiduna Derviş Muhammed, 

  Seyyiduna Ahmed Emkeneki, 

  Seyyiduna Muhammed Bakibillah, 

  Seyyiduna İmam Rabbani, 

  Seyyiduna Muhammed Masum, 

  Seyyiduna Şeyh Seyfeddin, 

  Seyyiduna Nur Muhammed, 

  Seyyiduna Habibullah Canı Canan, 

  Seyyiduna Abdullah Dehlevi, 

  Seyyiduna Halid el Bağdadi,

 • Seyyiduna İsmail Dağıstani, 

  Seyyiduna Has Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Muhammed, 

  Seyyiduna Şeyh Cemaleddin Gumuki, 

  Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri, 

  Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni, 

  Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,

  Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani, 

  Seyyiduna Sahib el Zaman 

  Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani-el Rabbani ks. 

  Seyyiduna Şeyh Mehmed el Rabbani ks 

  el Fatiha! 

   

  Bahusus Sahib el zaman Mehdi as ve Vuzera: 

   

  1 - Şehamet ul Ferdani ks 

  2 - Yusuf es Sıddiyk ks 

  3 - Abdurrauf ul Yemani ks 

  4 - İmam ul Arifin Emanul Hakk ks 

  5 - Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks 

  6 - Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks 

  7 - Burhan elKermai Gavs ul Enam ks 

 • Ya Sahib el Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. 

  Alallahu Teala derecatihim daimen 

  ve berakatihim ve enfasehumul kudsiyyeti 

  bi hurmeti men la Nebiyye badehu 

  bi hurmeti suret ul Fatiha!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

powered by webEdition CMS